åldrande, senescens, att en organism eller konstruktion gradvis bryts ned och blir allt ömtåligare tills den inte längre fungerar. Allt som bildats genom energikrävande processer åldras. Hos tekniska material och konstruktioner börjar åldrandet så snart tillverkningen är avslutad. I princip gäller samma sak för biologiska organismer, men där är ”tillverkningen” mer komplex och avslutas vid olika tillfällen i olika delar av kroppen.

En teknisk konstruktion, till exempel en bil eller ett hus, är en struktur framställd genom att ämnen anrikats

(80 av 695 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Människans åldrande

Människans åldrande kan beskrivas som de förändringar som successivt äger rum i

(12 av 81 ord)

Kroppsligt åldrande

De kroppsliga åldersförändringarna är begränsade fram till 40-årsåldern men tilltar därefter. Förändringarna drabbar samtliga organsystem med olika tidtabell och med stora skillnader mellan individer. Somliga får till exempel åldersbetingade rynkor i huden tidigt, andra senare.

I rörelseapparaten medför stigande

(39 av 271 ord)

Mentalt åldrande

Åldersförändringar i hjärnan och i resten av kroppen samverkar. Det finns stora skillnader mellan olika individers åldrande, och de blir större ju äldre vi blir. Generellt sett uppkommer de genom ett samspel mellan arv och miljö. Ärvda egenskaper samverkar med livsstilen samt med sociala och psykologiska miljöfaktorer.

Betydelsefulla psykologiska faktorer är individuell läggning (personlighet), intellektuell förmåga (kognition) och anpassningsförmåga (coping). Personlighetsfaktorer som inåtvändhet, neuroticism, självuppfattning, välbefinnade, livstillfredsställelse

(67 av 473 ord)

Åldrandet i historiskt perspektiv

Människans ålderdom är – liksom födelsen, döden och könet – en

(11 av 50 ord)

Åldrandet i utomeuropeiska kulturer

I de gamla kulturerna i Östasien och Sydöstasien fanns en utvecklad familjekänsla och en religiöst förankrad vördnad för förfädernas andar. De gamlas ställning i dessa kulturer var stark, och den etiska koden fördes vidare mellan generationerna.

(36 av 251 ord)

Det sociala åldrandet i Europa

De tre kulturella traditioner som lagt grunden till den sociala konstruktionen av ålderdomen i Europa och USA är den judiska kulturen, den grekiska kulturen och den romerska kulturen. Olika element från dessa traditioner återfinns i kristendomens syn på ålderdomen.

I den judiska traditionen utvecklades en social konstruktion av ålderdomen som svarade mot de ekonomiska och sociala förutsättningarna för ett herdefolk som levde

(62 av 442 ord)

Undantaget

I de skandinaviska länderna utvecklades en speciell form av pensionssystem för åldrande jordbrukare – självägande eller arrendatorer – nämligen vad som i Sverige kallas undantaget. Detta betydde att den åldrande bonden mot ett skriftligt eller muntligt kontrakt om underhåll och vård flyttade till ett eget hushåll, beläget antingen i

(49 av 349 ord)

Åldrandet i industrisamhället

Mot 1800-talets slut förändrades förutsättningarna för den traditionella sociala konstruktionen av ålderdomen. Det berodde dels på att antalet äldre ökade såväl absolut som relativt, dels på att de

(28 av 199 ord)

Åldrandets socialmedicin

Den biologisk-medicinska bilden av åldrandet utformades redan under antiken i form av olika föreställningar

(14 av 100 ord)

Åldrandets förvandlingar

Den sociala konstruktionen av ålderdomen har sålunda genomgått – och genomgår fortfarande – stora förändringar.

(15 av 105 ord)

Medverkande

  • Bengt Nordén
  • Birgitta Odén
  • David H. Ingvar
  • Lars Olof Björn
  • Lennart Hulthén
  • Ove Dehlin

Litteraturanvisning

Thomas R. Cole, The Journey of Life: A Cultural History of Aging in America (1993);
David H. Ingvar (utgivare), Att åldras: Fem aspekter (1974);
H. Kirk, Da alderen blev en diagnose: Konstruktionen af kategorien ”alderdom” i 1800-tallets lægelitteratur (1995);
G. Minois, History of Old Age: From Antiquity to the Renaissance (engelsk översättning 1989);
B. Odén m.fl., Att åldras i Sverige (1993);
Ellen Rhoads Holmes & Lowell D. Holmes, Other Cultures, Elder Years (2:a upplagan 1995).
M.M. Baltes & P.B. Baltes (utgivare), The Psychology of Control and Aging (1986);
T.A. Salthouse, A Theory of Cognitive Aging (1985).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, åldrande. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/åldrande