Niʹger, stat i Västafrika; 1,3 miljoner km2, 24,2 miljoner invånare (2020). Niger

(12 av 91 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

I norra Niger utbreder sig ett högland där Talakslätten och Ténéréöknen väster respektive öster om Aïrmassivet är delar av Sahara.

(20 av 142 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Tre olika naturregioner kan urskiljas i Niger. I norr utbreder sig ett högland, där Aïrmassivet och Djadoplatån är dominerande med sina topphöjder på 1 900–2 000 m ö.h. De

(29 av 179 ord)

Klimat

Niger har ett torrt tropiskt klimat, som är bland de varmaste

(11 av 69 ord)

Växtliv

Vegetationen är sparsam i hela Niger, men i de sydligaste delarna finns en del öppna

(15 av 105 ord)

Djurliv

I ökenområden finns bl.a. rovdjuren karakal, fennek och guldschakal. Addaxantilop har sin troligen starkaste förekomst i norra Niger, och kanske

(20 av 141 ord)

Naturskydd

Niger hade 2011 en nationalpark: den nigeriska delen av den stora

(11 av 33 ord)

Befolkning

De besvärliga naturförhållandena gör att befolkningen är mycket ojämnt fördelad. Befolkningen är koncentrerad till det södra savannområdet, där de största städerna är belägna. 

(23 av 161 ord)

Språk

Officiellt språk är franska. Bland de ca 20 inhemska språken finns

(11 av 60 ord)

Religion

I Niger är (2010) fler än 90 % av befolkningen muslimer. De flesta av dessa är sunnimuslimer medan en minoritet, ungefär 5 %, är shiiter. Islam kom till denna del av Afrika på 1400-talet

(34 av 226 ord)

Utbildning

De styrande har sedan mitten av 1970-talet prioriterat både kvantitet och kvalitet i skolväsendet i syfte att göra landets ekonomi mindre

(21 av 150 ord)

Sociala förhållanden

Niger är ett av jordens fattigaste länder med stor arbetslöshet och undersysselsättning. Likaså är bristen på rent vatten och fungerande avloppssystem, speciellt på landsbygden, där bara 40 % av befolkningen har tillgång till rent

(34 av 231 ord)

Näringsliv

Nigers ekonomiska utveckling har länge hindrats av landets isolerade läge, dess klimat, med ökenspridning

(14 av 93 ord)

Jordbruk

Traditionellt, husbehovsinriktat jordbruk samt nomadiserande eller halvnomadiserande boskapsuppfödning dominerar jordbruket. Åkerbruket koncentreras till Nigerflodens dalgång

(15 av 107 ord)

Mineral och energi

Niger är relativt rikt på uran, tenn, järn, fosfat, gips, salt, kol, guld och

(14 av 94 ord)

Industri

Industrin är obetydlig och domineras av förädling av jordbruksprodukter samt importsubstitution.

(11 av 42 ord)

Utrikeshandel

Handelsstatistiken är bristfällig och fluktuationerna i utrikeshandeln ansenliga, men den har

(11 av 75 ord)

Turism och gastronomi

Turistnäringen i Niger har stor potential, men oroligheterna i regionen och de återkommande kidnappningarna av turister medför att turisterna avskräcks att besöka landet. 2011 besökte drygt 80 000 personer Niger.

Den resenär som trots oroligheterna i regionen tar sig med bil genom centrala

(43 av 298 ord)

Kommunikationer

Niger saknar järnväg, och vägnätet är trots utbyggnader otillräckligt. År 2010

(11 av 66 ord)

Massmedier

Tidningsspridningen i Niger är mycket liten. Franskspråkiga Le Sahel (upplaga: 5 000 ex.), länge den enda dagstidningen, var

(18 av 116 ord)

Statsskick och politik

Niger har alltsedan självständigheten 1960 präglats av politisk instabilitet, underblåst av

(11 av 31 ord)

Statsskick

Den nu gällande konstitutionen är landets sjunde och antogs i en folkomröstning i oktober 2010, åtta månader efter

(18 av 126 ord)

Politik

När Mamadou Tandja störtades hade han så sent som i augusti 2009 drivit igenom författningsändringar som i praktiken skulle ha gjort det möjligt för honom att bli omvald ett obegränsat antal gånger. Han hade också upplöst författningsdomstolen, sedan den underkänt hans förslag till grundlagsändringar, samt arrangerat parlamentsval som bojkottades av hela oppositionen. Tandjas totala maktövertagande ledde till att Niger tillfälligt stängdes av

(62 av 441 ord)

Rättsväsen

De allmänna domstolarna består av fredsdomare (småmålsdomstolar), första­in­stans­domstolar och en appellationsdomstol.

(11 av 34 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om

(11 av 63 ord)

Film

Niger saknar liksom de flesta afrikanska länder en egen filmindustri. Landet har dock frambringat två begåvade filmskapare med internationellt renommé, Mustafa

(21 av 147 ord)

Konst och konsthantverk

Konsten i Niger har stark anknytning till den islamiska kulturen. Konsten och

(12 av 83 ord)

Musik

Musiken i Niger varierar från region till region. Tydligast skiljer sig den hos de bofasta grupperna (t.ex. hausa och songhai) från den nomadiserande befolkningens (tuareg och fulani). Bland de bofasta finns en klass av professionella, kringvandrande musiker,

(37 av 260 ord)

Förhistoria

Föremål av levalloisien- och moustérientyp, annorstädes daterade till ca 40 000 f.Kr., är kända

(14 av 89 ord)

Historia

Niger har under det senaste årtusendet varit skådeplatsen för en rad invandringar av folkslag från skilda håll. Norrifrån har tuareger penetrerat området, österifrån hausa. Songhairiket, med centrum i nuvarande Mali, nådde in i västra Niger, och de songhaitalande är alltjämt en politiskt dominerande grupp i landet.

Mot slutet av 1800-talet trängde fransmän och britter under inbördes kommersiell konkurrens in i Nigerregionen. Nuvarande Nigeria kom under brittiskt styre, medan Niger kom under franskt. Men underkuvandet av folken,

(76 av 539 ord)

Niger under 2000-talet

Efter parlaments- och presidentval i oktober 1999 överlämnade militären makten till de folkvalda politikerna. Till president valdes MNSD:s kandidat Mamadou Tandja, med ett förflutet inom Seyni Kountchés militärregim. MNSD med allierade erövrade en knapp majoritet i parlamentet. 2004 omvaldes Tandja för ytterligare fem år. Under Tandjas ledning rådde länge ett relativt lugn i Niger. Ett militärt uppror i sydöstra delen av landet 2002 spreds till

(65 av 464 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Björn Ranung
 • Curt Dahlgren
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Lars Åhlander
 • Lennart Weibull
 • Mari Granath
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Paul Sinclair
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Litt.
S. Decalo, Historical Dictionary of Niger (3:e upplagan 1996);
F. Fuglestad, A History of Niger 1850–1960 (1983);
C. Lund, Law, Power and Politics in Niger: Land Struggles and the Rural Code (1998).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Niger. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/niger