landsting, sekundärkommun för kommunal självstyrelse i länen med allmän kompetens, kommunal beskattningsrätt och ansvar för vissa speciallagsreglerade uppgifter, främst hälso- och sjukvård.

Landsting har funnits i Sverige sedan 1863. Alla kommuner ingår automatiskt i länens landsting, med undantag av Gotland,

(40 av 281 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Uppgifter i dag

(1 av 1 ord)

Hälso- och sjukvård

Genom sitt samlade ansvar för hälso- och sjukvården och dess koppling till den allmänna försäkringen har landstingen huvudansvar för bl.a.

(20 av 142 ord)

Utbildning och kultur

Regionsjukhusen är också baser för läkarutbildningen. Landstingens tidigare huvudansvar för övrig vårdutbildning har numera övertagits av staten (vårdhögskoleutbildningen av sjuksköterskor m.fl.) och kommunen (gymnasieskolans omvårdnadsprogram).

(25 av 177 ord)

Regional aspekt

En annan utgångspunkt är att skapa en enhetlig regional förvaltning genom att slå samman landstingen med länsstyrelserna och övrig statlig länsförvaltning för att i större regioner skapa underlag

(28 av 198 ord)

Ekonomi

Landstingens andel av BNP var ca 8 % 2009. Deras totala utgifter för 2009 uppgick till 262 miljarder

(17 av 121 ord)

Kompetensramar

Tyngdpunkten i landstingens verksamhet ligger numera i högre grad än för kommunerna på speciallagsreglerade områden. Utvecklingen beträffande landstingens kompetensramar har präglats av att det fanns en särskild landstingslag ända fram till 1977 års gemensamma kommunallag för kommuner och landsting. Huvudinriktningen har varit att

(43 av 304 ord)

Organisation

Vad gäller organisationen markerades landstingens karaktär av modernt kommunalt självstyrelseorgan inte

(11 av 59 ord)

Fullmäktige

De grundläggande bestämmelserna i 1991 års kommunallag för landstingens organisation är desamma som för kommunerna. I praktiken förekommer stora variationer beroende på landstingens storlek och karaktär

(26 av 180 ord)

Nämnder

Beträffande nämndorganisationen har den nya kommunallagens möjlighet till fri nämndorganisation inte fått samma konsekvenser för landstingen som för kommunerna, då landstingen redan tidigare haft stor frihet beträffande organisationen. Nämndorganisationen i

(30 av 209 ord)

Organisationsförändringar

Den pågående strukturförändringen av den kommunala organisationen som inleddes i början av 1990-talet berör även landstingen. Utgångspunkten är densamma som för kommunerna:

(22 av 154 ord)

Framväxt

Dagens landsting har sina rötter i 1862 års kommunalreformer. I 1862 års förordning om landsting stadgades att det i varje län skulle finnas ett landsting med ett självständigt ansvar för länets utveckling vid sidan om länsstyrelsen och kommunerna. Därmed skapades

(40 av 285 ord)

Kompetensutveckling

(1 av 1 ord)

Allmänna kompetensen

Landstingen fick vid sin tillkomst en allmän kompetens, även om denna genom exemplifieringar var något inskränkt jämfört med städerna och landskommunerna. Det hette i förordningen om landsting

(27 av 188 ord)

Kompetensförändringar

Med stöd av formuleringen i § 2 ”med mera dylikt” kunde dock genom rättspraxis landstingens kompetens utvidgas. Med stöd av den allmänna kompetensregeln tog flera enskilda landsting initiativ på många samhällsområden, som varken staten eller kommunerna engagerade sig för. Många av dessa uppgifter blev sedan

(45 av 319 ord)

Landstingen avlastas

Numera har vissa uppgifter börjat avlastas landstingen. Kommunerna har sedan 1992 genom ädelreformen fått ett samlat ansvar för långvarig service och vård av sjuka åldringar och därmed övertagit ansvaret från landstingen för hemsjukvård och de flesta

(36 av 251 ord)

Medverkande

  • Agne Gustafsson

Litteraturanvisning

Agne Gustafsson, Kommunal självstyrelse (7:e upplagan 1999);
S. Montin & Jan Olsson, Demokrati och legitimitet i landstingen (1994);
Harry Petersson, Landstingskommunal demokrati och förvaltning (1987);
R. Wikstrand, Herremakt och folkstyre: En studie kring de svenska landstingen 1863–1887 (1987).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, landsting. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/landsting