Seʹrbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa; 77 474 km2, 7 miljoner invånare (2020), exklusive Kosovo (10 887 km

(19 av 124 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Norra Serbien består av ett bördigt slättlandskap medan de mellersta och södra delarna är högland. Längs gränsen mot Bulgarien

(19 av 131 ord)

Befolkning

Befolkningstillväxten i nuvarande Serbien förändrades radikalt från mitten av 1970-talet till början av 90-talet. Omkring 1975 var den årliga folkökningen cirka 6 procent, vilket är en mycket hög tillväxttakt. Tio år senare var

(33 av 235 ord)

Språk

I Serbien talas štokaviska dialekter av det sydslaviska språk som tidigare kallades serbokroatiska eller

(14 av 96 ord)

Religion

Enligt folkräkningen 2011 tillhör 85 procent av befolkningen de ortodoxa kyrkorna,

(11 av 43 ord)

Utbildning

Folkräkningen 2011 visade att nära 98 % av alla som var 15 år och äldre kunde läsa och skriva. Utbildningens kvalitet har emellertid inte förbättrats under de senaste årtiondena i samma utsträckning som i de flesta andra länder i Europa. De brutala krigsåren under 1990-talet medförde skrämda barn med störd skolgång. Åren därefter fanns ont om resurser att bygga

(59 av 411 ord)

Sociala förhållanden

(1 av 1 ord)

Välfärd och fattigdom

Under 1990-talet förändrades levnadsförhållandena radikalt i Serbien (se Näringsliv). BNP per capita krympte med 40 %. Sedan det blivit fred och den demokratiska och ekonomiska utvecklingen kom igång förbättrades förhållandena successivt fram till

(33 av 222 ord)

Arbetsmarknad

Anpassningen till marknadsekonomi och näringslivets internationalisering har medfört nya krav på arbetsmarknadslagstiftning och regleringar för multinationella bolag och andra utländska investerare. Krav på större flexibilitet har bidragit till bl.a. minskad anställningstrygghet och

(32 av 225 ord)

Socialförsäkringar

De stora ekonomiska och politiska förändringarna sedan 2000 har bl.a. medfört att socialförsäkringarna efter hand har moderniserats. Ålders-, handikapp- och överlevandepension baseras på arbetstagarens och arbetsgivarens inbetalade avgifter och

(29 av 202 ord)

Sjukvård

År 2009 fanns i Serbien 21 läkare och 54 sjuksängar per 10 000 invånare. Ungefär 12 % av läkarna arbetade inom privat sjukvård. Spädbarndsdödligheten

(24 av 156 ord)

Mänskliga rättigheter och jämställdhet

Närmandet till EU har medfört ökade krav på respekt för demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Spänningar finns fortfarande mellan olika etniska grupper och flera av dem har svårt att få

(30 av 210 ord)

Brott och straff

Korruptionen är utbredd i samhället. Särskilt inom hälso- och sjukvård är

(11 av 72 ord)

Näringsliv och ekonomi

Serbien betraktas som ett övre medelinkomstland. Jordbruket spelar fortfarande en viktig roll i näringslivet och svarar de flesta år för 8–10 procent av BNP. Tjänstenäringarna har vuxit kraftigt under de senaste tio åren och deras BNP-andel uppskattades 2017 vara 49 procent. Landets ekonomi genomgick en ytterst besvärlig kris på 1990-talet och är fortfarande instabil, och näringslivet, särskilt industrin som svarar för 41 procent av BNP, är mycket sårbart vid kriser i omvärlden.

Näringslivet i slutet av 1900-talet. I den serbiska

(80 av 719 ord)

Jordbruk

Jordbruket har större betydelse i Serbien än i de flesta andra europeiska länder. År 2015 svarade jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske för 22 procent av sysselsättningen. Två tredjedelar av landets areal används för någon form av jordbruk.

Serbiskt jordbruk och serbisk livsmedelsindustri var framträdande redan i det forna Jugoslavien och producerade då för andra delar av det landet. Efter Jugoslaviens uppdelning blev Serbien en nettoexportör av spannmål, frukt och grönsaker och produkter därav, framför allt till grannländerna men även till

(80 av 594 ord)

Skogsbruk

Vid skogsinventeringen 2008 var drygt 29 procent av landet skogsmark och ytterligare 5 procent bevuxet med en blandad vegetation av buskar och träd. Drygt 90 procent av skogen utgjordes av lövskog, främst bok men även ek

(36 av 253 ord)

Mineral och gruvindustri

Gruvnäringen bidrar med drygt 1 procent till både BNP och sysselsättning. Brytning av brunkol svarade för merparten, medan utvinning och smältning av metaller hade liten betydelse. De hittills brytvärda förekomsterna har varit små och i verksamheterna har man varit tvungen att använda helt föråldrad teknik. Brist

(46 av 327 ord)

Energi

Råvarorna för den primära energiproduktionen utgjordes 2010 av brunkol (68 procent), olja (9 procent), naturgas (3 procent), vattenkraft (10 procent) och ved (10 procent). Brunkol utvinns inom landet, medan en stor och växande andel av råoljan och naturgasen importeras, huvudsakligen från Ryska federationen. Elektriciteten kom till 62 procent från kraftverk som eldades med brunkol och till 34 procent från vattenkraftverk. Även naturgas används för att generera elkraft.

Tre fjärdedelar av brunkolsproduktionen sker i dagbrott i Kolubarafältet 70

(77 av 544 ord)

Industri och service

Industrin svarar för drygt 26 procent av sysselsättningen. Industriproduktionen ökade under 00-talet med endast 1,5 procent per år och hade stora fluktuationer mellan olika år. Sektorns andel av BNP minskade då, samtidigt som servicenäringarnas betydelse växte.

Tillverkningsindustrin svarade 2014 för 16 procent av sysselsättningen. På olika sätt söker regeringen stimulera industriföretagandet: bolagsskatten är bland de lägsta i Europa och en rad lättnader har införts för utländska investerare. Korruption och tidsödande byråkrati är dock allvarliga problem för företagandet.

Av det tidigare Jugoslaviens

(81 av 809 ord)

Utrikeshandel

Sedan Jugoslavien upplösts hade det självständiga Serbien extremt svårt att bygga upp sin utrikeshandel. Inbördeskrig och EU- och FN-sanktioner under första hälften av 1990-talet och inte minst NATO-bombningarna 1999 innebar att handeln omorienterades och förändrades till sitt innehåll. Sanktionerna innebar att viktiga

(42 av 294 ord)

Transporter

Man talar numera om ett tiotal korridorer eller långväga transportleder i östra Europa. Två av dem går genom Serbien och passerar genom Belgrad. De knyter västra och centrala Europa samman med länderna kring Svarta havet och i Mellanöstern. Den ena transportkorridoren är Donau från nordväst mot sydöst, den andra är väg- och järnvägsförbindelsen

(53 av 373 ord)

Statsskick och politik

Serbien var den största delrepubliken i den tidigare statsbildningen Jugoslavien, som

(11 av 64 ord)

Statsskick

Enligt författningen är Serbien en parlamentarisk republik, där den verkställande makten tillkommer regeringen och där

(15 av 102 ord)

Politik

De första flerpartivalen i december 1990 vanns stort av Socialistpartiet (Socijalistička Partija Srbije, SPS), det vill säga det reformerade kommunistpartiet, vars ledare Slobodan Milošević samtidigt segrade i det serbiska presidentvalet. Sedan Milošević suttit sina två tillåtna mandatperioder efterträddes han 1997 av Milan Milutinović (född 1942) på posten som serbisk president. Milošević gick i stället segrande ur valet till federal, jugoslavisk president.

I samband med NATO-bombningarna mot Jugoslavien under Kosovokonflikten 1999 ökade den politiska spänningen i Serbien. Zoran Đinđić, ledaren för Demokratiska partiet

(82 av 738 ord)

EU-frågan

Inställningen till EU är en fråga som har väckt, och väcker, starka känslor mellan och inom de politiska partierna. Efter

(20 av 139 ord)

Försvar

Efter att Montenegro utropat sig som självständig stat 3 juni 2006 följde Serbien i konsekvens efter 5 juni samma år. Serbiens territoriella situation komplicerades

(24 av 165 ord)

Litteratur

Serberna antog den ortodoxa tron i slutet av 800-talet och blev tidigt delaktiga av den kyrkoslaviska litteraturen. I hägnet av nemanjidernas (jämför Nemanjić) statsbildning och en självständig kyrka skapades på 1200- och 1300-talen förutsättningar för en litterär blomstring på serbisk kyrkoslaviska. Den litterära verksamheten i de medeltida klostren var främst inriktad på att förvalta och utöka skatten av översättningar från den bysantinska litteraturen av i första hand kyrkliga böcker, men spridning gavs också åt skrifter med ett mer världsligt innehåll,

(80 av 736 ord)

Drama och teater

Bland serberna hämmades teaterkulturens framväxt av den långvariga turkiska ockupationen. Den serbiska teaterns vagga stod också utanför det osmanska väldet bland utvandrarna till södra Ungern (senare Vojvodina). Skoldramer på 1700-talet

(30 av 213 ord)

Film

År 1909 etablerades de första permanenta biograferna i Belgrad och vid första världskrigets utbrott fem år senare fanns ett trettiotal i hela landet. Repertoaren dominerades av de franska bolagen Pathé och Gaumont. Biografägaren Svetozar Botorić (1857–1916) producerade

(37 av 261 ord)

Konst

Förbindelser med Bysans och dess traditioner, direkt inflytande från den västerländska konsten samt kontakter med grannländer och med Ryssland förde under perioden 800-talet till 1000-talet in specifika och autentiska verk i den serbiska konsten. Freskomålningen är det mest uppskattade området i den serbiska medeltida konsten. I måleriet under Raškaperioden, dvs. från 1100-talet, märks ett betydande

(55 av 389 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Folkmusik och klassisk musik

Den äldsta slaviska folkmusiken kännetecknas bland annat av korta melodiska fraser, litet tonomfång och slutton på skalans andra ton. Instrumentalmusiken är övervägande utförd av män. Vanliga instrument var förr säckpipa

(30 av 209 ord)

Populärmusik

En omtyckt genre under tidigt 1900-tal var starogradska muzika (’den gamla stadens musik’). På 1950-talet blev jazz och schlager, ofta i latinamerikansk stil, populärt. Stora artister var batteristen Spasa Milutinović och sångaren Vojin Popović (1922−95), vilken kom att lämna landet för USA.

Under 1960-talet växte en modern variant av starogradska muzika fram, kallad novokomponovana (’nykomponerad’ folkmusik) –

(57 av 404 ord)

Dans

Folkdansen är ovanligt rik och varierad. I Serbien har man räknat fler än 3 000 olika danser. De

(18 av 117 ord)

Folkkultur

Serbiens förindustriella folkkultur präglades dels av den ortodoxa kyrkan, dels av en viss isolering på grund av det långvariga turkiska herraväldet. I hägnet av den toleranta ortodoxa kyrkan har folkkulturen bevarat många ålderdomliga drag. Härtill

(35 av 246 ord)

Historia

Nuvarande Serbien erövrades cirka 580–620 av slaver, som i sin tur underkuvades av ett troligen iranskt folk, serberna. Dessa hade på 700-talet assimilerats med slaverna, som övertog folknamnet. Serberna styrdes av furstar, županer, vilka på 800- och 900-talen införde den ortodoxa kristendomen. Ofta tvingades županerna erkänna bysantinsk överhöghet. På 1000-talet var Duklja (senare kallat Zeta, nuvarande Montenegro) det viktigaste serbiska riket, men på 1100-talet övertogs positionen av Raška. På 1200-talet

(70 av 496 ord)

Serbien under 2000-talet

Serbien, som under Slobodan Miloševićs tid vid makten var mer eller mindre isolerat av omvärlden, har efter dennes fall 2000 strävat efter att åter bli en accepterad del av Europa. En viktig del i detta har varit samarbete med Krigsförbrytartribunalen i Haag. Milošević utlämnades och ställdes inför rätta i Haag, anklagad för bland annat brott mot mänskligheten men avled 2006 innan någon dom hunnit falla. Till de många som efter Milošević har ställts inför rätta i Haag hör den bosnienserbiske

(80 av 658 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Andreas Bågenholm
 • Bengt A. Lundberg
 • Dick Harrison
 • Enes Levic
 • Göran Andersson
 • Johanna Broman Åkesson
 • Kenneth Nyström
 • Michael Tapper
 • Mátyás Szabó
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Owe Ronström
 • Per Beskow
 • Per Svensson
 • Solveig Mårtensson
 • Sven Gustavsson
 • Tomislav Dulic
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Serbien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/serbien