1. struktur

  struktur, i allmän bemärkelse de inbördes relationer och sammanhang som råder mellan delarna i en helhet, med andra ord det sätt på vilket en helhet är uppbyggd av sina element.
 2. social struktur

  social struktur, den ram av sociala institutioner, roller, statuspositioner och relationer mellan grupper och individer som reglerar sociala beteendemönster och tillförsäkrar det sociala systemet kontinuitet över tid.
 3. strukturalism

  strukturalism, de teorier och metoder inom olika vetenskapliga ämnen som utgår från att enskilda element inte kan analyseras isolerat eftersom de är bestämda av bredare regelbundenheter och mönster; verkligheten är strukturerad.
 4. strukturomvandling

  strukturomvandling, process genom vilken resurser omfördelas mellan olika sektorer av ekonomin.
 5. strukturformel

  strukturformel, formel för ett kemiskt ämne som anger vilka atomer i dess molekyler som är direkt bundna till varandra och hur atomerna är anordnade i rymden.
 6. strukturrationalisering

  strukturrationalisering, strukturanpassning, effektivisering av en hel bransch eller en nationell ekonomi.
 7. strukturarbetslöshet

  strukturarbetslöshet, arbetslöshet som kan hänföras till under längre tid kvarstående skillnader i arbetskraftsefterfrågans och arbetskraftsutbudets sammansättning avseende region, bransch, yrke eller utbildning.
 8. strukturfunktionalism

  strukturfunktionalism, en övergripande sociologisk teori, utvecklad av Talcott Parsons, som anger de allmänna funktioner som behövs för att ett socialt system skall kunna bestå.
 9. strukturell lingvistik

  strukturell lingvistik, strukturlingvistik, språkvetenskap som ser språk som system av enheter eller strukturer på olika nivåer.

 10. kemisk struktur

  kemisk struktur, det tredimensionella arrangemanget av atomerna i molekyler, molekyljoner och metallkomplex.