1. snarare

  sna`rare adv. ORDLED: snar-are
  Svensk ordbok
 2. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 3. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 4. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 5. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 6. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.

 7. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 8. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 9. empirism

  empirism, filosofisk riktning som i motsats till rationalismen betonar erfarenheten snarare än förnuftet som bas för vår kunskap.
 10. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring i klimatsystemet som manifesteras i egenskaper som medeltemperatur, nederbördsfördelning och havsnivåer.