Kongo, Kongo (Kinshasa), stat i Centralafrika; 2,3 miljoner km2, 89,6 miljoner invånare (2020). Kongo

(14 av 105 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Kongo upptas till ungefär 3/4 av ett centralt bäcken, där floden Kongo med bifloder dominerar. I söder ligger Kwango-Kwiluplatån och Katangaplatån, vilka

(22 av 155 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Kongo upptas till ungefär 3/4 av ett centralt bäcken, där Kongofloden med bifloder, bland annat Lomami och Oubangui flyter fram. Oubangui är gränsflod mot norr och nordväst. Bäckenområdet är en platåartad

(31 av 218 ord)

Klimat

Inom området närmast ekvatorn råder ett tropiskt regnskogsklimat, på ömse sidor härom

(12 av 80 ord)

Växtliv

Floran är mycket artrik och hyser över 10 000 kända växtarter, varav uppskattningsvis 10 % är endemiska. Vegetationen varierar från gräsmarker

(21 av 132 ord)

Djurliv

Djurlivet är synnerligen artrikt och förhållandevis opåverkat jämfört med andra afrikanska länder. Det finns ca 415 arter däggdjur (varav 28

(20 av 139 ord)

Naturskydd

År 2010 fanns det i Kongo åtta nationalparker, varav Salonga är

(11 av 33 ord)

Befolkning

2020 hade Kongo en genomsnittlig befolkningstäthet av 39 invånare per km2. Störst är tätheten i de södra delarna av mellersta Kongo och i kustregionen. Bosättningsmönstret präglas av en hög andel landsbygdsboende (56 procent, 2019) i mindre byar. 2010 var landets största städer huvudstaden Kinshasa (8,9 miljoner invånare), Lubumbashi (1,6 miljoner) och Mbuji-Mayi (1,6 miljoner).

För uppgifter om livslängd och annan demografisk statistik se Landsfakta.

Kongos befolkning är uppdelad på mer än 200 etniska grupper. Merparten utgörs av bantufolk som

(79 av 568 ord)

Språk

I Kongo talas över 200 olika språk, varav de flesta hör till

(12 av 83 ord)

Religion

Kristendomen är majoritetsreligion i Kongo och omfattas av cirka 95 procent av befolkningen. Bland de kristna är katolska kyrkan störst med cirka 55 procent av befolkningen som medlemmar. Sporadisk katolsk missionsverksamhet inleddes redan i slutet av 1400-talet, men det stora genombrottet skedde under den

(44 av 293 ord)

Utbildning

På 1950-talet och fram till landets självständighet på 1960-talet hade Kongo en av Afrikas bästa primärskoleutbildningar genom missionsskolorna. Sedan dess har utbildningen gradvis försämrats vad gäller

(26 av 181 ord)

Sociala förhållanden

Det ekonomiska och sociala kaos som Mobutu Sese Seko lämnade efter sig förvärrades ytterligare av det stora inbördeskriget 1998–2003 samt av de väpnade konflikter som rasat i främst de östra och nordöstra delarna av landet. Nära hälften av barnen

(39 av 274 ord)

Näringsliv

Kongo har enorma tillgångar av mineral, diamanter, skog och vatten samt goda förutsättningar för jordbruk, men till följd av politiskt kaos, dålig infrastruktur och stort beroende av världsmarknadspriset på ett

(30 av 213 ord)

Jordbruk

Trots att Kongo har goda naturliga förutsättningar för jordbruk så är den uppodlade arealen i landet endast 4 procent. Jordbruksproduktionen hämmas

(21 av 141 ord)

Naturresurser

Gruvbrytning har sedan kolonialtiden varit hörnstenen i landets ekonomi. Det afrikanska kopparbältet från Zambia i söder till sydöstra Kongo beräknas utgöra världens största samlade kopparfyndighet. Landets politiska läge, strejker och tekniska problem har inneburit att det statliga gruvbolaget GÉCAMINES, som under 1980-talet stod för 90 procent

(46 av 325 ord)

Industri

Kongo hade under 1960- och 70-talen en relativt väl utvecklad förädlingsindustri för öl, cement, cigarretter, tvål, socker

(17 av 119 ord)

Utrikeshandel

Kongo hade länge ett överskott i handelsbalansen, men importen har ökat i takt med att landet

(16 av 110 ord)

Kommunikationer

Landets dåliga transportnät är vid sidan av de politiska oroligheterna det största hindret för Kongos ekonomiska utveckling. Landets viktigaste transportled

(20 av 139 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Kongo är mycket begränsad (3 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns sju dagstidningar, men

(18 av 120 ord)

Statsskick och politik

Landets historia har sedan självständigheten från Belgien 1960 präglats av diktatur,

(11 av 16 ord)

Statsskick

En demokratisk författning med en stark presidentmakt men också med långtgående regionalt självstyre antogs genom en folkomröstning i december 2005 och trädde

(22 av 157 ord)

Politik

Den nya författningen arbetades fram under den övergångsperiod från 2003 som följde på sju års inbördeskrig (se vidare Kongokrigen). Under denna period styrdes Kongo av en samlingsregering med i princip alla betydande politiska krafter representerade. Joseph Kabila, som utropats till president sedan hans far Laurent Kabila mördades 2001, förblev president. De dominerande grupperna i samlingsregeringen var den tidigare regeringen under president Joseph Kabila, de båda rebellrörelserna Kongolesisk samling för demokrati (Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD) och Kongos befrielserörelse (Mouvement

(80 av 624 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Kongo är huvudsakligen inspirerad av belgisk, och därigenom fransk,

(11 av 42 ord)

Mänskliga rättigheter

Efter att två krig slitit sönder landet mellan 1996 och 2003 (se Kongokrigen) har regeringen fram till dags dato (2015) inte förmått att ta kontrollen i Kongo (Kinshasa). Det kaotiska tillståndet har i sin tur bidragit till en spridning av en mängd utländska och lokala väpnade grupperingar i landet, särskilt i de östra delarna, vilka bekämpar såväl varandra som den kongolesiska armén i kampen om makt och kontroll av naturresurser.

(70 av 495 ord)

Försvar

I Kongo utspann sig 1998–2003 det andra Kongokriget, ett inbördeskrig som drog in åtta omgivande länder. Den största, ännu pågående, FN-insatsen (MONUSCO) omfattar cirka

(24 av 165 ord)

Litteratur, drama och teater

I det f.d. belgiska Kongo fanns vid självständigheten (1960) inte någon franskspråkig litteratur på grund av att undervisning i franska språket inte varit utbredd under den belgiska tiden. Denna situation

(30 av 213 ord)

Musik

I Kongos traditionella musik går en skiljelinje mellan bantufolkens musik och den musik som utövas av landets pygmégrupper. Pygméernas musik är främst vokal, med inslag av joddling, hocket och viss polyfoni, ibland till ackompanjemang av slagpinnar, handklappning, fotstamp och rytmiskt spel mot kroppen. Bantumusiken karakteriseras av sin betoning på rytm, sina binärt formade melodier och vid framförandet sin uppdelning mellan försångare och kör. Bantufolken använder ett brett

(67 av 476 ord)

Förhistoria

Inga tidiga mänskliga fossil har påträffats, men stenartefakter från början av tidigpaleolitikum är kända från östra Kongo. Mot slutet av tidigpaleolitikum tycks acheuléenkultur ha spritt sig från östra och

(29 av 205 ord)

Historia

På savannerna söder om Kongoflodens bäcken uppstod efter omkring 700 e.Kr. större riken, som hade sina blomstringstider under seklen efter 1400: luba vid Lualabafloden, lunda längre åt sydväst och kongo vid flodens mynning. Kongoriket kom från slutet av 1400-talet i livlig beröring med portugiserna och drogs in i den

(49 av 347 ord)

Självständighet

Efter andra världskriget hade Belgien sent omsider inlett en välfärdspolitik med utbyggnad av skolväsen och sjukvård och gav 1957 för första gången befolkningen möjlighet ett göra sin röst

(28 av 194 ord)

Zaire under Mobutu

Under ett decennium var Mobutus styre i många avseenden lyckosam. Som garant för stabilitet och mot anslutning till kommunistblocket hade han USA:s stöd. Inom landet gav hans kontroll över stridskrafterna möjligheter att hålla separatiströrelser någorlunda i schack. Han satsade i sin propaganda på en nationalism med udden både mot de forna kolonisatörerna och mot provinsialism, med slagord som ”autenticitet” och

(60 av 424 ord)

Inbördeskrig

År 1996 fick konflikten en ny dimension. Banyamulenge – tutsier bosatta i landet sedan 1700-talet – slog sig samman med de zairiska motståndsrörelserna och bildade Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre (AFDL). Alliansen leddes av Laurent Kabila, en veteran från 1960-talets kongokris och gammal motståndare till Mobutu. Med stöd av reguljära trupper från Rwanda och Uganda spreds rebellrörelsen över hela landet och mötte endast svag opposition. I början av april 1997 hade AFDL intagit Shaba (Katanga) och Västra

(81 av 943 ord)

Fortsatta militära och politiska konflikter

Valrörelsen 2011 blev delvis våldsam och valet i sig omstritt. En lagändring innebar att presidentvalet hädanefter ska avgöras i en omgång. Förutom problem med att få ut valsedlar i tid på grund av landets undermåliga infrastruktur rapporterades om allvarliga

(39 av 274 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Anita Jacobson-Widding
 • Antoine Lema
 • Arne Anderberg
 • Björn Ranung
 • Christer Krokfors
 • Curt Dahlgren
 • David Westerlund
 • Gert Holmertz
 • Gunilla Håkansson
 • Göran Andersson
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Paul Sinclair
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
J.A. Sayer m.fl. (utgivare), The Conservation Atlas of Tropical Forests 1 Africa (1991).
Religion:
D. Westerlund, Afrikanska religioner (2011).
Förhistoria:
David Phillipson, African Archaeology (2:a upplagan 1993);
F. Van Noten & D. Cahen, The Archaeology of Central Africa (1982).
Historia:
H. Adelman & A. Suhrke (utgivare), The Path of a Genocide: The Rwanda Crisis from Uganda to Zaire (1999);
F.S. Bobb, Historical Dictionary of the Democratic Republic of the Congo (Zaire) (1999);
R. Cornevin, Historie du Congo (Léopoldville–Kinshasa) des origines préhistoriques à la république démocratique du Congo (3:e upplagan 1970);
Samuel H. Nelson, Colonialism in the Congo Basin, 1880–1940 (1994);
G. Nzongola-Ntalaja, Från Zaire till Demokratiska Republiken Kongo (svensk översättning 1998);
David van Reybrouck, Kongo: En historia (svensk översättning 2012);
Jason K. Stearns, Dancing in the Glory of Monsters: The Collapse of the Congo and the Great War of Africa (2011);
Crawford Young & Thomas Turner, The Rise and Decline of the Zairian State (1985).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kongo. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kongo