Asiens geografiska förhållanden, dess bergskedjor och öknar, har under förindustriell tid

(11 av 53 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källförhållanden

Vår kunskap om Asiens forntid och äldre historia kommer från arkeologiska utgrävningar. Till de äldsta skrivna källorna hör kilskriftstavlor från Babylonien. De sumeriska texterna är mytologiskt präglade; från assyrisk och nybabylonisk tid finns även kungakrönikor och andra urkunder.

I antikens Grekland och Rom fanns historieskrivare som skildrade förhållandena i Asien, främst Mindre Asien. Tidiga grekiska beskrivningar av längre bort belägna delar av Asien byggde på

(65 av 459 ord)

Tidiga flodkulturer

Fortfarande lever största delen av Asiens befolkning på landsbygden, och så har det varit sedan människan för ca 10 000 år sedan började överge

(23 av 158 ord)

Tidiga ”världsriken”

I Eufrat–Tigrisdalen avlöste storriken och dynastier varandra vid makten: sumerer, babylonier, assyrier. Handel och kulturutbyte förekom mellan sumererna och Mohenjo-Daro i Indusdalen omkring 2000 f.Kr. Herraväldet över handelsvägarna mellan österland och västerland var basen för det assyriska rikets makt.

Härskare i Eufrat–Tigrisområdet benämnde sig ”konung över de fyra världsdelarna”. Samma övertygelse om att vara ett

(55 av 387 ord)

Handelsvägar

Handelskontakterna mellan öst och väst ökade under följande århundraden. Skyterna i Sydryssland förmedlade grekisk kultur österut längs Sidenvägen. Via Västasien drevs betydande handel mellan kontinenterna. Södra Indien var centrum för den asiatisk-romerska handeln, och sydindiska kungar anställde romerska legoknektar. Under 300–400-talen e.Kr. behärskades övriga Indien av det hinduiska guptariket. Från 200-talet f.Kr. växte ett iranskt storrike fram. Under niohundra år var

(61 av 430 ord)

Centralasiatisk expansion

Nomadstammarna i Centralasien hade boskapsskötsel som huvudnäring och rörde sig över stora områden för att tillfredsställa behovet av betesmarker för den växande befolkningens allt större hjordar. På 700-talet dominerade uigurerna handeln på Kina. Under 1000-talet grundade seljuqerna ett muslimskt välde, som formellt sträckte sig från Medelhavet till Xinjiang och

(49 av 344 ord)

Europeisk kolonialism

I högmedeltidens Europa växte efterfrågan på Orientens utbud av varor, främst kryddor. Efter mongolväldets sönderfall försvårades karavantransporterna, och sjövägen till Orienten framstod som ett alternativ. Konkurrensen om handelsmonopol och handelsstationer i Orienten hårdnade. Under senare delen 1500-talet tog spanjorerna Filippinerna i besittning, och portugiserna började på 1500-talet etablera sig

(49 av 350 ord)

Japan och Kina isolerar sig

Japan och Kina motstod de europeiska försöken att kolonisera Asien. Japan avskärmade sig från omvärlden från mitten av 1600-talet till mitten av 1800-talet. Nederländare ägde emellertid i kraft av ett handelsmonopol tillträde och var i japanska ögon inte komprometterade eftersom de inte bedrivit kristen missionsverksamhet. Shogunerna

(46 av 325 ord)

Asiatisk stagnation – imperialismens effekter

Med den industriella revolutionen ökade kolonialmakternas behov av råvaror, samtidigt som de för fortsatt ekonomisk tillväxt behövde större marknader. Kolonierna blev

(21 av 148 ord)

Kamp för frihet

Japan, Kina och Siam hade förblivit självständiga. Kolonialmakternas kärnområden låg i Syd- och Sydöstasien. I den intellektuella medelklass med västerländsk skolning som växte fram här organiserades nationalistiska, antikoloniala självständighetsrörelser, inspirerade av västerländska ideologier som liberalism och socialism. Japans maktuppsving och segrar i rysk-japanska

(43 av 304 ord)

Ekonomisk osjälvständighet

Med politisk självständighet följde dock inte ekonomiskt oberoende. Flertalet stater var som politiskt självständiga kvar i det beroende som den

(20 av 139 ord)

Asiatisk maktkamp

Politiskt kom Asien efter andra världskriget i kläm mellan stormakterna, landmakten Sovjetunionen och sjömakten USA. År 1955 möttes i den indonesiska staden Bandung ledarna för 30 stater i Asien och Afrika, tillsammans representerande en majoritet av världens befolkning. De enades om en alliansfri utrikespolitik och fredlig samexistens.

(47 av 334 ord)

Medverkande

  • Karl-Reinhold Hællquist
  • Rudolf Hultkvist
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/asien/historia