flykting, en person som lämnat sitt hemland på grund av risk för förföljelse.

En flykting kan även ha tvingats lämna sitt hemland för att undgå att bli offer för en väpnad konflikt.

(32 av 228 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Folkrättsliga definitioner

Det finns regler i internationell rätt (folkrätt) och i nationell lagstiftning om vem som kan kallas flykting och därför beviljas asyl.

I 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning, kompletterad med 1967 års flyktingprotokoll, definieras en flykting som en person som lämnat sitt hemland och som inte kan

(48 av 333 ord)

Asyl

FN:s förklaring om mänskliga rättigheter säger att varje individ har rätt att söka fristad (asyl) från förföljelse.

Flertalet länder gör gällande att en flykting inte kan välja det land i vilket han eller hon ska ansöka om asyl (så kallad asylum shopping). Ansvaret vilar på den stat i vilken en asylsökande först kunnat göra en sådan ansökan (första asyllandsprincipen).

För att säkerställa genomförandet har flera multilaterala och bilaterala överenskommelser ingåtts

(70 av 494 ord)

Svensk rätt

I svensk rätt finns regler om flyktingskap och asyl i 2005 års utlänningslag. Definitionen av en flykting är i stort sett likalydande med 1951 års flyktingprotokoll med den komplettering som ägt rum genom 1967 års protokoll (konventionsflykting).

Asyl kan också ges till alternativt skyddsbehövande, som definieras i enlighet med EU:s direktiv (krigsflykting). En tredje kategori berättigad till asyl är övrig skyddsbehövande som innefattar den som inte kan återvända till hemlandet på grund

(72 av 513 ord)

Internationella flyktingorganisationer

Sedan början av 1900-talet har man ansett att världens flyktingproblem endast kan lösas genom internationellt samarbete, som vanligtvis koordinerats genom att särskilda mellanstatliga organisationer

(24 av 166 ord)

Rättslig ställning

Den som beviljats asyl i Sverige är i stort sett likställd med svenska medborgare och har exempelvis rätt att

(19 av 134 ord)

Upphörande av flyktingskap/asyl

Det är en naturlig strävan att flyktingskap förr eller senare ska upphöra. Om detta finns regler i 1951 års flyktingkonvention/1967 års

(21 av 146 ord)

Medverkande

  • Göran Melander

Litteraturanvisning

G.S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law (1983);
A. Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law 1–2 (1966–72);
Gil, Loescher, The UNHCR and World Politics (2001);
G. Melander, Flyktingar och asyl (1972);
Zimmerman, AndreasThe 1851 Refugee Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol (1972).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, flykting. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flykting