1. stat

  stat, begrepp som alltsedan antiken har definierats på olika sätt med hänsyn till karaktär, organisation och uppgifter.

 2. statsskick

  statsskick, formerna för statlig styrelse. En traditionell indelning i monarki och republik är baserad på statschefens ställning.
 3. islamisk stat

  islamisk stat, benämning inom den muslimska världen på en stat vars statsskick, administrationssystem och rättsväsende baserar sig på religionens regelsystem och som får sin legitimitet genom hänvisning till Koranen och till det föredöme som profeten Muhammed och hans tidiga efterföljare har lämnat.
 4. statskupp

  statskupp, plötsligt icke-konstitutionellt maktövertagande i ett land.
 5. status

  status, inom sociologin benämning på en persons ställning i en grupp eller gruppens ställning i samhället.

 6. statisk elektricitet

  statisk elektricitet, elektriska laddningar och fält i vila.
 7. statschef

  statschef, statsöverhuvud, högste företrädaren för en stat, oftast kallad president i en republik, kung eller drottning i en monarki.
 8. statsskuld

  statsskuld, skuld som uppkommer när staten lånar pengar för att täcka underskott i den löpande verksamheten.
 9. Statens institut för rasbiologi

  Statens institut för rasbiologi, tidigare statligt institut för studiet av eugenik och människans genetik, inrättat 1921 efter ett enigt riksdagsbeslut.

 10. statistisk inferens

  statistisk inferens, induktiv vetenskap där man drar slutsatser ur empiriska data under en osäkerhet orsakad av slumpmässighet i data.