Nepal, stat i Asien, till största delen belägen i Himalaya; 147 181 km2, 30 miljoner

(15 av 104 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Nepal ligger till större delen på Himalayas sydsluttning. Landets sydligaste del når dock med en smal zon ned i Ganges slättland.

(21 av 148 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Topografiskt sett bildar Nepal en brant övergång mellan Himalaya och det nordindiska slättlandet. Höjdskillnaderna är därför mycket stora och Nepal rymmer en lång rad olika landformer och naturtyper. Vid gränsen mot Tibet reser sig i norr Himalayas huvudkedja med några av jordens högsta toppar, bl.a. Mount Everest, Kanchenjunga, Lhotse I, Manaslu och Annapurna, med höjder över 8 000 meter över havet. Från

(62 av 426 ord)

Klimat

Höjdförhållandena påverkar starkt Nepals klimat, som varierar från tropiskt monsunklimat till

(11 av 78 ord)

Växtliv

Floran består av arter som har vid utbredning i Himalaya, men antalet endemiska arter är litet. Vegetationen präglas av de stora

(21 av 147 ord)

Djurliv

Snöleopard, blåfår och jak finns sällsynt på högplatåer i Himalaya. Pipharar är ganska vanliga, och i brantare

(17 av 118 ord)

Naturskydd

År 2010 hade Nepal nio nationalparker, bl.a. Chitwan (torrskog och öppen

(11 av 21 ord)

Befolkning

Landet har en befolkningstäthet av 204 invånare per km2, men de regionala skillnaderna är stora. Tätast befolkade är slättlandet (Tarai) i sydöst och ett begränsat område kring huvudstaden. Glesast bor invånarna i höglandet i nordväst. I bergsområdena är dock bebyggelsen koncentrerad till odlingsmarken i dalarna, och där kan befolkningstätheten

(49 av 348 ord)

Språk

Ett hundratal olika språk och dialekter talas i Nepal. De flesta

(11 av 58 ord)

Religion

Nepals brokiga befolkningsbild motsvaras av en lika sammansatt religiös mosaik. Sedan lång tid har utvecklade skriftreligioner som hinduism

(18 av 126 ord)

Utbildning

Nepals utbildningsväsen präglas av landets karaktär av primitivt jordbruksland med ovilja hos föräldrar att sända sina barn,

(17 av 116 ord)

Sociala förhållanden

Trots förbättringar inom flera områden är Nepal fortfarande ett mycket fattigt land. 80 procent av befolkningen bor på landsbygden, ofta i avlägsna och svårtillgängliga byar i bergslandskapet. Andelen invånare under fattigdomsstrecket har minskat sedan 1990 från 42 procent till 31 procent. Inkomstklyftorna är stora; 10 procent av befolkningen står för 41 procent

(52 av 341 ord)

Näringsliv

Nepal är ett av de minst industrialiserade, minst urbaniserade och fattigaste länderna i världen. 75

(15 av 103 ord)

Jordbruk

En stor majoritet av Nepals befolkning lever som bönder på en i förhållande till odlingsmarken överbefolkad landsbygd, antingen i dalgångarna

(20 av 136 ord)

Skogsbruk

Skogen är av stor betydelse för den nepalesiske bonden och utnyttjas bl.a. för

(13 av 87 ord)

Utrikeshandel

Nepal uppvisar en negativ handelsbalans, som endast till viss del kompenseras

(11 av 65 ord)

Turism och gastronomi

Antalet utländska besökare till Nepal uppgick 2015 till drygt 500 000. De flesta besökarna kommer från Indien, Storbritannien, USA, Kina och Japan. Turistintäkterna uppgick 2012 till 379 miljoner US dollar.

Den

(31 av 208 ord)

Kommunikationer

Transportsystemen i Nepal är svagt utvecklade, och på de flesta håll

(11 av 61 ord)

Massmedier

Tidningsspridningen i Nepal är låg (12 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns ett trettiotal dagstidningar, av

(18 av 118 ord)

Statsskick och politik

Nepal är enligt en författning från 2007 en sekulär demokratisk stat som beskrivs som multietnisk, flerspråkig och odelbar. Press- och religionsfrihet garanteras. Ett provisoriskt parlament beslöt i maj 2008 att avskaffa monarkin och införa republik. Den tidigare författningen från 1990 återinförde

(41 av 290 ord)

Statsskick

Nepal är enligt landets författning från 2015 en sekulär, federal republik med ett demokratiskt styrelseskick och en socialistisk inriktning. Landet är indelat i sju delstater. Nepal är det land i världen som procentuellt hyser flest

(35 av 245 ord)

Internationella relationer

Utrikespolitiskt balanserar det kustlösa Nepal, med neutraliteten som ledstjärna, mellan de bägge stora grannländerna Kina och Indien. Med Indien slöts ett vänskapsavtal 1950 och med Kina 1960. Motsättningar visavi Indien har periodvis

(32 av 227 ord)

Politik

Landets första president efter införandet av 2015 års författning blev den tidigare försvarsministern Bidhya Devi Bhandari. Som president är hon partipolitiskt oberoende, men hon var tidigare vice ordförande i det marxistisk-leninistiska kommunistpartiet. Efter valen till representanthus och provinsförsamlingar hösten 2017 samt det första valet till överhuset i februari 2018 förlängdes hennes mandat i mars 2021 med ytterligare fem

(58 av 404 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen består av lagstiftning, prejudikat och hinduisk sedvanerätt. Inom affärsjuridiken har engelsk

(12 av 80 ord)

Mänskliga rättigheter

Jämfört med andra länder i regionen utmärker sig Nepal för en rad progressiva lagar som bland annat garanterar press- och religionsfrihet samt kvinnors och sexuella minoriteters lika rättigheter. Rätten till abort infördes

(32 av 228 ord)

Försvar

Försvaret har under de inbördeskrigsliknande förhållandena ökat från 46 000 man värvad trupp

(13 av 85 ord)

Litteratur

Nepals dominerande litteraturspråk var i äldre tid newari. Den klassiska newarilitteraturen bestod huvudsakligen av folksånger, historiska krönikor, parafraser och bearbetningar av berättelselitteratur från Indien samt skådespel där

(27 av 189 ord)

Film

Nepals föga omfattande filmproduktion stöds av Royal Nepal Film Corporation, inrättat 1971. Den första nepalesiska filmen var

(17 av 119 ord)

Konst

Bildkonsten är liksom byggnadskonsten inspirerad från Indien. Nepalesisk konst kan uppdelas i sex olika stilar som i stort sett sammanfaller med de viktigaste dynastierna:

1) tiden före Licchavi-perioden

(28 av 197 ord)

Arkitektur

Nepals arkitektur har formats under påverkan från flera håll. Det indiska inflytandet var starkt redan under det första årtusendet f.Kr. Ediktpelare skapade under Ashoka på 200-talet f.Kr. bekräftar buddhismens

(29 av 206 ord)

Musik

Med sin mångetniska befolkning har Nepal en stor rikedom av musikaliska traditioner. Lamaistisk musik finns hos Tibet-orienterade folkgrupper i Himalaya- och

(21 av 147 ord)

Förhistoria

Omgivet av Indien och Tibet har Nepal varit isolerat men också

(11 av 36 ord)

Historia

Nepal, fram till 2008 världens enda hinduiska kungarike, var till mitten av 1700-talet splittrat i många små furstestater, där dynastierna har haft såväl tibetanskt, buddhistiskt, som indiskt, hinduiskt, påbrå. På 1380-talet grep Jaya Sthiti makten i Mallariket. Hans regeringstid innebar en politisk och social konsolidering. Newarkulturen blomstrade. Många av Nepals palats och tempel

(53 av 374 ord)

Utvecklingen mot republik

På 1980-talet intensifierades strejkerna och demonstrationerna mot kungahusets och de dominerande högkastfamiljernas välde – trots att kungen fortfarande av många nepaleser uppfattades som en inkarnation av guden Vishnu. Den nybildade demokratirörelsen bekämpades brutalt, men de styrande gav till slut vika: en ny författning antogs 1990, panchayatsystemet avskaffades, kungadömet förvandlades till en konstitutionell monarki, där kungen var statschef utan politisk makt, och partier tilläts för

(64 av 451 ord)

Förbundrepubliken Nepal

År 2008 utropades Nepal till republik. Till landets första president valdes Ram Baran Yadav, en tidigare hälsominister representerande Nepali Congress, som ideologiskt är att betrakta som ett närmast socialdemokratiskt parti. Maoistledaren Pushpa Kamal Dahal, mer känd under gerillanamnet Prachanda, bildade i augusti 2008 en koalitionsregering. Redan i maj 2009 lämnade dock maoisterna regeringen efter oenighet med presidenten och arméledningen om bland annat inlemmandet av före detta gerillasoldater i armén. En

(70 av 500 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Ann Wilkens
 • Arne Anderberg
 • Bo Gyllensvärd
 • Carl Suneson
 • Gert Holmertz
 • Gunilla Gren-Eklund
 • Göran Andersson
 • Ingemar Grandin
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Karl-Reinhold Hællquist
 • Lars Åhlander
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Per-Arne Berglie
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Tomas Germundsson
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

Allmänt:
M. Sill & J. Kirkby, Atlas of Nepal in the Modern World (1991);
H.O. Skar & S. Cederroth, Development Aid to Nepal (1997);
K.B. Thapa, Main Aspects of Social, Economic and Administrative History of Modern Nepal (1988).
Växt- och djurliv:
T.C. Majupuria (utgivare), Wild is Beautiful: Introduction to Fauna and Wildlife of Nepal (1981–82);
O. Polunin & A. Stainton, Flowers of the Himalaya (1984).
Näringsliv:
P. Blakie m.fl., Nepal in Chrisis: Growth and Stagnation at the Periphery (1980);
D. Seldon, Nepal: A State of Poverty (1987).
Jordbruk:
S.P. Adhikary, Rural Development in Nepal: Problems & Prospects (1982).
Litteratur:
K.P. Malla, Classical Newari Literature: A Sketch (1982);
K. Pradhan, A History of Nepali Literature (1984).
Musik:
I. Grandin, Music and Media in Local Life: Music Practice in a Newar Neighbourhood in Nepal (1989);
P. Moisala, Cultural Cognition in Music: Continuity and Change in the Gurung Music of Nepal (1991).
Förhistoria:
R.N. Pandey, ”Palaeo-environment and prehistory of Nepal”, Contributions to Nepalese Studies 1987.
Historia:
Sanjaya Acharya, Pro-poor Growth and Liberalization in Developing Economies: The Case of Nepal (2011);
T.L. Brown, The Challenge to Democracy in Nepal: A Political History (1996);
M. Hutt (utgivare), Nepal in the Nineties (1994);
J. Martinussen, Democracy, Competition and Choice: Emerging Local Self-Government in Nepal (1995).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Nepal. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nepal