etymologi (latin etymologia, av grekiska etymologiʹa, av eʹtymos ’sann’ och efterleden -logiʹa

(12 av 80 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Den förvetenskapliga etymologin

Ordens och namnens härledning och yttersta innebörd har alltid fascinerat människan. I Gamla Testamentet spelar t.ex. etymologiseringen av enskilda namn stor roll. På samma sätt finner vi i det antika Grekland och Rom att enskilda ords härledning – eller påstådda härledning – utnyttjas litterärt, t.ex. i Odysséen och hos dramatiker som Aischylos, Sofokles, Euripides och Aristofanes.

Även Platon uppehåller sig vid etymologiska

(62 av 439 ord)

Den vetenskapliga etymologin

Det är först med den under 1800-talet utvecklade historiska språkvetenskapen som grunden läggs för den vetenskapligt baserade etymologiska forskningen. Betydelsen av språkjämförelse hade visserligen framhävts redan av Gottfried Wilhelm von Leibniz, men det var först genom arbeten av Rasmus Rask, Jacob Grimm och Franz Bopp som den egentliga grunden för vetenskapligt etymologiskt arbete lades.

Insikten om förekomsten av regelbundna ljudkorrespondenser mellan besläktade språk gjorde det möjligt

(66 av 467 ord)

Etymologisk metod

Ett konkret etymologiskt forskningsarbete kan sägas ha en rumslig och en kronologisk dimension. Den rumsliga dimensionen utreds genom en språkgeografisk undersökning, den kronologiska genom en språkhistorisk och jämförande undersökning. För svenskans del bör jämförelsen utsträckas till först och

(38 av 265 ord)

Etymologiska ordböcker

I etymologiska ordböcker redovisas de enskilda ordens form- och betydelseutveckling liksom deras släktskapsförhållanden, vidare lånorden och deras ingång i mottagarspråket, ibland också inlåningsvägarna mer i detalj.

(26 av 179 ord)

Medverkande

  • Lars-Erik Edlund

Litteraturanvisning

H. Birkhan, Etymologie des Deutschen ( 1985);
P. Guiraud, L’étymologie ( 1964 eller senare);
Y. Malkiel, ”Etymology and General Linguistics” Word 1962;
V. Pisani, L’etimologia ( 1967;
tyska översättning Die Etymologie 1975); A.S.C. Ross, Etymology ( 1958);
W. Sanders, ”Grundzüge und Wandlungen der Etymologie” Wirkendes Wort 1967;
R. Schmitt ( utgivare), Etymologie ( 1977);
E. Seebold, Etymologie: Eine Einführung am Beispiel der deutschen Sprache ( 1981);
J. Trier, Wege der Etymologie ( 1981);
M. Wandruszka, ”Etymologie und Philosophie”, Etymologica: Walther von Wartburg zum siebzigsten Geburtstag ( 1958).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, etymologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etymologi