1. tillit

  tillit, sedimentär bergart som bildats genom att morän, dvs. avlagringar från en inlandsis eller glaciär, hårdnat; tilliter vittnar därför om forna nedisningar och istider.
 2. tillitsteorin

  tillitsteorin, teori inom avtalsrätten som innebär att man på visst sätt vid bedömningen av giltigheten av en utfästelse eller vid tolkningen av dess innebörd utgår från den befogade tillit som utfästelsens adressat kan ha haft.
 3. tillit

  tillit [til`-] subst. ~en ORDLED: till--lit-en
  Svensk ordbok
 4. Erik H. Erikson

  Erikson, Erik Homburger, född 15 juni 1902, död 12 maj 1994, tysk-amerikansk psykoanalytiker, ett av de ledande namnen inom psykoanalytiskt orienterad utvecklingspsykologi.
 5. socialt kapital

  socialt kapital, samhällsvetenskapligt begrepp som förekommer i olika varianter men som vanligen betecknar de egenskaper vid sociala relationer som gör att människors samverkan grundas på tillit.

 6. tillitsfull

  tillitsfull [til`-] adj. ~t ORDLED: till-lits--full
  Svensk ordbok
 7. tro

  tro är 1) förmodan att viss information om sakförhållanden är sann; 2) tillit riktad till viss person; 3) religiöst bestämd livshållning och livstolkning.

 8. bergspredikan

  bergspredikan, Jesu tal på ett berg i Galileen enligt Matteusevangeliet 5–7.
 9. antiintellektualism

  antiintellektualism, misstro mot människors möjlighet att med förståndets hjälp, med sakliga resonemang och vetenskapliga metoder finna lösningar på teoretiska och praktiska problem.
 10. lutherdom

  lutherdom, sammanfattande benämning på de kyrkor och det fromhetsliv som utgår från Martin Luther och den lutherska reformationen.