1. succession

  succession, ekologisk term, se ekologisk succession.
 2. ekologisk succession

  ekologisk succession, förändring inom ett ekosystem vilken leder till att ett nytt växt- och djursamhälle uppkommer eller ersätter ett tidigare.

 3. successionsordningen

  successionsordningen, SO, en av Sveriges grundlagar.

 4. succession

  succession, juridisk term för inträde i annans rättsställning, vare sig det gäller förpliktelser eller förmåner.
 5. simultan succession

  simultan succession, sätt att framställa flera moment av ett sammanhängande skeende i en och samma bild.
 6. apostolisk succession

  apostolisk succession, den obrutna arvsföljd som genom tiderna förbinder kyrkans biskopar med apostlarna genom att de förra är de senares legitima efterträdare.
 7. succession

  succession, teologisk term, se apostolisk succession.
 8. succession

  succession [sukseʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: suc-cess-ion-en
  Svensk ordbok
 9. successionsordning

  successionsordning [sukseʃo`ns-] subst. ~en ORDLED: suc-cess-ions--ordn-ing-en
  Svensk ordbok
 10. apostel

  apostel, i Nya Testamentet en man som ansågs vara Jesu sändebud och auktoriserad av denne.