pedagogik

pedagogik [-gi:´k] (grekiska paidagōgikē´ (te´chnē), av paidagōgiko´s 'som hör till uppfostran eller undervisning', se vidare pedagog), vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, undervisning och utbildning. Inom det romanska språkområdet har ordet pedagogik använts för att beteckna vetenskaplig reflektion över uppfostrings- och bildningsprocesser. Det latinska ordet educatio har använts för att beteckna själva uppfostrings- och bildningsprocessen. Denna skillnad förekommer i t.ex. franskan, där pédagogie avser vetenskapen om (ut)bildning, medan education avser själva uppfostrings- och (ut)bildningsprocessen. I engelskan används ordet education med båda innebörderna medan danskan, norskan och svenskan använder ordet pedagogik med båda innebörderna.

Lennart Svensson ... (100 av 2015 ord)

Vill du veta mer om pedagogik?
Prova NE.se nu!