Aristoʹteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike. Aristoteles far var livläkare hos kung Amyntas III av Makedonien. 17 år gammal sökte sig Aristoteles till Platons berömda akademi i Athen. Efter

(36 av 253 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Skrifter

Som föreläsare, forskare och vetenskaplig författare utvecklade Aristoteles enastående energi. I Platons efterföljd skrev han bl.a. en rad dialoger på ett konstnärligt språk för vilket t.ex. Cicero uttryckte beundran. Dessa och ett antal andra skrifter publicerade Aristoteles själv. Deras innehåll och titlar är tämligen väl kända, men texterna

(48 av 336 ord)

Logik, metodlära, systematik

En av Aristoteles största och bestående insatser är skapandet av verktyg för tanken i form av en i det närmaste perfekt

(21 av 150 ord)

Astronomi, fysik, biologi

I sina försök att beskriva och förstå universum fördes Aristoteles vilse av den falska övertygelsen att ingen annan förändring än rörelse i rummet förekommer ”ovanför” vår egen värld ”under månen”. De himlakroppar och koncentriska himlasfärer han räknar med

(38 av 266 ord)

Teleologisk naturfilosofi

Mer än mot något annat reagerade Aristoteles mot teorier inom grekisk naturfilosofi som sökte bortförklara naturens ändamålsenlighet som en icke avsedd produkt av blinda

(24 av 171 ord)

Form och materia, Gud

På grundval av sin teleologiska natursyn uppställer Aristoteles ett slags förklaringsschema för naturforskare med viss tillämpning också inom andra kunskapsområden. Varje enskilt ting är enligt Aristoteles sammansatt av form och materia, och det gäller att söka de egenskaper som utgör den gemensamma naturen eller formen hos olika individer av samma art eller släkte. I

(54 av 381 ord)

Psykologi och kunskapsfilosofi

Hos en levande varelse i vår värld innebär förmågan att förnimma yttervärldens föremål att tillfälligt uppta, i en speciell mening assimilera, egenskaper hos det som förnims. Aristoteles liknar förnimmelsen vid ett avtryck av ett sigill i

(36 av 257 ord)

Själen

I sin avhandling ”Om själen” har Aristoteles framställt för sin tid avancerade åsikter om psykiska processer

(16 av 109 ord)

Individ och samhälle; konst och estetisk fostran

Aristoteles utredningar i etiska, statsfilosofiska, pedagogiska och estetiska frågor innehåller många skarpsinniga begreppsanalyser och nyanserade problemdiskussioner. Det finns där spekulativa resonemang, som är baserade på A:s teleologiska grundsyn på människans och samhällets av naturen givna mål. Det är individens och samhällets uppgift att skapa en tillräcklig försörjning och skydd mot faror som hotar existensen. Bland dessa faror finns ytterligheter av olika slag i fråga om beteende. Den rätta och hälsosamma kursen

(71 av 501 ord)

Arvet från Platon

Aristoteles filosofi i sin helhet är starkt påverkad av arvet från Platon, positivt och negativt. Hans

(16 av 110 ord)

Medverkande

  • Hans Regnéll

Litteraturanvisning

J.L. Ackrill, Aristotle the Philosopher ( 1981);
I. Düring, Aristoteles ( 1966);
W.K.C. Guthrie, ”Aristotle, an Encounter”, A History of Greek Philosophy 6 ( 1981);
W. Jaeger, Aristoteles ( 1923);
J.Lukasiewicz, Aristotle’s Syllogistics from the Standpoint of Modern Formal Logic ( 1957);
J. Moreau, Aristote et son école ( 1962);
W.D. Ross, Aristotle (4:e upplagan 1945);
F. Solmsen, Aristotle’s System of the Physical World ( 1960);
A. Stigen, Aristoteliske grundbegreber ( 1974);
A. Stigen, Aristoteles: en innføring ( 1977).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Aristoteles. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aristoteles