Malaysia, stat i Sydöstasien; 329 800 km2, 32,8 miljoner invånare (2020). Malaysia består av två delar, Västmalaysia (132 000 km

(20 av 134 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Malaysia består av Västmalaysia, på södra Malackahalvön, och Östmalaysia, på nordvästra Borneo. Västmalaysia genomdras av ett antal parallella, nord–sydliga bergskedjor. Särskilt på västra sidan av

(25 av 177 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Västmalaysia genomdras av ett antal parallella, nord–sydliga bergskedjor. Den högsta når med Tahan 2 189 m ö.h. Ungefär hälften av områdets yta ligger mer än 150 m ö.h. Berggrunden består

(30 av 190 ord)

Klimat

Malaysia har tropiskt regnskogsklimat av monsuntyp med hög luftfuktighet. Temperaturen är

(11 av 69 ord)

Växtliv

Växtlivet är mycket rikt och hyser omkring 8 000 arter, varav ca 2 000 orkidéer, 200 palmer, 150 arter kryddliljor och 500 ormbunkar. I floran ingår också många endemiska arter begonia- och gloxiniaväxter. Påtaglig är även artrikedomen inom släktet

(39 av 261 ord)

Djurliv

I Västmalaysia finns ca 200 arter däggdjur, varav ca 80 fladdermöss. Bland övriga däggdjur kan nämnas flera arter gibboner, bladapor och makaker, vidare halvapan tröglori, malajbjörn, indisk

(27 av 186 ord)

Naturskydd

Malaysia har officiellt 26 nationalparker; de flesta av dessa är dock

(11 av 78 ord)

Befolkning

Befolkningen är koncentrerad till halvön Västmalaysia. Den omfattar bara 40 procent av landets areal men där bor 80 procent av invånarna. Där finns också alla de större städerna. Flyttningen från landsbygd till städer har varit omfattande, och 2019 bodde 75 procent av invånarna i städer. De största

(47 av 323 ord)

Språk

Officiellt språk är malajiska under beteckningen Bahasa Malaysia. Det talas som

(11 av 60 ord)

Religion

I dag uppskattas drygt 60 % av Malaysias befolkning vara muslimer, varav i stort sett alla är sunni. De tidigaste arkeologiska bevisen för islams närvaro i landet är från tidigt 1300-tal. Handeln kring staden Melaka (grundad 1403) dominerades tidigt av araber. Denna kommers bidrog till att arabiska blev det dominerande språket, vilket ytterligare gynnade islams spridning. Melaka blev inte bara ett islamskt kunskapscentrum utan också en knutpunkt för internationell handel, vilket gjorde staden till ett eftertraktat byte för länder i Europa

(81 av 790 ord)

Utbildning

Mellan 1980 och 2009 minskade analfabetismen från 30 % till 5 %. Den heterogena befolkningssammansättningen avspeglas i utbildningen, och utbildningspolitiken har sedan 1970 riktats mot att lyfta fram malajerna och bumiputra över huvud taget, eftersom de av tradition haft lägre utbildning än kineser och indier. För högre studier finns kvotering, vilket har blivit kontroversiellt. Sedan

(55 av 374 ord)

Sociala förhållanden

Malaysia är näst efter Singapore det land i Sydöstasien där välståndet är högst. I slutet av 00-talet var knappt 4 procent av invånarna fattiga. Men välståndet är ojämnt fördelat. Av tradition har kineser och indier haft tillgångar, möjligheter och inflytande, medan den ursprungliga, inhemska befolkningen, bumiputra, som utgjort majoriteten, varit underprivilegierad.

(51 av 352 ord)

Näringsliv

Malaysia är Sydöstasiens mest industrialiserade land. Utvecklingens drivkrafter har varit en växande export, baserad på utvinning och bearbetning av inhemska naturtillgångar, och den har främjats av landets goda läge vid en av världens mest trafikerade vattenvägar, Malackasundet. God tillgång till utländska direktinvesteringar har också haft stor betydelse. Beräkningar av Human Development Index (HDI) 2017 visade att Malaysia då låg på plats 57 bland 189 stater, betydligt bättre än de andra länderna i Sydöstasien, bortsett från Singapore. OECD betecknar Malaysia som

(80 av 575 ord)

Jordbruk

Cirka 18 procent av landarealen används till jordbruk, varav en fjärdedel till ris och grönsaker och återstoden till träd- och buskgrödor. Jordbruksarealen ökar för varje år, främst genom plantering av mer trädgrödor som oljepalmer och fruktträd. I mitten av 1970-talet svarade jordbruk för drygt halva exportvärdet men 2007 var andelen bara drygt

(52 av 367 ord)

Skogsbruk

Från 1960-talet avverkades den ursprungliga regnskogen i allt snabbare takt och export av tropiska träslag blev en av det nya landets viktigaste inkomstkällor. Skogsröjningen accelererade ytterligare på 1970- och 80-talen för att ge mark för oljepalmsplantager. Den årliga avverkningen nådde sitt maximun

(42 av 295 ord)

Fiske

Fisk svarar för hälften av proteinintaget i kosten i Malaysia och per capita-intaget av fisk är där dubbelt så stort som i exempelvis Thailand och Kina. Av de 1,5 miljoner ton som producerades 2007 kom 80

(36 av 253 ord)

Mineral

Malaysia var länge världens största producent av tenn och svarade på 1970-talet för närmare 40 procent av världsproduktionen. Därefter började en kraftig

(22 av 154 ord)

Energi

I Malaysia utvinns olja i ett femtiotal oljefält ute till havs, men de är små och produktionen utgör bara 1 procent av världens totala

(24 av 171 ord)

Industri

Malaysias första femårsplaner på 1960- och 70-talen lade tonvikten på industrialisering. Råvarorna skulle förädlas före export och enklare konsumtionsvaror skulle tillverkas inom landet för att minska importbehovet. På 1970-talet uppmuntrades också exportinriktad, arbetskraftsintensiv tillverkning av textilvaror och enklare elektronik, främst finansierad av utländska investeringar.

(44 av 309 ord)

Utrikeshandel

Malaysia har en öppen ekonomi vilket visar sig i att värdet av utrikeshandeln med varor och tjänster överstiger landets BNP; 2009 utgjorde det 123

(24 av 168 ord)

Turism och gastronomi

Malaysia har en snabbt växande turistnäring och turismen har blivit en mycket viktig inkomstkälla. Antalet besökare har sedan mitten av 00-talet ökat med mer än 1 miljon per år och uppgick 2015 till mer än 25 miljoner. Ungefär hälften kom från

(41 av 291 ord)

Kommunikationer

Transportsystemen i Västmalaysia är bättre utvecklade än någon annanstans i Sydöstasien. Järnvägar, stora hamnar och anslutande vägar byggdes redan på 1800-talet av kolonialmakten för att underlätta råvaruexport från Malackahalvön. Däremot har Östmalaysia fortfarande ett glest vägnät och endast en kort järnväg. Det statsägda järnvägsnätet är smalspårigt och på de flesta sträckor är tågen dieseldrivna. Den viktigaste förbindelsen

(57 av 401 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Malaysia är förhållandevis hög (158 tidningsex. per 1 000 inv., 2000). I Malaysia finns ca 50 dagstidningar, utgivna på malajiska, engelska och kinesiska. De största

(27 av 189 ord)

Statsskick och politik

Enligt den reviderade författningen från 1957 är Malaysia en federativ, konstitutionell monarki och en parlamentarisk demokrati. Statschef är en kung (Yang di-Pertuan Agong), som utses för fem år av och bland landets nio sultaner. Kungens makt har med tiden begränsats. Sultanerna som grupp har dock ännu ett visst inflytande, i t.ex. religiösa och konstitutionella frågor.

Parlamentet har två kamrar –

(60 av 424 ord)

Rättsväsen

Domstolsorganisationen i Malaysia består av olika slags underrätter, två High Courts

(11 av 48 ord)

Mänskliga rättigheter

Konstitutionen från 1957 garanterar grundläggande friheter och jämlikhet. Konstitutionen erkänner religionsfrihet men islam är statsreligion. I konstitutionen definieras malajer, den etniska majoriteten av den malaysiska befolkningen, bland annat utifrån islam som religiös tillhörighet. Som etnisk malaj är det mycket svårt att konvertera från islam. Andra religioner erkänns men praktiserandet av judendom liksom judiska symboler är förbjudna.

På 1960-talet vidtogs åtgärder för positiv särbehandling för att hjälpa etniska malajer att komma ur fattigdom. Åtgärderna kallas bumiputera ('Jordens son') och ska omfatta

(80 av 621 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2008) 109 000 man värvad trupp och är organiserat i en armé som minskat till 80 000 man med 12

(22 av 139 ord)

Litteratur, drama och teater

Området har en rik traditionell folkdiktning. I den klassiska litteraturen finns både hinduiska och islamiska element. Bland äldre texter

(19 av 129 ord)

Konsthantverk

Den malajiska form- och mönstervärlden är starkt synkretistisk och uppvisar bl.a. indiska influenser. Den vietnamesiska Đông-so’n-kulturen, vars bronstrummor spreds i övärlden, inspirerade till spiral-, romb- och sicksackmotiv

(27 av 190 ord)

Arkitektur

Malaysias arkitektur uppvisar såväl regionala som etniska särdrag. På Malackahalvön är den traditionella boendeformen enfamiljshus, medan stora delar av den inhemska befolkningen i Östmalaysia ofta bor i flerfamiljshus – s.k. långhus – byggda på stolpar. Det traditionella

(37 av 259 ord)

Musik

Musikformerna i det mångetniska Malaysia har anknytningar till både arabisk/muslimsk kultur och till Sydöstasien med dess munorglar och slagverksmusicerande – xylofoner, metallofoner,

(22 av 154 ord)

Förhistoria

Arkeologisk verksamhet i Malaysia har hittills koncentrerats till relativt få fyndorter, och många dateringar är ännu osäkra. De människor (Homo erectus) som bebodde Java för

(25 av 176 ord)

Historia

Malackahalvön har fått sitt namn av staden Melaka, som var centrum i ett sultanat med samma namn och som under 1400-talet utvecklades till Sydöstasiens viktigaste hamn- och handelsstad. Den erövrades av portugiserna 1511 men spelade en avgörande roll för framväxten av en malajisk identitet och kultur under de följande århundradena. Invånarna i Melaka kallade sig malajer, utövade islam och talade malajiska, ett sedan länge använt handelsspråk i regionen. Språk och levnadssätt var avgörande för vem som var malaj, inte härkomst,

(80 av 569 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Curt Dahlgren
 • Elisabet Lind
 • Göran Andersson
 • Ing-Britt Trankell
 • Ingemar Grandin
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Karin Zackari
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Pontus Reimers
 • Ramses Amer
 • Rosman Jahja
 • Solveig Mårtensson
 • Sven Behrens
 • Thommy Svensson
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
N.M. Collins m.fl. (utgivare), The Conservation Atlas of Tropical Forests: Asia and the Pacific (1991);
G.B. Corbet & J.E. Hill,The Mammals of the Indomalayan Region (1992);
G. Cubitt & J. Payne, Wild Malaysia: The Wildlife and Scenery of Peninsular Malaysia, Sarawak and Sabah (1990).
Befolkning och etnografi:
J. Gullick, Indigenous Political Systems of Western Malaya (1958);
Erik Jensen,The Iban and their Religion (1974);
N.J. Ryan, The Cultural Heritage of Malaya (2:a upplagan 1971).
Litteratur:
R. Winstedt, The Malays: A Cultural History (2:a upplagan 1950).
Konsthantverk:
Lucas Chin & V. Mashman (utgivare), Sarawak: Cultural Legacy: A Living Tradition (1991);
S. Fraser-Lu, Handwoven Textiles of South-East Asia (1988).
Arkitektur:
Lim Jee Yuan, The Malay House (1978);
R. Waterson, The Living House (1990).
Förhistoria:
P. Bellwood, The Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago (1985).
Historia:
B.W. Andaya & L.Y. Andaya, A History of Malaysia (1982);
A.B. Shamsul, From British to Bumiputera Rule (1986);
P.H. Kratoska (utgivare), Malaya and Singapore During the Japanese Occupation (1995);
P.H. Kratoska, The Japanese Occupation of Malaya (1998). ;
Virginia Hooker (utgivare), Islam, society and politics (2003).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Malaysia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/malaysia