Från näringslivssynpunkt kan Europas länder delas in i tre områden beroende på om näringslivet domineras av jordbruk, industri eller servicenäringar. En viss överlappning mellan dessa områden förekommer. Det jordbruksdominerade Europa återfinns i de södra och östra delarna. Visserligen är det endast i tre länder – Albanien, Grekland och Moldavien– som jordbruket fortfarande är den största näringsgrenen (mätt i antalet sysselsatta), men i flera länder arbetar över en tiondel av arbetsstyrkan inom

(71 av 501 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

En tredjedel av Europas landareal används för jordbruksändamål, och av denna yta upptas hälften av spannmålsodling. I jämförelse med världen i övrigt har Europa ett högt mekaniserat jordbruk, vilket innebär att förhållandevis få människor är sysselsatta inom denna sektor. Av arbetsstyrkan arbetar 13 % inom jordbruk (Ryska federationen undantagen), men denna andel varierar kraftigt från land till land. Högst relativt antal har Albanien, Moldavien, Grekland och Vitryssland med 60, 45, 18 respektive 17 %. Lägst andel har Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Sverige

(80 av 684 ord)

Skogsbruk

Mer än 1/3 av Europas yta är täckt av skog. Störst

(11 av 60 ord)

Fiske

De viktigaste fiskenationerna är Ryska federationen, Norge, Danmark, Island och Spanien,

(11 av 51 ord)

Mineralproduktion

Europa (exklusive Ryska federationen) är jordens mineralfattigaste världsdel. De flesta mineral förekommer visserligen, men fyndigheterna är ofta små och föga brytvärda (jämför ovan, avsnittet Naturresurser). Ryska federationen, både den asiatiska och den europeiska delen, är däremot rik på mineral. De jämförelsevis stora tillgångarna på kol och järnmalm har varit en av de avgörande faktorerna för världsdelens industrilokalisering och urbanisering.

(59 av 419 ord)

Energi

Trots att Europa endast har 15 % av jordens befolkning förbrukas här över 40 % av de samlade energiresurserna. Endast Nordamerika har en högre energikonsumtion per capita. Kol var från industrialismens barndom fram till 1950-talet den klart viktigaste energikällan, och därmed även den viktigaste lokaliseringsfaktorn för industrin. Kolets

(46 av 326 ord)

Industri

Efter den industriella revolutionen kom Europas industri av transportskäl att koncentreras till de stora kolfyndigheterna. Kring kolfälten i Storbritannien, i Ruhrområdet, i Vallonien och i Saarområdet–Lorraine växte den europeiska industrins tidigaste kärnområden fram, följda av stora industriområden i Sachsen, norra Schlesien, södra Ukraina och Ural. Mindre men

(47 av 335 ord)

Handel

Handeln är av mycket stor betydelse i Europa. Europeiska stater är involverade i 2/3 av världens samlade internationella handel.

(19 av 132 ord)

Medverkande

  • Jens Möller
  • Margit Werner
  • Tomas Germundsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/europa/näringsliv