Sedan 1920-talet har USA:s ekonomi varit den största i världen. År 2015 utgjorde landets BNP 24,2 procent av hela världens samlade inkomster av varor och tjänster, och den var mer än dubbelt så stor som i det därpå följande landet, Kina, och nästan lika stor som i hela EU. Landet har vidare den största utrikeshandeln, trots den stora inhemska marknaden. USA är världsledande vad gäller forskning och utveckling inom de flesta områden och i USA visar sig tidigast nya tendenser

(80 av 764 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

USA:s jordbruk och boskapsuppfödning svarar för drygt 1 procent av sysselsättning och BNP. Trots det producerar jordbruket tillräckligt med baslivsmedel för hela befolkningen och landet är dessutom världens största exportör av jordbruksprodukter.

USA:s jordbruk genomgick en kraftig strukturomvandling under 1950–70-talen, då den odlade arealen minskade avsevärt. Samtidigt nästan tredubblades produktionen mellan 1950 och 2005. En sysselsatt inom jordbruket 1950 beräknades föda 15 personer, medan motsvarande antal 2005 var 103. Jordbrukets exportvärde mer än femdubblades under perioden och därtill fanns periodvis

(80 av 744 ord)

Skogsbruk

USA är världens största producent och konsument av skogsprodukter. När européerna först kom till det område som är dagens USA omfattade skogsarealen cirka 400 miljoner hektar. Deras kolonisering innebar en omfattande skogsröjning i öster, och framför allt på 1800-talet försvann skogarna när marken odlades upp. På 1900-talet fortsatte skogsavverkningen, men då planterades också stora skogsarealer i södra USA

(58 av 408 ord)

Fiske

USA svarar för drygt 3 procent av alla fångster av fisk och skaldjur och ligger därmed på fjärde plats i världen, efter Kina, Peru och Indonesien. Nära 2/5 av värdet kommer från fångster utmed stränderna och utgörs främst av skaldjur, nära 3/5 från fångster i landets ekonomiska zon ut till 200 sjömil och endast 6 procent från fiske i internationella vatten, dvs. djuphavsfiske. Den ekonomisk zonen innefattar olika marina ekosystem alltifrån arktiska vatten

(73 av 518 ord)

Mineral och gruvindustri

USA har förekomster av många metaller och andra mineral som har haft stor betydelse för landets ekonomiska utveckling. Malmbrytning i stor skala har pågått under lång tid och många fyndigheter har sinat. Låga brytningskostnader och billiga fartygstransporter har medfört att det sedan 1960-talet varit billigare för USA att importera råvarorna än att fortsätta att till höga kostnader bryta lågvärdiga inhemska förekomster. Samtidigt har stora amerikanska gruvbolag investerat i gruvdrift i många andra länder.

Utvinning av såväl metaller som andra råvaror

(80 av 727 ord)

Energiförsörjning

USA var under många årtionden världens största energikonsument men passerades 2009 av Kina. Per capita-konsumtionen av energi är dock fem gånger högre i USA än i Kina och dubbelt så hög som i EU. USA har betydande tillgångar av olika energiråvaror, men import av olja och naturgas var billig under många år. Landet blev därför alltmer importberoende, framför allt från slutet av 1990-talet och främst vad gällde råolja. År 2011 var dock importen av såväl råolja som naturgas lägre än

(80 av 910 ord)

Industri

I mer än hundra år har USA varit världens ledande industriland. Tillverkningsindustrin är fortfarande den största i världen och USA står för ca en femtedel av den globala varuproduktionen. Industri, inräknat byggande och gruvindustri, svarar för 19 procent av BNP.

Med undantag för tillfälliga nedgångar ökade industriproduktionen stadigt under hela senare hälften av 1900-talet. Särskilt snabb var tillväxten under senare delen av 1990-talet. En ny nedgång kom dock 2000–01 och den följdes av en dämpad tillväxttakt fram till och med

(80 av 1313 ord)

Miljösituation

Mer än 150 år av kraftig folkökning och ekonomisk tillväxt har inneburit ett växande tryck på miljön i USA, särskilt under de senaste 60 åren. Såväl industriproduktionen som hushållens genomsnittliga konsumtion är högst i världen, och fortsatt tillväxt ger ökande problem med såväl sinande tillgångar av ändliga resurser som med allt större avfallsberg. Den höga användningen av kemikalier inom jordbruket och även i hushållens vardagsliv medför skadliga utsläpp i vattendrag och grundvatten. Högteknologisk produktion innebär att man skapar produkter vilkas

(80 av 729 ord)

Servicenäringar

Mer än fyra av fem förvärvsarbetande i USA är sysselsatta inom tjänstenäringarna. Redan på 1960-talet svarade service för halva sysselsättningen och man började tala om ett postindustriellt samhälle eller servicesamhälle. År 1990 var andelen uppe i cirka 75 procent och ökningen har fortsatt till drygt 83 procent 2012. Drygt fyra femtedelar av de som har servicejobb finns

(57 av 406 ord)

Utrikeshandel

Under de senaste 60 åren har USA:s utrikeshandel alltmer liberaliserats, framför allt vad gäller de flesta industrivaror. För jordbruket och flera strategiska industribranscher, såsom stålframställning, har liberaliseringen dock gått långsammare. Importen har ökat mer än exporten och framför allt har USA blivit beroende av import av olja och oljeprodukter och en del mineral som behövs inom modern högteknologisk industri. I USA:s handelspolitik är det därför fortfarande viktigt att få andra länder att reducera sina importrestriktioner för

(76 av 537 ord)

Turism

USA har i många avseenden en storslagen natur med stora kontraster mellan olika delar av landet, och den inhemska turismen är omfattande. Den framträder i turistströmmar från vinterns kalla delstater i norr till värmen i söder och väster, från tättbefolkade områden i öster till nationalparker och rekreationsområden i Klippiga bergen och

(51 av 358 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv och ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/usa/näringsliv-och-ekonomi