sexualitet (ytterst av latin seʹxus ’kön’), i biologin benämning på de beteenden som är förknippade med könlig fortplantning (se fortplantning, könscykel och könsroll). Den mänskliga sexualiteten innefattar olika behov och handlingsmönster,

(31 av 221 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historia

I dokument från ca 3 000 f.Kr. från Mesopotamien och Egypten omtalas (och varnas för) kvinnans sexualitet, vilken kunde skada mannens potens. Aristoteles och Galenos, vilkas texter och teorier blev allmänt kända först efter 1000-talet, behandlar bl.a. människans fortplantning, mäns och kvinnors sexualdrift samt

(44 av 303 ord)

Sexualitet, privatliv och samhälle

I många kulturer kännetecknas sexualiteten av behov av avskildhet och ostördhet. Detta behov grundläggs redan i barndomen och är en bidragande orsak till att man har svårt

(27 av 192 ord)

Det sexuella gensvaret

Sexualiteten som den kommer till uttryck i det sexuella gensvaret kan beskrivas från såväl fysiologiska som psykosociala och kulturella aspekter. De fysiologiska reaktionerna hos män och kvinnor i samband med sexuell stimulering studerades och beskrevs av Masters och Johnson i boken ”Human Sexual Response” (1966). Författarna menade

(47 av 334 ord)

Sexuella störningar och problem: Klinisk sexologi

Sexuella störningar och problem är ofta relaterade till individens utveckling av den egna sexualiteten. Det sexuella välbefinnandet befrämjas bl.a. av

(20 av 138 ord)

Barnets sexualitet

Hos varje individ utvecklas från livets början sexualiteten i en livslång process styrd av genetiska, biologiska, psykosociala och kulturella inflytanden i ett mycket komplext interaktionsmönster, vilket skapar en individuell sexualitet med en till

(33 av 229 ord)

Sexualitet i högre åldrar

Äldre människor erfar ofta att den sexuella lusten och aktiviteten avtar

(11 av 71 ord)

Sexualitet och funktionsnedsättning

Vilken roll en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning spelar för individens möjligheter att utveckla

(13 av 88 ord)

Antropologiskt perspektiv

Information om sexuellt beteende i icke-västerländska samhällen har alltsedan 1700-talet använts av västerländska filosofer och forskare som bevis för eller mot olika spekulationer om människans ”naturliga” sexualitet. Många av dessa spekulationer bygger på det

(34 av 238 ord)

Sexualiteten under antiken

I den klassiska tidens Athen var den fria, gifta kvinnans uppgift att föda sin man legitima barn. Detta uteslöt för hennes del för- och utomäktenskapliga förbindelser. Mannen var inte underkastad detta tvång utan kunde för sin njutnings skull utnyttja

(39 av 274 ord)

Medverkande

  • Don Kulick
  • Jerker Blomqvist
  • Lars-Gösta Dahlöf

Litteraturanvisning

K.J. Dover, Greek Homosexuality (2:a upplagan 1989);
M. Foucault, Sexualitetens historia 2–3 (svensk översättning 1986–87);
T. Langfelt, Sexologi (1993);
P.O. Lundberg (utgivare), Sexologi (1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, sexualitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sexualitet