1. tid

  tid, begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från framtid.
 2. tid

  tid subst. ~en ~er ORDLED: tid-en
  Svensk ordbok
 3. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater sedan 2020).

 4. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 5. Schlieffenplanen

  Schlieffenplanen [ʃli:fən-], tyska generalstabens operationsplan 1914, benämnd efter Alfred von Schlieffen.
 6. metafor

  metafor, stilterm: ett bildligt uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot någon annan (bildledet).
 7. naturlig arbetslöshet

  naturlig arbetslöshet, jämviktsarbetslöshet, den arbetslöshet mot vilken ekonomin tenderar att röra sig på lång sikt.
 8. ozonskiktet

  ozonskiktet är ett skikt i jordens atmosfär på ungefär 20–45 kilometers höjd.

 9. lax

  lax, Salmo salar, art i familjen laxfiskar.

 10. GPS

  GPS står för Global Positioning System och är ett system för att navigera, alltså hitta rätt på land, till sjöss eller i luften.