(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Landformer

Omkring 3/4 av Asiens yta utgörs av berg och platåer. Uralbergen, som når knappt 2 000 m ö.h., bildar Asiens gräns mot Europa. Från Pamir (”världens tak”), ett högland mer än 7 500 m ö.h., går system av bergskedjor åt väster och sydväst ända till Turkiet, åt nordöst till Tjuktjerhalvön och Kamtjatka, åt öster till Kina och åt sydöst med fortsättning åt söder till Malackahalvön och Indonesien. Flera kedjor är bland världens högsta, t.ex. Tian Shan (över 7 000 m ö.h.), Kunlun Shan, med en medelhöjd

(80 av 609 ord)

Berggrund och jordarter

Geologiskt sett bildar Asien en del av den eurasiska kontinenten och kännetecknas av en invecklad geologisk struktur och historia. Kontinenten har byggts upp av mindre kontinenter, som vuxit till genom nybildning av kontinentskorpa i kanterna. Dessa småkontinenter har sedan smält samman till en större kontinent. Under hela förloppet har delar av jordskorpan veckats och omvandlats i veckzoner, orogener, med bergskedjor och öbågar som resultat.

Kärnorna i de små ursprungliga kontinenterna bildar stabila kratoner, block av prekambriskt urberg. Man räknar med

(80 av 626 ord)

Jordmåner

Bergsjordmåner av varierande slag har mycket stor utbredning i Asien, bl.a. i Himalaya,

(13 av 88 ord)

Klimat

Det som bestämmer huvuddragen i Asiens klimatiska förhållanden är den eurasiska landmassans läge och stora yta. Mest utmärkande för klimatet är dess utpräglade kontinentalitet, som bl.a. innebär stark avkylning på vintern, främst av de nordliga delarna, och kraftig uppvärmning på sommaren. Härigenom bildas ett mäktigt vinterhögtryck söder om Bajkalsjön och ett sommarlågtryck något längre söderut, och dessa ger i sin tur upphov till monsunerna, som är grunden för årstidsindelningen i hela Syd- och Östasien.

(74 av 524 ord)

Växtliv

Längst i norr härskar arktisk tundra med rishedar och myrar (se även Arktis). Något längre söderut finns en mosaik av skogstundra som gradvis övergår i tajga. Skogsgränsen bildas i Västsibirien av en östlig underart av gran, längre österut av sibirisk lärk och dahurisk lärk (Laʹrix gmeliʹnii). I centrala Sibirien, vid floden Chatangas mynning, ligger trädgränsen på 72°37′ nordlig bredd, den nordligaste i världen.

Tajgan, med granar, tallar, lärkar och ädelgranar samt lövträd som björkar, alar och viden, bildar ett brett

(80 av 780 ord)

Djurliv

Djurgeografiskt är Asien ingen naturligt avgränsad enhet. Minst tre av världens sex faunaregioner är representerade, varav endast den orientaliska helt inryms i Asien (jämför djurgeografi). Himalaya utgör en effektiv spridningsbarriär (topografiskt och klimatologiskt) och bildar gräns mellan den palearktiska regionen i norr och den orientaliska regionen söderut. Södra delarna av Arabiska halvön tillhör den etiopiska faunaregionen, medan Sulawesi, Mindre Sundaöarna och Moluckerna utgör ett övergångsområde till den australiska regionen. Få djurgrupper är endemiska för Asien. Hit hör dock gibboner, spökdjur

(80 av 784 ord)

Naturresurser

Rörande Asiens mineral- och energiresurser, se nedan (avsnittet Näringsliv).

Permafrost, berg och nederbördsbrist gör att Asien trots sin storlek har liten jordbruksareal. De viktigaste odlingsjordarna är de kastanjebruna jordarna och brunjordarna i Kazakstan, de brunjordar som utbildats på lössjordarna i norra Kina

(42 av 300 ord)

Medverkande

  • Arne Strid
  • Jan Bergström
  • Margit Werner
  • Ronnie Liljegren
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/asien/natur