(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer

Landskapet är mångfasetterat på grund av läget i gränszonen mellan urbergsskölden i norr och sänkningsområdet i söder. Gränszonen i Skåne tillhör den s.k. tornquistzonen, som kännetecknas av förkastningar som givit upphov till urbergshorstar alternerande med sedimentfyllda sänkningsområden. Isavsmältningen vid den senaste istidens slut har dessutom bidragit med många

(48 av 338 ord)

Berggrund

Urberget tillhör Baltiska skölden och dominerar i norra Skåne och på horstarna. Det delas i en västlig och en östlig del av en diffus nord–sydlig svaghetszon, den s.k. protoginzonen, från nordöstra Skåne

(32 av 222 ord)

Klimat

Skåne har ett varmtempererat klimat med starkt maritim prägel. Vintrarna är

(11 av 34 ord)

Växtliv

Större delen av Skåne hör till södra lövskogsregionen. Den naturliga skogen består först och främst av bok, men även alm, ask, ek, lind, avenbok och klibbal förekommer, särskilt på näringsrik mark. Mycket av lövskogen har dock ersatts av planterad barrskog. Ett ca 20 km brett bälte

(46 av 325 ord)

Djurliv

Skåne är Sveriges artrikaste landskap, vilket beror dels på att det inrymmer en mängd naturtyper, dels på det sydliga läget.

Viltrikedomen är stor, speciellt av fälthare, vildkanin, rådjur och dovhjort. Landskapsdjuret kronhjort hör till den

(35 av 247 ord)

Kulturlandskap

Landskapshistoriskt kan man i grova drag urskilja tre bygder. I norr och nordöst finns skogsbygden, där åkermarken är ringa och gårdarna av tradition legat ensamma eller i små, utspridda byar. Skogsbygd finns även i

(34 av 240 ord)

Medverkande

  • Olle G. Olsson
  • Per Ahlberg
  • Sven Behrens
  • Thomas Karlsson
  • Tomas Germundsson
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skåne/naturlandskap-och-kulturlandskap