Gud, något övernaturligt med avgörande inflytande över tillvaron i olika religioner

(11 av 28 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Typer av gudstro

Gudstron kan indelas på många sätt beroende på vad man fäster sig vid. Den vanligaste indelningen är monoteism, panteism och polyteism.

(21 av 145 ord)

Gudstrons uppkomst

Många olika teorier försöker ge svar på frågan hur tron på

(11 av 57 ord)

Historiska teorier

Under intryck av allmänna utvecklingsteorier ansåg många religionshistoriker i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet att man kunde fastställa de äldsta formerna av religion genom att studera naturfolkens religiösa föreställningar. Genom att försöka

(34 av 239 ord)

Psykologiska teorier

Mest kända av de psykologiska teorierna om gudstrons uppkomst är Sigmund Freuds. Denne menade att människan

(16 av 111 ord)

Sociologiska teorier

De mest inflytelserika teorierna om gudstrons uppkomst är de sociologiska, och av dessa är den marxistiska mest känd. Marx antog att

(21 av 143 ord)

Den religiösa uppfattningen

Religiösa människor räknar med att Gud har uppenbarat sig själv. Uppenbarelsen kan antingen tänkas vara tillgänglig för alla människor eller knuten till en bestämd

(24 av 169 ord)

Gud i de stora världsreligionerna

Gud uppfattas olika i de olika religiösa traditionerna. Men variationerna i gudsbilden är också mycket stora inom religionerna – ibland större inom en religion än mellan olika religioner.

Buddhismen är den religion där tanken på en Gud har den minsta betydelsen. För dess med gudstron förenade speciella problem, se buddhism.

Den av de nutida världsreligionerna som inom sig rymmer de största variationerna i gudsbilden är troligtvis hinduismen. Man kan ändå se en gemensam grund för de olika gudsuppfattningarna i hinduismens

(80 av 673 ord)

De filosofiska systemens Gud

I den västerländska idéhistorien finns en omfattande reflexion över Gud och Guds förhållande till världen och moralen. Platons gudsföreställning hänger samman med hans s.k. idélära. Den värld som vi upplever med våra sinnen kan enligt Platon förstås som en återspegling eller avglans av en högre evig tillvaro, idévärlden. Denna blir tillgänglig för oss genom vårt förnuft. I idévärlden är det godas

(61 av 431 ord)

Gudsbevis

Den avgörande frågan inför gudstro av olika slag är naturligtvis om denna tro i sina skiftande former är illusorisk eller om Gud finns. Detta är en av de eviga frågor som följt mänskligheten utan att få något oomtvistat svar. Att det är så kan bero på att olika svar vilar på olika sådana ställningstaganden som är

(56 av 398 ord)

Andra resonemang om Guds existens

Om vi inte har några skäl att anta att Gud existerar, när vi utgår från de vanliga mänskliga kunskapskällorna, bör vi då avvisa tanken på Guds existens? En huvudlinje i nutida religionskritik har svarat ja på frågan och då

(39 av 274 ord)

Gudstrons uttryck

När man kommer in på frågan om Guds egenskaper finns i vitt

(12 av 83 ord)

Medverkande

  • Anders Jeffner

Litteraturanvisning

”God” i M. Eliade (utgivare), The Encyclopedia of Religion ( 1987);
”Gott” respektive ”Gottesbeweise” i G. Müller (utgivare), Theologische Realenzyklopädie 13 ( 1984);
W.J. Abraham, An Introduction to the Philosophy of Religion ( 1985);
G. Aulén, Den kristna gudsbilden genom seklerna och i nutiden ( 2:a upplagan 1941);
J. Hemberg m.fl., Människan och Gud ( 1982);
H. Küng, Existiert Gott? ( 1978);
Sigfred Pedersen (utgivare), Gudsbegrebet ( 1985);
G. Widengren, Religionens ursprung ( 2:a upplagan 1963).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Gud. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gud