Östtimor, stat i Sydöstasien; 14 954 km2, 1,3 miljoner invånare (2020). Internationellt används

(13 av 92 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Östtimor omfattar östra delen av ön Timor samt exklaven Oecussi (Ambeno) på öns västra, indonesiska del och öarna Atauru och Jaco. Landets inre delar består av

(26 av 183 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och klimat

Östtimors inre är högland, uppbrutet av nord–sydliga sänkor. Mellan dem ligger små platåer och slocknade vulkaner.

(16 av 113 ord)

Befolkning

Östtimor hade, jämte några länder i Afrika, den snabbaste naturliga folkökningen i världen i

(14 av 99 ord)

Språk

I Östtimor talas 15–20 inhemska språk, av vilka omkring hälften hör

(11 av 61 ord)

Religion

Nästan hela Östtimors befolkning hör till den romersk-katolska kyrkan. Området nåddes aldrig av den islamiska

(15 av 104 ord)

Utbildning

I slutet av 1990-talet var hälften av den vuxna befolkningen inte skriv- eller läskunnig och skolundervisningen hade låg kvalitet. Våldet efter folkomröstningen 1999 förstörde nästan alla skolor och de flesta lärare

(31 av 221 ord)

Sociala förhållanden

I slutet av 1900-talet var levnadsförhållandena sämre på Timor än i andra delar av Indonesien. De våldsamma händelserna på östra Timor efter folkomröstningen 1999 försämrade överlevnadschanserna ytterligare. Återuppbyggnaden inriktades omedelbart på att återställa sjukvård och undervisning, reparera transportleder och minska fattigdomen. Den mycket snabba folkökningen medförde dock att andelen fattiga ökade. Nya oroligheter 2006 försvårade utvecklingen i det nya landet Östtimor, liksom dåliga skördar under flera år på 00-talet. År 2009 var en fjärdedel av

(75 av 530 ord)

Näringsliv

I slutet av 1900-talet var östra Timor ett mycket fattigt område, helt inriktat på jordbruk. Det mesta av näringslivet och nästan all infrastruktur förstördes under de våldsamheter som 1999 följde efter folkomröstningen om självständighet. Med stort stöd från omvärlden kom återuppbyggandet snabbt i gång, men brist på resurser och befolkningens fattigdom gjorde att det nya landets ekonomi växte långsamt. Till följd av

(62 av 441 ord)

Jordbruk

En fjärdedel av landets areal är uppodlad och mer än 75 procent av befolkningen får sitt livsuppehälle genom jordbruk med boskapsskötsel, till allra största delen som självhushåll. De viktigaste livsmedlen är majs och ris,

(34 av 238 ord)

Skogsbruk

Halva landets areal är skogbevuxen (2010). Av tradition har skogsmark ingått i svedjejordbruk

(13 av 90 ord)

Fiske

Vattnen kring Timor är rika på fisk, men traditionellt har fisk här

(12 av 84 ord)

Mineral och energi

Den enda betydande mineraltillgången till lands är marmor av hög kvalitet som brutits under lång tid. Utvinningen minskade dock under 00-talet.

I Timorsjön utanför landets sydkust finns avsevärda tillgångar på olja och naturgas. Oljeförekomster påträffades redan på 1970-talet och betydande

(40 av 281 ord)

Industri

Under den indonesiska tiden fram till 1999 saknades i stort sett industri i östra Timor.

(15 av 107 ord)

Utrikeshandel

År 2017 bestod drygt en fjärdedel av importen av fordon och något mindre av drivmedel. Därtill kom ris och andra livsmedel, maskiner och

(23 av 160 ord)

Kommunikationer

Under den indonesiska tiden (1975–99) byggdes vägar, hamnar och flygplatser på östra Timor och området fick då förhållandevis bra transportförhållanden. Alla byar kunde då

(24 av 171 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

António de Oliveira Salazar blev Portugals diktator 1928. Under Salazars så kallade Estado Novo (’Den nya staten’) skilde den koloniala lagstiftningen mellan infödda, indigenas, och icke infödda, não indigenas, där särskilda regler fanns för hur de infödda kunde uppnå status av assimilerad, dvs. inte längre ”infödd”.

Enbart de som

(49 av 348 ord)

Politik

Partiet Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente, ’Östtimors revolutionära befrielsefront’) erhöll 55 platser av totalt 88 i valet till den lagstiftande församlingen i augusti 2001. Enligt den i maj 2002 fastlagda konstitutionen delas den verkställande politiska makten mellan å ena sidan presidenten och å

(45 av 318 ord)

Rättsväsen

En omfattande reformering av rättsväsendet inleddes 2002 i Östtimor i anslutning till landets självständighet. Processen sker med stöd av FN

(20 av 140 ord)

Försvar

Försvaret i denna nya nation omfattar (2009) 1 300 man. År 1999 avlöstes den internationella INTERFET-styrkan om

(17 av 112 ord)

Förhistoria

Ön Timor utgjorde under den senaste istiden ett av de viktigaste landområden över vilka Australien

(15 av 101 ord)

Historia

Ön Timor besöktes för första gången av portugisiska sjöfarare under tidigt 1500-tal. Någon fast bosättning etablerades dock inte förrän 1642. Den nuvarande huvudstaden Dili grundades 1769. Det hårdnackade timorianska motståndet mot den portugisiska närvaron nådde sin kulmen med det uppror 1910–12 som leddes av Dom Boaventura.

Först efter nedkämpandet av detta uppror lyckades Portugal skapa en administrativ enhet av hela territoriet. Gränsen mot det av Nederländerna styrda Västtimor fastställdes 1914. Under större delen av 1900-talet var Östtimor i stort sett

(80 av 965 ord)

Medverkande

  • Anders Hansson
  • Gudmund Jannisa
  • Göran Andersson
  • Göran Burenhult
  • Lennart Hultqvist
  • Per Beskow
  • Solveig Mårtensson
  • Ulf Arvidsson
  • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Historia
J. Dunn, Timor: A People Betrayed (1983);
C. Fernandes, The Independence of East Timor. Multi-Dimensional Perspectives: Occupation, Resistance, and International Political Activism (2011);
J. Fox & D. Soares, Out of the Ashes: Destruction and Reconstruction of East Timor (2001);
J. Taylor, Indonesia’s Forgotten War (1991).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Östtimor. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/östtimor