Sydafrika, stat i södra Afrika; 1,2 miljoner km2, 59,6 miljoner invånare (2020). Sydafrika gränsar i norr till Namibia, Botswana och Zimbabwe och

(22 av 162 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Sydafrika har en lång och relativt jämn kust. Från kusten höjer sig landet i terrasser till ett skålformigt högland kring Kalaharibäckenet, vars södra

(23 av 158 ord)

Administrativ indelning

Sydafrikas administrativa indelning består av nio provinser, 52 distrikt och drygt

(11 av 13 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Hela norra och mellersta delen av Sydafrika är en platåregion. Den är högst i öster, ca 2 400 m ö.h., lägst i väster i de södra delarna av

(28 av 184 ord)

Klimat

Sydafrika ligger nästan helt i den varmtempererade klimatzonen och har sommartemperaturer (december–februari) mellan

(13 av 89 ord)

Växt- och djurliv

Floran i Sydafrika är en av världens artrikaste, speciellt i Västra Kapprovinsen. Även faunan är rik, med många savann-, halvöken- och ökenarter. Det finns stora variationer i landskapet och vegetationen inom landet och 17 ekoregioner har identifierats.

Succulent Karoo

Utmed atlantkusten ligger ekoregionen Succulent Karoo med över 5 000 växtarter, varav 1 700 är suckulenter och 40 procent endemiska arter. Det finns ingen annan lika regnfattig region i världen med ett så rikt växtliv. Regionen är också ett centrum för reptiler och

(82 av 1915 ord)

Naturskydd

År 2009 hade Sydafrika 20 nationalparker. De två största är Kruger

(11 av 50 ord)

Befolkning

2020 beräknades Sydafrika ha en befolkningstäthet av 50 invånare per kvadratkilometer, med stora koncentrationer kring Johannesburg och Pretoria samt vid de östra och södra kustområdena. Sedan 1980-talet har Sydafrika genomgått snabb urbanisering med tilltagande förslumning. 2019 uppskattades 66 procent av befolkningen bo i städer. Inflyttningen till landets storstadsregioner är mycket kraftig; 2011 hade Pretoria–Witwatersrand (inklusive Johannesburg)–Vereeniging 8,1 miljoner invånare, Kapstadens storstadsregion 5,1 miljoner och Durban–Pinetown–Pietermaritzburg 3,5

(66 av 471 ord)

Språk

I Sydafrika talas sammanlagt ett trettiotal språk. Den afrikanska befolkningen i Sydafrika talar traditionellt khoisan- och bantuspråk (zon S). Khoisanspråken talas numera av endast enstaka individer. Bland

(27 av 190 ord)

Religion

De kristna uppgår i dag till drygt 80 % av Sydafrikas befolkning. De kristna samfund som har flest medlemmar är de över 4 000 små inhemska självständiga afrikanska kyrkorna. Uppskattningsvis tillhör två femtedelar av befolkningen dessa, vilka kännetecknas av en syntes mellan kristendom och afrikanska religioner och ofta har karismatisk karaktär (jämför karismatisk

(53 av 358 ord)

Utbildning

Till följd av rasåtskillnadspolitiken kännetecknades Sydafrikas utbildningssystem i början av 1990-talet av mycket djupa klyftor. Landets vita minoritet erhöll en oproportionerligt stor andel av utbildningsbudgeten och de svarta afrikanerna var kraftigt diskriminerade. Av de vita barnen gick i

(38 av 269 ord)

Sociala förhållanden

Sydafrika kunde i början av 1990-talet bäst beskrivas som två samhällen i en nation, där den vita minoriteten åtnjöt i-landsvillkor, medan den icke-vita majoriteten levde under u-landsförhållanden. Förutom flerfaldigt högre medelinkomst fick den vita minoriteten en oproportionerligt stor andel av såväl den offentliga utbildningsbudgeten som hälsovårdsbudgeten. Av den icke-vita befolkningen levde invånarna med

(53 av 374 ord)

Näringsliv

Sydafrikas ekonomi kännetecknas av extrema skillnader mellan den av den vita befolkningen kontrollerade, huvudsakligen stadsbaserade moderna sektorn och den traditionella afrikanska sektorn. Den moderna sektorn byggdes från slutet av 1800-talet upp kring landets mineralfyndigheter. Tillverkningsindustrin utvecklades från 1920-talet och har passerat det kommersiella jordbruket

(44 av 309 ord)

Jordbruk

Jordbruket kännetecknas av en långtgående dualism. Jordlagarna av 1913 och 1936 avdelade 87 procent av landets yta, däribland dess bästa jordbruksmark, för vit bosättning och 13

(26 av 184 ord)

Skogsbruk

Efter ohämmad avverkning av Sydafrikas skogar tog staten under 1930-talet över

(11 av 57 ord)

Fiske

Trots att Sydafrika har ett av världens rikaste fiskevatten är fiskenäringen föga

(12 av 80 ord)

Mineral

Sydafrikas varierande och omfattande mineraltillgångar ställer landets övriga naturresurser i skuggan. Malmerna förekommer i ett brett bälte från västkusten genom Fristatsprovinsen till Transvaal, där de viktigaste gruvorna är koncentrerade till Witwatersrandområdet. Söder och öster om detta bälte

(37 av 259 ord)

Energi

Sydafrika är det land i Afrika som har den största elförbrukningen. Detta trots att endast 70 procent av befolkningen har

(20 av 140 ord)

Industri

Sydafrika har en bred industriell bas, baserad på bl.a. landets rika naturresurser. Liksom ekonomin i övrigt kännetecknas den sydafrikanska industrin av

(21 av 145 ord)

Utrikeshandel

Åren 1973–94 var Sydafrikas utrikeshandel föremål för internationella restriktioner, vilket innebar stora problem för den

(15 av 105 ord)

Turism och gastronomi

Turismen utgör en viktig och växande del av Sydafrikas näringsliv. Landets demokratisering har betytt mycket för turismen, och i synnerhet efter de första fria valen 1994 har antalet utländska besökare stadigt ökat. 2012 besöktes landet av drygt 9 miljoner, varav två tredjedelar kom från övriga Afrika och resterande del kom från

(51 av 363 ord)

Kommunikationer

Sydafrikas transport- och kommunikationsnät är väl utbyggt. År 2014 omfattade vägnätet 747 000 km, varav en fjärdedel med

(18 av 118 ord)

Massmedier

I Sydafrika finns 21 dagstidningar med en sammanlagd upplaga på 1,3 miljoner ex.; spridningen är dock relativt liten med 32 tidningsex. per 1 000 invånare (2000). Dessutom finns 48 icke-dagliga tidningar med en upplaga på 1,3 miljoner ex.

(38 av 258 ord)

Statsskick och politik

När apartheidsystemet, som infördes 1948, avskaffades i samband med de första

(11 av 57 ord)

Statsskick

I det demokratiska Sydafrika, som infördes med de allmänna valen 1994, avskaffades systemet med bantustans för de

(17 av 116 ord)

Politik

Förhandlingarna mellan ANC (African National Congress, 'Afrikanska nationalkongressen'), Nationalistpartiet (National Party, NP) och andra partier inför övergången till demokrati resulterade i november 1993 i en övergångsgrundlag. Enligt denna skulle varje parti som hade minst 5 procent av rösterna vara representerat i den första ”regeringen för nationell enhet”. Denna regering bestod av ANC, Nationalistpartiet och zuludominerade Inkatha (Inkatha Freedom Party, IFP). F.W. de Klerk var en av två vicepresidenter, ANC:s vice ordförande Thabo Mbeki den andre.

Som väntat blev det första fria

(81 av 707 ord)

Rättsväsen

De nederländska bosättarna tillämpade romersk rätt, sådan som den beskrivits av

(11 av 76 ord)

Mänskliga rättigheter

Konstitutionen från 1996 lyfter orättvisorna i Sydafrikas förflutna och definierar republiken i dag som en suverän demokratisk stat grundad på principerna om människovärde och uppnåendet av jämställdhet och främjandet av mänskliga rättigheter och friheter.

Trots höga ambitioner att bryta sig

(40 av 284 ord)

Försvar

Försvaret byggde tidigare på allmän värnplikt. Successivt omvandlades det till värvad trupp genom en integrering av den gamla försvarsmakten och ANC:s militära

(22 av 152 ord)

Litteratur, engelskspråkig

Ända sedan de första europeiska kontakterna har ras och makt varit framträdande begrepp i sydafrikansk litteratur. På 1800-talet representerade Thomas Pringle och Harriet Ward en bosättarrealism, medan koloniseringsromantiken exemplifierades av H. Rider Haggard. Olive

(34 av 240 ord)

Litteratur, afrikaansspråkig

De äldsta europeiska texterna i Sydafrika var dagböcker samt rese- och skeppsjournaler på nederländska från 1600-talet. Så småningom utvecklades afrikaans, som i skrift först

(24 av 170 ord)

Drama och teater på engelska

Innan Guy Butler och andra började skriva för teatern på 1950-talet, fanns knappast något inhemskt

(15 av 107 ord)

Drama och teater på afrikaans

Det afrikaansspråkiga dramat före 1900 syftade till att propagera för afrikaanerna

(11 av 69 ord)

Drama och teater: senare utveckling

Under de första åren efter demokratins genombrott rådde en viss identitetsmässig förvirring. Beprövade ämnen och

(15 av 104 ord)

Film

”The Kimberley Diamond Robbery” (1910) var den första större filmproduktionen i Sydafrika och följdes under 1910- och 20-talen av storproduktioner som kunde matcha utländska konkurrenter. En var producenten I.W. Schlesingers (1871–1949) ”The Symbol of Sacrifice” (1918), som med hjälp av bl.a. 25 000 zulukrigare skildrade engelsmännens krig mot zulubefolkningen 1879. Fram till upphävandet av apartheidsystemet 1994 producerades filmer till

(59 av 408 ord)

Konst

Sydafrikas konsthistoria omfattar både traditionella afrikanska konstnärliga uttryck och västerländskt orienterad konst. Bland traditionella konstformer kan nämnas

(17 av 121 ord)

Arkitektur

Kapstaden är det äldsta bestående europeiska samhället i Afrika söder om ekvatorn, grundat 1652. Som skydd mot den inhemska befolkningen byggde man en borg som under den första tiden rymde de flesta nybyggare samt

(34 av 241 ord)

Musik

Den traditionella musiken hos folkslag som khoikhoi, nguni och venda är huvudsakligen vokal med olika former av solistisk och flerstämmig sång. Särskilt betydande är de polyfona danssånger som på många håll ackompanjeras enbart av handklappning. Trummor används i dessa sammanhang bara av venda. De viktigaste instrumenten är ändblåsta flöjter, rassel och olika varianter av musikbåge, de senare

(57 av 404 ord)

Förhistoria

Sydafrika har en av världens längsta arkeologiska fyndsekvenser. Mellan fyra och en miljon år gamla lämningar av såväl Australopithecus africanus som Australopithecus robustus har påträffats i bl.a. Taung, Swartkrans och Sterkfontein. Även fynd av Homo erectus har gjorts, tillsammans med enkla stenredskap i Oldowantraditionen.

(44 av 308 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Invandringar och erövringar (fram till 1800)

Den tidigaste kända befolkningen i Sydafrika var san, ett samlar- och jägarfolk, som enligt de rikliga fynden av boplatser och klippmålningar var spritt över stora delar av södra Afrika. Nära besläktade med san var khoikhoi, ofta sammanförda med san under benämningen khoisan. Före vår tideräknings början hade khoikhoi

(48 av 338 ord)

Den stora expansionen (1800–1910)

Britterna genomförde förändringar i Sydafrika under tryck från en ”infödingsvänlig” hemmaopinion. Tjänstefolket fick visst skydd mot de vita husböndernas förtryck och vissa medborgerliga rättigheter. Slaveriet avskaffades (1833), och de 39 000 slavarna frigavs 1834. Boernas landhunger och missnöje med att britterna avskaffat slaveriet utan egentlig ersättning ledde på 1830-talet till ”den stora utvandringen” (afrikaans Die Groote Trek). 15 000 män, kvinnor och barn (”trekboer”) lämnade kolonin med alla

(68 av 470 ord)

Apartheidpolitikens framväxt och fall

Unionens förste premiärminister Louis Botha och hans närmaste man Jan Christiaan Smuts hade båda kämpat mot Storbritannien i boerkriget. Deras politik gick nu ut på att övervinna konflikter inom den vita befolkningen och genomföra segregationspolitik mot afrikanerna. ”Natives Land Act” hindrade afrikaner att förvärva jord utanför reserverade områden. Dessa ”Native Reserves” omfattade 7 procent av unionens jord – för två tredjedelar av dess befolkning.

Den vita fronten sprack 1912, då J.B.M. Hertzog, som ogillade Bothas imperievänliga politik, bildade Nationalistpartiet som organ

(81 av 713 ord)

ANC vid makten

I de första allmänna valen i april 1994 blev ANC klar segrare, och Nelson Mandela valdes till det fria Sydafrikas första president. Alla raslagar var nu avskaffade, men spåren av apartheid fanns kvar i stor arbetslöshet bland svarta, kriminalitet och våld och ojämn tillgång till skola och sjukvård. I juni 1999 efterträddes Mandela som president av Thabo Mbeki, sedan ANC åter vunnit valet med stor marginal.

Sydafrika gav ett viktigt bidrag till försoningspolitik internationellt genom den Sannings- och försoningskommission (Truth

(80 av 813 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Anita Jacobson-Widding
 • Berit Sahlström
 • Björn Ranung
 • Britta Olinder
 • Curt Dahlgren
 • Göran Andersson
 • Hartmut Schmetzer
 • Ingrid Wikén Bonde
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Karl Erik Gustafsson
 • Lars Åhlander
 • Magnus Sylvén
 • Mai Palmberg
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Paul Sinclair
 • Per Arne Tjäder
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Tor Sellström
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
K. Curry-Lindahl, Afrikas däggdjur (1984);
J. Marais, A Complete Guide to the Snakes of Southern Africa (1992);
I. Sinclair m.fl., The Illustrated Guide to the Birds of Southern Africa (1993).
Massmedier:
W.A. Hachten & C.A. Giffard, The Press and Apartheid (1984);
E. Potter, The Press as Opposition (1975).
Statsskick och politik:
S. Friedman & D. Aitkinson (utgivare), The Small Miracle: South Africa’s Negotiated Settlement (1994);
A. Reynolds (utgivare), Election ’94: South Africa (1994);
B. de Villiers (utgivare), Birth of a Constitution (1994).
Litteratur, engelskspråkig:
M. van Wyk Smith, Grounds of Contest (1990).
Film:
M. Botha, South African Cinema 1896–2010 (2011).
Konst:
A. Nettleton & D. Hammond-Toke (utgivare), African Art in Southern Africa: From Tradition to Township (1989);
Sue Williamson, Resistance Art in South Africa (1989);
Gavin Younge, Art of the South African Townships (1988).
Historia:
T.R.H. Davenport, South Africa: A Modern History (4:e upplagan 1991);
Mark Gevisser, A Legacy of Liberation (2010);
C. Hamilton, B.K. Mbenga & R. Ross (utgivare), The Cambridge History of South Africa 1 (2010);
Bertil Odén, Sydafrika i södra Afrika (2:a upplagan 1988);
J.D. Omer-Cooper, History of Southern Africa (2:a upplagan 1994);
M. Palmberg & P. Strand, Sydafrika: En regnbågsnation föds (1995);
Eileen Riley, Major Political Events in South Africa 1948–1990 (1991);
R. Ross, A. Mager & B. Nasson (utg), The Cambridge History of South Africa 2 (2011);
N. Worden, The Making of Modern South Africa: Conquest, Segregation and Apartheid (1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sydafrika. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sydafrika