klimatförändring, förändring hos klimatet på en enstaka plats, i en region eller på jorden som helhet. Klimatet är definitionsmässigt ett medelvärde av atmosfärens, havets och/eller jordytans tillstånd under en viss tid och över en viss yta eller på en viss plats, till exempel årsmedelvärdet

(43 av 302 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordens klimat i gångna tider

Jordens klimat har varierat avsevärt under den geologiska historien, från mycket varmare än idag till total nedisning;

(17 av 121 ord)

De senaste tusen åren

De senaste tusen åren inleddes, åtminstone på norra halvklotet, med en varm period (ungefär 1000–1200). Ett så varmt

(18 av 123 ord)

De senaste hundra åren

Sedan mitten av 1800-talet har ett allt tätare nät av meteorologiska observationsstationer vuxit fram runt jorden, och vår kunskap om klimatets variationer sedan dess är mycket säkrare än för tidigare perioder. Observationer från väderballonger sedan 1940–50-talen och sedan 1980-talet även från satelliter har inneburit en mycket bättre möjlighet att studera hela jordklotet och hela atmosfären i dag än någonsin tidigare.

I stort sett är jordens klimatutveckling sedan 1850 en uppvärmning, även om perioden 1940–70 innebar en svag avkylning. Denna föregicks dock

(80 av 765 ord)

Orsaker till klimatförändring

För att förstå klimatets variationer måste man betrakta atmosfär, hav, isar, vegetation m.m. som en helhet, eftersom alla dessa delar ömsesidigt påverkar varandra. Klimatförändringar beror inte endast på att systemets yttre villkor förändras. Det förekommer också interna återkopplingar, alltså växelverkningar mellan de olika delarna av klimatsystemet. Dessa kan dels förstärka eller försvaga effekten av ändrade yttre förhållanden, dels vidmakthålla cykliska variationer i klimatet även när de yttre betingelserna är oförändrade. Den på senare tid mest diskuterade orsaken till klimatförändringar är

(80 av 662 ord)

Interna återkopplingsmekanismer

Några viktiga inre återkopplingsmekanismer i det klimatiska systemet är:

Is–albedo-återkopplingen. Ju varmare det är på jorden, desto mindre del av dess yta täcks av snö och is. Eftersom barmark fångar upp mer solstrålning än den ljusare och mer reflekterande isen, beroende på dess högre reflexionsförmåga (albedo), så stiger markens temperatur, vilket gör att atmosfären värms ytterligare. En begynnande temperaturändring förstärks av denna effekt.

Ökad halt av vattenånga vid varmare klimat. Vattenånga är atmosfärens mest betydelsefulla växthusgas (en gas som bidrar

(80 av 940 ord)

Stabilitet och instabilitet

Interna återkopplingsmekanismer i naturen kan antingen öka stabiliteten (negativ återkoppling) hos ett system eller minska den (positiv återkoppling). Klimatsystemet är ständigt utsatt för slumpartade förändringar, som kan förstärkas av de positiva återkopplingsmekanismerna. Det är tydligt att det också existerar negativa återkopplingar, annars skulle jordens klimat inte vara så stabilt som det trots allt är.

Ett enkelt exempel på negativa återkopplingar är att när jorden blir varmare så ökar dess förlust av värme genom

(73 av 519 ord)

Mänsklig påverkan

Människans aktiviteter har blivit en faktor av stor betydelse för klimatsystemet, vilket är en anledning till att denna tidsperiod ibland benämns antropocen.

Antropogen klimatpåverkan sker i huvudsak genom att mänsklig aktivitet förändrar atmosfärens halt av växthusgaser (främst koldioxid från förbränning av fossila bränslen) och partiklar (främst sulfater). Möjligheten att en av människan skapad ökning av atmosfärens koldioxidhalt skulle kunna medföra klimatförändringar påtalades redan av Svante Arrhenius kring 1900. Att koldioxid inte är den enda växthusgas vars halt människan påverkar har

(80 av 963 ord)

Konsekvenser av ett varmare klimat

Den uppvärmning som har skett under det senaste århundradet är konsistent med den tilltagande växthuseffekten på grund av ökade mänskliga utsläpp av växthusgaser. IPCC konstaterade i sin fjärde utvärdering 2007 att den observerade uppvärmningen under de 50 senaste åren på grund av mänskliga utsläpp av växthusgaser kan identifieras, trots ofullständig kunskap om effekterna av aerosoler och om de naturliga variationerna. IPCC konstaterade också att det är mycket osannolikt att denna uppvärmning skulle kunna bero bara på naturliga variationer.

Förstärkningen av

(80 av 605 ord)

Medverkande

  • Anders Björkström
  • Michael Tjernström

Litteraturanvisning

Climate Change 2014: Synthesis Report, i Fifth Assessment Report utgiven av Intergovernmental Panel on Climate Change (2014);
En varmare värld, Naturvårdsverket (2016);
Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, utgiven av Intergovernmental Panel on Climate Change (2011);
Christian Azar, Makten över klimatet (2008).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, klimatförändring. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klimatförändring