1. rutin

  rutin, flavonglykosid som kan utvinnas ur blomknoppar av det ostasiatiska pagodträdet Sophora japonica (familjen ärtväxter), ur bovete ( Fagopyrum esculentum) eller ur det australiska trädet Eucalyptus macrorhynca.
 2. rutin

  ruti´n subst. ~en ~er ORDLED: rut-in-en
  Svensk ordbok
 3. institution

  institution, inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster.
 4. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 5. rutinerad

  rutine´rad adj. rutinerat ORDLED: rut-in-er-ad
  Svensk ordbok
 6. metakognition

  metakognition, metalärande, medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har, en förståelse som kan komma till uttryck antingen genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt beskriva den.

 7. 68-rörelsen

  68-rörelsen, sextioåttarörelsen, samlingsnamn på olika radikala rörelser som uppstod under 1960- och 70-talen.

 8. funktionalism

  funktionalism, benämning på en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925.
 9. autism

  autism är en funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att ta hand om information.
 10. Aspergers syndrom

  Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning och en form av autismspektrumtillstånd.