Singapore [siʹŋgəpɔ: eller -pɔ:ʹ], stat i sydöstra Asien; 719 km2, 5,6 miljoner

(12 av 91 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Singapore är flackt och till stor del bebyggt. De häftiga regnen gör att översvämningar är vanliga.

Landet blev 1965 en självständig republik och medlem

(24 av 169 ord)

Natur

Singaporeön har en övervägande flack terräng; nära 2/3 av ön ligger lägre än 15 m ö.h. På öns

(18 av 117 ord)

Naturskydd

I Singapore fanns 1997 ett naturreservat bestående av två delar, Central

(11 av 22 ord)

Befolkning

Singapores befolkning bestod 2015 av nära 3,4 miljoner singaporianska medborgare och drygt en halv miljon utan medborgarskap men med permanent uppehållstillstånd samt ytterligare drygt 1,6 miljoner utlänningar (non-residents). Fyra femtedelar av dessa hade arbetstillstånd medan återstoden

(36 av 253 ord)

Språk

Det finns fyra officiella språk: engelska, kinesiska, malajiska och tamil. Ca

(11 av 37 ord)

Religion

Singapore är ett religiöst pluralistiskt samhälle, där kinesisk folkreligion, buddhism och

(11 av 40 ord)

Utbildning

Mindre än halva den vuxna befolkningen var läskunnig 1965 då landet blev helt självständigt. Statsledningen var från början inriktad på att utveckla industri och internationell handel, och för det krävdes

(30 av 209 ord)

Grundutbildning

En del barn får plats i den statligt subventionerade förskolan som finns för barn i åldern 4–6 år. Den ska enligt läroplanen stimulera barnens

(24 av 169 ord)

Fortsättningsutbildning

Alla elever går vidare till fortsättningsskolan, som huvudsakligen har tre linjer. Den fyraåriga teoretiskt inriktade ”express-linjen”

(16 av 111 ord)

Universitetsutbildning

Landet har sex statliga universitet och fackhögskolor. Äldst, mest mångsidigt, mest

(11 av 29 ord)

Livslångt lärande

Singapores regering betonar alltmer det livslånga lärandet. En omfattande och mångsidig eftergymnasial utbildning har vuxit

(15 av 104 ord)

Sociala förhållanden

(1 av 1 ord)

Välfärd och fattigdom

Beräkningar av välfärdsindex (HDI) för 2014 visade att Singapore då låg på plats 9 av 188 länder och territorier i världen, men välfärden är mer ojämnt

(26 av 185 ord)

Försäkringssystem

Nationalekonomiskt sett skiljer sig Singapore från motsvarande höginkomstländer genom att avsätta en mycket liten andel av statsbudgeten till sjukvård och utbildning. Individuella försäkringar är viktiga och innebär ett obligatoriskt sparande inför hushållets kommande utgifter. Hushållssparandet är därför exceptionellt högt

(39 av 275 ord)

Arbetsmarknad, fackföreningar och pension

Av singaporianerna i arbetsför ålder arbetar drygt tre fjärdedelar av männen och tre femtedelar av kvinnorna. Arbetslösheten har under första hälften av 2010-talet legat på 2 procent.

Lagstadgad pensionsålder är 62 år, men under senare år har staten

(38 av 271 ord)

Barnbidrag och barnomsorg

Mångåriga, regelbundna barnbidrag saknas. För att öka singaporianernas benägenhet att skaffa barn infördes

(13 av 90 ord)

Sjukförsäkring och hälso- och sjukvård

Medellivslängden i Singapore var 2015 83 år (ett år längre än i Sverige), vilket är bland de högsta i världen. Spädbarnsdödligheten var samma år 2 promille (lägre

(27 av 191 ord)

Jämställhet

Män och kvinnor har i princip samma lagstadgade rättigheter, men i

(11 av 71 ord)

Brott och straff

Straffpåföljderna är över lag höga och spöstraff är inte ovanligt för män. Dödsstraff utdöms

(14 av 98 ord)

Ekonomi och näringsliv

Sedan Singapore blivit helt självständigt 1965 industrialiserades landet snabbt. Regeringen satsade främst på arbetskraftsintensiv tillverkning men även på utbildning och bättre infrastruktur. Bristen på naturgivna råvaror skulle kompenseras med tillgång på utbildad arbetskraft och ett gott företagsklimat.

Fram växte en av världens mest liberala ekonomier där marknadskrafterna har stort utrymme samtidigt som regeringen är aktiv genom stimulanser och små regelförskjutningar och övervakar att

(63 av 449 ord)

Jordbruk, skogsbruk, fiske och andra råvaror

Traditionellt jordbruk, skogsbruk och fiske har upphört i Singapore. Åkerbruk med spannmålsodling förekommer inte längre, och jordbrukarna som utgör cirka 1 procent av de sysselsatta säljer huvudsakligen kycklingar och ägg samt i någon mån grönsaker. Cirka 95 procent av alla livsmedel måste därför importeras. Två varor exporteras dock från denna

(50 av 351 ord)

Industri

Landets tillverkningsindustri och service är högt utvecklade näringar med internationella marknader.

Tidigt under industrialiseringen investerade både utländska och inhemska företag kraftigt i elektroniktillverkning, som sedan dess varit Singapores viktigaste industribransch; 2013 stod den ensam för nära 1/3 av värdet av landets industriproduktion. Främst tillverkas datorutrustning och annan konsumentelektronik. Under 2010-talet

(50 av 357 ord)

Utrikeshandel

Singapore för en mycket liberal handelspolitik och har slutit frihandelsavtal med de flesta av världens största ekonomier. Under perioden 2009–14 ökade värdet av Singapores utrikeshandel med varor med ungefär en tredjedel, och framför allt ökade

(35 av 248 ord)

Transporter

Singapore växte fram på 1800-talet som ett centrum för internationell handel och sjöfart. Den rollen har ytterligare förstärkts under senare år.

Singapore är världens största omlastningshamn och har näst Shanghai den största containerhanteringen, vilken främst sker i centralt belägna containerterminaler. Väster därom, i anslutning till Singapores största industriområde, ligger hamnområdet Jurong

(51 av 362 ord)

Vattenförsörjning

Eftersom landet saknar grundvatten var invånarna tidigare helt hänvisade till att samla in regnvatten. Under slutet av 1900-talet blev import av sötvatten allt viktigare. Det transporteras via rörledning från Johor i sydligaste Malaysia och täckte vid sekelskiftet i stort sett hela landets

(42 av 294 ord)

Massmedier

Tidningsspridningen i Singapore är tämligen stor (298 tidningsex. per 1 000 inv., 2000). Det utkommer åtta tidningar, varav tre på engelska, tre

(22 av 144 ord)

Statsskick och politik

Singapore uppnådde internt självstyre från Storbritannien 1958 och gick med i Federation of Malaysia, som bildades 1963 genom en sammanslagning av Malajiska federationen, Sabah, Sarawak och Singapore.

(27 av 187 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Singapore bygger till helt övervägande del på engelsk rätt,

(11 av 57 ord)

Mänskliga rättigheter

Trots att landet formellt är en representativ demokrati har ett och samma parti styrt sedan självständigheten. Landets tidigare premiärminister Lee Kuan Yew var en framträdande kritiker av mänskliga rättigheter, som enligt honom inte passade östasiatiska kulturer.

Grundläggande friheter och rättigheter garanteras i konstitutionen men begränsas i praktiken. Demonstrationer eller offentliga möten med politisk agenda tillåts i princip inte. Alla organisationer, inklusive religiösa sammanslutningar, med fler än tio medlemmar måste registreras. Landets myndigheter har breda befogenheter att förbjuda alla

(78 av 553 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om 24 månader, omfattar (2006) 72 000 man och är organiserat i

(22 av 148 ord)

Historia

Singapores tidiga historia är omtvistad. Vissa inhemska historiker hävdar att ön var en regional stormakt benämnd Tumasik ca 1000–1400, dvs. under och en viss tid efter Srivijaya-rikets tid. Andra anser att Singapore bara var en lokal utpost fram till dess att Stamford Raffles etablerade en brittisk handelsstation på ön 1819. Det moderna Singapore har sitt ursprung i den efterföljande koloniseringen.

Tack vare sitt

(63 av 443 ord)

Medverkande

 • Aasulv Lande
 • Anders Jönsson
 • Bengt Nilson
 • Göran Andersson
 • Hans Antlöv
 • Jan von Konow
 • Jan-Olof Svantesson
 • Karin Zackari
 • Lars-Erik Åse
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Ragnar Hall
 • Ramses Amer
 • Solveig Mårtensson
 • Torsten Husén
 • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

Historia:
Kenneth Bercuson (utgivare), Singapore: A Case Study in Rapid Development (1995);
Martin Perry, Lily Kong & Brenda Yeoh, A Developmental City State (1997);
John Smyth, Percival and the Tragedy of Singapore (1971);
C.M. Turnbull, A History of Singapore: 1819–1975 (1977).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Singapore. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/singapore