klimatförändring, tydlig och varaktig förändring i klimatsystemet som manifesteras i egenskaper som medeltemperatur, nederbördsfördelning och havsnivåer. Eftersom klimatsystemets delar (atmosfär, hav, landyta och mark, isar och biosfär) är så starkt kopplade till varandra kan knappast någon signifikant förändring ske i endast en del. Snarare får en förändring i någon del av klimatsystemet en mer eller mindre direkt påverkan på andra delar.

Klimatet observeras inte

(64 av 444 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordens klimat i gångna tider

Jordens klimat har varierat avsevärt under den geologiska historien. Under långa perioder har klimatet varit varmare än i dag, men likväl har även flera nedisningar inträffat, varav

(27 av 186 ord)

De senaste tusen åren

De senaste tusen åren inleddes, åtminstone på delar av norra halvklotet, med en förhållandevis

(14 av 96 ord)

De senaste hundra åren

Sedan mitten av 1800-talet har ett allt tätare nät av meteorologiska observationsstationer upprättats jorden runt, och vår kunskap om klimatet sedan dess är mycket mer komplett än för tidigare perioder. Observationer från väderballonger sedan 1940- och 50-talen, och sedan 1980-talet även från satelliter, har inneburit en mycket bättre möjlighet att studera hela jordklotet och hela atmosfären än någonsin tidigare. Till havs har mätningar gjorts från fartyg och instrumenterade bojar, och beträffande havsnivån även med havspeglar (mareografer).

I stort sett har jordens

(81 av 717 ord)

Orsaker till klimatförändring

För att förstå klimatets variationer behöver man betrakta systemets alla delar, som atmosfär, hav, isar och vegetation, som en helhet eftersom de ömsesidigt påverkar varandra. Klimatförändringar beror på att systemets yttre villkor, inklusive atmosfärens sammansättning på grund av utsläpp, förändras. Det förekommer också interna variationer, alltså växelverkan mellan de olika delarna i klimatsystemet. Dessa kan under kortare perioder antingen förstärka eller försvaga effekten av förändrade yttre förhållanden. Orsaken till den i dag pågående globala uppvärmningen är den förstärkta växthuseffekten som

(80 av 574 ord)

Återkopplingsmekanismer

En inledande påverkan på klimatsystemet leder ofta till ytterligare förändringar som antingen motverkar eller förstärker den ursprungliga verkan. Återkopplingsmekanismer kan antingen bidra till ökad stabilitet (negativ återkoppling) hos ett system eller minska den (positiv återkoppling). Här tar vi upp några viktiga återkopplingsmekanismer i klimatsystemet.

Värmestrålning. Ett exempel på en grundläggande negativ återkoppling är att jordens utgående värmestrålning ökar när jorden blir varmare (Stefan–Boltzmanns lag). Detta begränsar uppvärmningen.

Is–albedo-återkopplingen. Ju varmare det är på jorden, desto mindre del av dess yta

(80 av 739 ord)

Storskaliga tillfälliga svängningar utgör inte en klimatförändring

Klimatet rymmer också många naturligt förekommande variationer som sker inom klimatsystemet och som tar ut varandra över tid utan att orsaka någon trend. Ett exempel är den så kallade ENSO-variationen. ENSO beror på ett samspel mellan atmosfärens cirkulation i Stilla havets tropikområden och cirkulationen i havet. I normalfallet sker en nettotransporter i de lägre nivåerna

(55 av 390 ord)

Mänsklig påverkan

Människans aktiviteter har blivit en faktor av stor betydelse för klimatsystemet, vilket är en anledning till att denna tidsperiod ibland benämns antropocen.

Antropogen klimatpåverkan sker i huvudsak genom att mänskliga aktiviteter förändrar atmosfärens halt av växthusgaser (i synnerhet koldioxid från förbränning av fossila bränslen och avskogning) och partiklar (främst sulfater). Möjligheten att en av människan orsakad ökning av atmosfärens koldioxidhalt skulle kunna medföra klimatförändringar påtalades redan av Svante Arrhenius kring 1900. Utöver koldioxid finns även andra antropogena växthusgaser, främst metan,

(80 av 905 ord)

Konsekvenser av ett varmare klimat

Den uppvärmning som har skett under vår tid är konsistent med en tilltagande växthuseffekt på grund av ökade mänskliga utsläpp av växthusgaser. Till grund för denna slutsats ligger naturliga klimatpåverkande faktorer (solvariationer, vulkanutbrott, klimatvariationer) och människans klimatpåverkan (växthusgasutsläpp, förändrad markanvändning, aerosoler). Den observerade uppvärmningen under de senaste 50 åren på grund av mänskliga utsläpp av växthusgaser kan tydligt identifieras. Det är mycket osannolikt att denna uppvärmning skulle bero enbart på naturliga faktorer eller tillfälliga variationer.

Den pågående förstärkningen av växthuseffekten

(80 av 641 ord)

Medverkande

  • Anders Björkström
  • Markku Rummukainen
  • Michael Tjernström

Litteraturanvisning

Climate Change 2014: Synthesis Report, i Fifth Assessment Report utgiven av Intergovernmental Panel on Climate Change (2014);
En varmare värld, Naturvårdsverket (2016);
Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, utgiven av Intergovernmental Panel on Climate Change (2011);
Christian Azar, Makten över klimatet (2008).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, klimatförändring. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klimatförändring