mark, den del av den fasta jordytan som påverkas av atmosfären och levande organismer. Mark uppstår så snart en geologisk bildning skapats och börjar utsättas för klimatisk och biologisk påverkan. Resultatet är en jordmån. Markens fasta material består oftast av en

(41 av 292 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Markvatten

Markvatten är det vatten som finns i marken ovanför grundvattenytan. I detta område, den omättade zonen, är porsystemet endast delvis fyllt med vatten. Fyllnadsgraden ökar när vatten infiltrerar i marken, men minskar vid växternas vatten­upptag, vid avdunstning från markytan och vid dränering genom gravitationens inverkan. Markvattnet, som tillhör vad som kallas våra osynliga vattentillgångar, intar en nyckelroll

(57 av 405 ord)

Markluft

Luften i markens porer har en något annan sammansättning än den fria luften ovan markytan. Markandning innebär att markorganismer och växtrötter andas, varvid syrgas förbrukas och koldioxid bildas. Följaktligen sänks markluftens halt av syrgas medan

(35 av 244 ord)

Kemiska jämvikter och processer

Ämnenas dynamik i marken styrs i hög grad av strävan mot en lagbunden jämvikt mellan olika fysikaliska och kemiska tillstånd. Löslighetsjämvikter reglerar exempelvis mineralens stabilitet. Adsorptionsjämvikter, såsom det fasta materialets adsorption av positiva och negativa joner (katjoner respektive anjoner), reglerar ämnenas aktivitet i markvattnet. Bland redoxjämvikterna är jämvikten mellan kol och syre av

(53 av 374 ord)

Markorganismer

Växters och svampars underjordiska delar (rötter respektive mycel), bakterier, aktinomyceter och alger samt djur som tillbringar större delen av livscykeln i marken brukar räknas till markens flora och fauna. Samspelet mellan dessa djur, växter och svampar och deras miljö kallas markekologi. Se tabellen avseende antalet djur i brunjord och podsol och bilderna för respektive markprofiler.

image/gif

mark. Markprofil från brunjord som utgör den ena av de två vanligaste jordmånsgrupperna i Sverige (den andra är podsol).De runda utsnitten visar hur fasta

(80 av 581 ord)

Marktemperatur och markvärme

Marktemperaturen varierar på ett cykliskt sätt som bestäms av energiutbytet mellan mark och atmosfär och de termiska egenskaperna hos marken. I vissa områden på jorden kan temperaturen i markens ytskikt påverkas av den geotermiska energin från jordens inre, men detta är inte betydelsefullt för skandinaviska förhållanden

(46 av 328 ord)

Markskador

Markskador uppkommer företrädesvis som oavsiktliga följder av mänskliga aktiviteter (se markförstöring). Dominerande är erosion påskyndad genom avskogning och annan blottläggning av mark. Med t.ex. terrassering, konturplöjning och skyddande vegetation har jordförlust kunnat hejdas. Det

(34 av 240 ord)

Medverkande

  • Bengt Hubendick
  • Harald Grip
  • Maria Sjögren Öhrn
  • Per-Erik Jansson
  • Tord Magnusson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, mark. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mark