Japans ekonomi var under hela 1900-talet baserad på import av råvaror och export av alltmer avancerade industriprodukter. Med starkt stöd från USA lyckades Japan åter ta sig in på världsmarknaden efter andra världskriget, och mellan 1960 och 1980 ökade landets BNP med 6,3 procent per år (cirka 10 procent per år under 1960-talet), en tillväxttakt som var bland de högsta i världen. Det som möjliggjorde ”det japanska undret” var bland annat en nära samverkan mellan regering och näringsliv, ett högt

(80 av 573 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

År 2017 svarade jordbruket tillsammans med skogsbruk och fiske för 1 procent av BNP och för 4 procent av sysselsättningen i Japan. Av landets areal är 12 procent permanent uppodlad. Marken är extremt uppsplittrad och 85 procent av gårdarna omfattar mindre än 2 ha (förhållandena på Hokkaido inte inräknade). Medelarealen per gård

(52 av 365 ord)

Skogsbruk

Cirka 66 procent av Japans areal är skogbevuxen, men stora skogsområden i bergstrakterna är mycket svårtillgängliga. De måste också undanhållas exploatering för att förhindra allvarlig erosion.

I allt mindre utsträckning kan

(31 av 217 ord)

Fiske

Fisk har av tradition stor betydelse i den dagliga kosten i Japan, och endast Island och Färöarna har större fiskkonsumtion per capita. Redan under mellankrigstiden var Japan världens i särklass största fiskenation. Under efterkrigstiden fortsatte utvecklingen till ett modernt, storskaligt

(40 av 282 ord)

Mineral

Japans mineraltillgångar är genomgående mycket små och spridda. Det har gjort att utvinningen till stora delar är olönsam, och landet

(20 av 139 ord)

Energi

Japan måste importera mer än 90 procent av energiråvarorna. Olja och naturgas var 2007 den största varugruppen i Japans import och svarade för nära 19 procent av landets alla importkostnader. Hälften av landets energibehov täcks av importerad olja. Inhemsk oljeutvinning, vid Honshus nordvästkust, svarar bara

(45 av 318 ord)

Industri

Tillverkning och export av industrivaror har under hela efterkrigstiden varit motorn för Japans ekonomiska utveckling. Stigande välstånd i en stor befolkning har inneburit en växande hemmamarknad som varit en stabil grund för de flesta industribranscher. Av hela industriproduktionen sker drygt hälften i de fyra regionerna Tokyo–Yokohama, Osaka–Kobe, Nagoya och norra Kyushu.

De flesta japanska företag är små och inriktade på hemmamarknaden: 30 procent av alla industrianställda arbetade inom företag med mindre än 30 anställda. Det finns fortfarande stort utrymme för

(80 av 568 ord)

Miljösituation

Under 1950- och 60-talen nyindustrialiserades Japan utan någon hänsyn till miljöpåverkan, och i början av 1970-talet framstod landet som det mest förorenade i världen med avseende på luft- och vattenkvalitet.

(30 av 208 ord)

Utrikeshandel

Under de första årtiondena av efterkrigstiden hade Japan en exportledd ekonomisk utveckling. Därefter har landet oftast exporterat för att kunna importera de råvaror som behövs för japansk konsumtion, inklusive energiråvaror och livsmedel. Japan är en av världens fyra största handelsnationer, men utrikeshandeln utgör en mindre andel av BNP än i andra länder i denna del av Asien.

Varusammansättningen i den japanska utrikeshandeln skiljer

(63 av 444 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/japan/näringsliv