regressionsanalys, statistisk metod för analys av sambandet mellan en responsvariabel (beroende variabel) y och en eller flera förklarande x-variabler. Se regression för bakgrund och illustration. Regressionsanalys är samlingsnamnet för en generell

(31 av 227 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Regressionsmodeller

En regressionsmodell kan vara mer eller mindre komplicerad. I modellen enkel linjär regression (se bild) förutsätter man

1) att en responsvariabel y beror systematiskt av en förklarande variabel x genom en linjär funktion a + bx, där a och b är parametrar (okända konstanter),

2) att y inte kan observeras utan en slumpmässig avvikelse ε från a + bx. Storheten ε, som vi kallar försöksfel, antas

(66 av 471 ord)

Statistiska metoder

Statistiska metoder finns för att anpassa en modell till en punktmängd (dvs. skattning av okända parametervärden ur ett datamaterial av x- och y-värden), för att ange anpassningars osäkerhet (medelfel och konfidensintervall), för att pröva om en modell passar till data (statistiska test), för att ange prediktionsosäkerhet etc. För skattning används vanligtvis minstakvadratmetoden (MK). Det är

(55 av 395 ord)

Medverkande

  • Rolf Sundberg

Litteraturanvisning

Göran Andersson m.fl., Regressions- och tidsserieanalys med och utan datorstöd (2:a upplagan 1994);
N.R. Draper & H. Smith, Applied Regression Analysis (2:a upplagan 1981).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, regressionsanalys. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/regressionsanalys