Asien är näst Afrika jordens fattigaste världsdel. Kontrasterna är dock mycket stora mellan olika stater vad beträffar råvarutillgångar, näringslivets bredd, ekonomisk tillväxttakt och välstånd. Mest påfallande är fattigdomen i krigshärjade stater, små jordbrukspräglade inlandsstater och ytterst tättbefolkade jordbruksområden. De flesta staterna hade en ekonomisk tillväxt under åren 1985–95. Ett tydligt undantag utgör de åtta stater i Centralasien och Kaukasus vilka till 1991 ingick i Sovjetunionen.

(65 av 459 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk och boskapsskötsel

Asiens befolkning ökar med ca 55 milj. per år, och behovet av livsmedel växer i proportion till befolkningsökningen. En ännu snabbare ökning av jordbruksproduktionen krävs dock, eftersom näringsintaget i en del stater är mycket lågt. Jordbruk är fortfarande huvudnäringen i många stater i Asien och sysselsätter mer än hälften av befolkningen i de flesta staterna i Syd- och Sydöstasien samt i Kina. Däremot svarar jordbruket för en mindre del av sysselsättningen i Japan och i de nya industristaterna, liksom i

(80 av 856 ord)

Skogsbruk

Skog täcker nära 30 % av Asiens yta, men den avverkas i snabb takt. Fram till omkring 1980 minskade dock knappast skogsarealen, eftersom stora skogsplanteringsprojekt pågick, bl.a. i Kina. Därefter har situationen blivit allvarligare, och skogsarealen minskar kraftigt

(37 av 261 ord)

Fiske

I de flesta stater i Öst- och Sydöstasien kommer huvuddelen av det animaliska proteinet i födan från fisk. Havet utanför Östasien hör till de

(24 av 170 ord)

Mineral

Sibirien, staterna i Centralasien, nordöstra och södra Kina samt mellersta Indien, Filippinerna och Koreahalvön är de mineralrikaste områdena i Asien med stora förekomster av en rad metaller. Däremot är mineraltillgångarna begränsade i sydvästra Asien samt i Japan, som är mycket beroende av import av många viktiga råvaror till industrin. Störst

(50 av 357 ord)

Energi

Asien har enorma energiresurser. Av världens kända och (enligt bedömning 1997) exploaterbara tillgångar finns i Asien ca 2/3 av oljan (nära 4/5 om Ryska federationen inräknas); 4/5 av naturgasen (Ryska federationen inräknad) och nära

(34 av 239 ord)

Industri

Mellan 1970 och 1997 ökade industriproduktionen snabbare i Asien än i någon annan del av världen. I låginkomstländerna är dock industrin fortfarande främst inriktad på att producera enklare konsumtionsvaror. I samband med industriutbyggnaden vidgas i de flesta stater klyftan mellan modern, kapitalintensiv, ofta utlandsägd industri och de små och medelstora inhemska företagen, vilkas produktion är arbetskraftsintensiv och ofta rotad i en gammal hantverkstradition.

Japan började industrialiseras under senare delen av 1800-talet, och vid sekelskiftet fanns enstaka större fabriker även i

(80 av 628 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/asien/näringsliv