Burma [engelskt uttal bə:ʹmə], sedan 1989 Myanmar, republik i Sydöstasien; 677 000 km2, 53,7 miljoner invånare (2019). Burma

(17 av 122 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Burma har en terräng som bestäms av nord–sydliga berggrundsstrukturer. I de norra bergsområdena påbörjar flera av de stora floderna i Sydöstasien sin färd mot

(24 av 169 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Terrängens huvuddrag i Burma bestäms helt av de nord–sydliga berggrundsstrukturer som uppkommit vid veckningen av denna östliga del av Himalaya. Landet har dessutom en allmän lutning från nära 6 000 m ö.h. i norr till havsytan i söder.

Ett antal landformsregioner kan urskiljas. I ett nordligt bergsområde

(45 av 315 ord)

Klimat

Burma har ett tropiskt klimat av monsuntyp, som dock modifieras av den nord–sydligt orienterade topografin samt av höjd över och avstånd från havet.

(23 av 158 ord)

Växt- och djurliv

Ungefär hälften av Burmas areal är skogbevuxen. Längs bergens fuktiga västsidor upp till 900 m ö.h. växer städsegröna regnskogar med träd tillhörande bl.a. familjerna mårväxter, myrtenväxter, ärtväxter, dipterocarpusväxter och palmer.

(29 av 206 ord)

Naturskydd

År 2010 fanns sex nationalparker i Burma. Den största av dessa

(11 av 16 ord)

Befolkning

Födelsetalen var höga fram till 1990-talet och det är fortfarande en stor andel unga i befolkningen. Invandring förekommer knappast men däremot är det varje år många som lämnar Burma. I officiell statistik saknas uppgifter om hur stor denna utvandring är. Internationella organisationer beräknar att mer än 2 miljoner burmeser finns i omgivande länder som flyktingar eller som gästarbetare. Bland annat finns 150 000 i flyktingläger innanför den thailändska gränsen. Det har inte varit ovanligt med av staten beslutade omflyttningar inom landet

(80 av 666 ord)

Språk

Officiellt språk är burmesiska, ett tibetoburmanskt språk som talas av mer

(11 av 59 ord)

Religion

I Burma är ca 75 % av invånarna buddhister. Ceylonesiska krönikor berättar att redan Ashoka (250-talet f.Kr.) sände buddhistiska missionärer till ett av rikena i dåvarande Burma, sannolikt monlandet (se mon). Hos pyu-folket i centrala Burma (200–832 e.Kr.) förekom såväl hinduism som mahayanabuddhism och tantrisk buddhism. År 1057, då de från norr invandrande burmeserna slutgiltigt triumferade över monriket, blev theravadabuddhismen officiell religion och har sedan dess dominerat. De buddhistiska munkarna, inklusive noviser beräknas i dag (2010) uppgå

(76 av 537 ord)

Utbildning

I dagens Burma ligger läskunnigheten på samma nivå som genomsnittet för länderna i Sydöstasien, men den obligatoriska skolgången omfattar endast fem år, vilket är en mycket kort tid i en global jämförelse.

Utbildning har traditionellt gett hög status i det buddhistiska Burma, och de flesta, framför allt männen, lärde sig förr i tiden att läsa hos munkarna i klostren. Från början av 1800-talet inrättades kristna missionsskolor och under kolonialtiden införde britterna en formell skolgång, uppbyggd enligt det engelska systemet och

(80 av 693 ord)

Sociala förhållanden

Burma blev under de nära femtio åren med militär regim ett fattigare land, sett i relation till andra stater i Sydöstasien. Asiatiska utvecklingsbanken, ADB, bedömde 2010 att en fjärdedel av Burmas

(31 av 218 ord)

Arbetsmarknad

År 2011 uppgick arbetslösheten till endast 5,5 %. Därtill antas det råda en omfattande undersysselsättning

(14 av 97 ord)

Socialförsäkringar

I ett socialförsäkringssystem från 1954 ingår sjukförsäkring samt moderskaps-, arbetsskade- och överlevandeförsäkring. Det gäller för statens tjänstemän och för

(19 av 129 ord)

Hälso- och sjukvård

Grundläggande hälso- och sjukvård täcker fortfarande inte hela landet. Fram till slutet av 1990-talet avsattes nästan inga statliga medel till sjukvård, men därefter har det förändrats, framför allt sedan 2010. Invånarna i Burma

(33 av 233 ord)

Jämställdhet

I grundskolan går lika stor andel av pojkarna som av flickorna och i de högre klasserna är andelen flickor större. Under de senaste

(23 av 162 ord)

Mänskliga rättigheter

Efter årtionden av militärdiktatur, internationell isolering och inhemska etniska konflikter står den nya regimen inför enorma

(16 av 111 ord)

Brott och straff

Dödsstraff finns i lagen men har inte verkställts under de senaste

(11 av 67 ord)

Näringsliv

Burma är rikt på naturresurser. Landet har mycket bördig jordbruksmark, skogar och vattenkraft och därtill stora förekomster av ädelstenar och jade, tillgångar på naturgas och andra fossila bränslen och även förekomster av en rad viktiga mineral. Under mellankrigstiden exporterades såväl ris som teak, råolja och ädelstenar. De senaste femtio åren har karakteriserats av inre motsättningar, ekonomiskt vanstyre, brott mot mänskliga rättigheter och för de flesta invånare en försämrad välfärd. Med en socialistiskt präglad regim under 1960- och 70-talen följde en

(80 av 636 ord)

Jordbruk

Jordbrukets produktionsutveckling är av central betydelse för Burmas ekonomi. Produktionen har varierat kraftigt mellan olika perioder, vilket främst avspeglat hur pass högt landets ledning prioriterat jordbruket. Avkastningen kan också variera avsevärt mellan olika år till följd av väderlekens variationer. Under 1980-talets senare del minskade jordbruksproduktionen dramatiskt, men några år senare fick bönderna en viss frihet vad gällde produktionsbeslut

(58 av 408 ord)

Skogsbruk

År 2005 täckte skog 49 procent av landets areal och till 2/3 utgjordes den av teak och andra lövträd. Burma har 70 procent av världens naturliga teakbestånd och är den största exportören av teak. Timmer och trävaror svarade 2008 för

(40 av 279 ord)

Fiske

Fisk står för huvuddelen av det animaliska proteinet i kosten i Burma medan kött är sällsynt och dyrt.

(18 av 123 ord)

Mineral

I århundraden har guld och ädelstenar utvunnits i olika delar av Burma, och sedan mitten av 1990-talet har bly- och zinkmalm brutits nordöst om Mandalay och tenn i delstaten Kayah nära thailändska gränsen. Dessa gruvor är fortfarande i drift och exporterar raffinerat bly,

(43 av 302 ord)

Energi

På 1930-talet var råolja en av Burmas viktigaste exportvaror men förekomsterna sinade. Energiutvinningen hade fram till slutet av 1990-talet stora problem till följd av brist på kapital och teknik. Först omkring 2000 fick oljeproduktionen åter betydelse och nu utvinns olja i ett antal mindre fält i

(46 av 326 ord)

Industri

Burma är Sydöstasiens minst industrialiserade land. Efter militärkuppen 1988 öppnades näringslivet för utländska investeringar och för privat ägande och privat handel i liten skala. De västliga ländernas allt hårdare sanktioner medförde dock att det i slutet av 00-talet i stort

(40 av 282 ord)

Utrikeshandel

Burmas export består till största delen av naturgas och råvaror från jordbruk och skogsbruk, medan kapitalvaror och andra industriprodukter samt oljeprodukter måste importeras. Omkring senaste sekelskiftet blev kläder en allt viktigare exportvara, med nästan hela försäljningen i USA och EU-länderna. Därefter har de allt hårdare restriktionerna

(46 av 323 ord)

Kommunikationer

All passagerar- och godstrafik i Burma begränsas av att transportnäten har för liten kapacitet och av att underhåll och uppgradering har stora brister. Men Burma har ett viktigt läge i Sydöstasien, och mycket stora infrastrukturprojekt pågår eller är planerade att snarast sättas igång, helt eller delvis bekostade av grannstaterna

(49 av 345 ord)

Massmedier

Från självständigheten 1948 fram till militärkuppen 1962 var Burma ett av de liberalaste länderna i Sydöstasien när det gäller pressfrihet, och rätten till tryck- och yttrandefrihet fanns inskriven i författningen från 1947. När militärjuntan tog över nationaliserades i princip alla medier och närmare fem decennier av

(46 av 325 ord)

Statsskick och politik

Efter 48 år med militärstyre blev Burma 2010 formellt en civilt

(11 av 46 ord)

Statsskick

Författningen från 2008 öppnar upp för demokrati men ger trots detta försvarsmakten fortsatt kontroll över landets ledning, främst genom att en fjärdedel av platserna i parlamentets

(26 av 183 ord)

Politik

Efter de val som hölls 2010 lämnade militären över den officiella makten till det av juntan bildade USDP, som fått majoriteten av rösterna i valet.

Sedan det nya parlamentet installerats och en ny president,

(34 av 241 ord)

Rättsväsen

Landets rättsväsen har fortfarande ett brittiskt arv, men som alla länder

(11 av 44 ord)

Mänskliga rättigheter

Efter årtionden av militärdiktatur, internationell isolering och inhemska etniska konflikter fick Burma 2011 en civil regering. De allmänna val som hölls 2010 kritiserades dock av stora delar av omvärlden för att varken vara fria eller rättvisa och militären håller sig kvar vid makten tack vare att det nya parlamentet lämnade

(50 av 356 ord)

Försvar

Burma leds, som enda land i regionen, sedan 1962 av en militärregering. Ursprungligen levererades försvarsmateriel till landet av västerländska leverantörer, men

(21 av 146 ord)

Litteratur

Burmas litteratur har gamla anor och är omfångsrik men hittills föga utforskad. De äldsta dokumenten (400–500-talet) är skrivna på pali och återger avsnitt ur den buddhistiska kanon.

(27 av 191 ord)

Teater

Andedyrkan tog sig tidigt uttryck i dans och musik vid åkallan av de 37 andar (nats) man trodde på. Ännu in på 1900-talet har de turnerande teatrarna börjat föreställningen med en andedans. Kringresande professionella

(34 av 237 ord)

Konst

I buddhistiska helgedomar i Pagan finns det väggmålningar som tillhör den äldsta bevarade bildkonsten och förråder inflytande från såväl Kina

(20 av 136 ord)

Arkitektur

Även om buddhismen kan ha införts i Burma redan under 200-talet f.Kr. så finns inga spår av buddhistisk arkitektur eller bildkonst från denna tid. Först

(25 av 173 ord)

Musik

Musiken i Burma har många likheter med andra sydöstasiatiska musikkulturer (pentatonik, gongensembler, flerstämmighet) men uppvisar också vissa särdrag. De folkliga musiktraditionerna i Burma är föga utforskade, men de

(28 av 199 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Invandrare blir risodlare

I såväl förhistorisk som historisk tid har Burma präglats av successiva invandringar norrifrån längs floderna mot bördiga rismarker och mot

(20 av 140 ord)

Tidiga stater och indisk påverkan

Mon-folkets rike med huvudstaden Pegu grundades i Irrawaddydeltat ett par hundra år före Kr.f. Längre upp längs

(17 av 118 ord)

Pagan-riket 1044–1287

Burmeserna grundade kustriket Arakan, men mäktigast blev Pagan, Burmas religiösa, kulturella

(11 av 70 ord)

Shan-perioden 1287–1531

Ånyo splittrades Burma i mindre stater, många styrda av shanfurstar. Bortdrivna

(11 av 66 ord)

Toungu-riket 1531–1752

Det blev burmeserna som åter enade Burma. Riket, som låg mellan

(11 av 65 ord)

Sista storhetstiden och dynastin 1752–1885

Än en gång blev Burma ett av de mäktigaste rikena i

(11 av 78 ord)

Burma blir brittiskt

Genom tre krig, på 1820-, 1850- och 1880-talen, lade britterna gradvis under sig hela Burma, bl.a. för att hindra fransk expansion österifrån och för att kontrollera kusten mellan Kolkata (Calcutta)

(30 av 208 ord)

Den burmesiska unionen

År 1948 blev Burma en självständig union utanför det brittiska samväldet. Trots unionens författning förde Burmas regering en centralistisk

(19 av 135 ord)

Burma blir diktatur

U Nus demokratiska regeringsperioder 1948–58 och 1960–62 avbröts av Ne Wins statskupp 1962. Därefter styrde Ne Win landet stödd på armé och regeringsparti. Formellt upphörde militärstyret 1974, då en konstitution, som gjorde Burma till en socialistisk republik, antogs. Från 1962 följdes en ”burmesisk väg till socialism” med omfattande nationaliseringar. Regeringspartiet splittrades, korruptionen tilltog och inbördeskrigen intensifierades under 1980-talet. Samtidigt isolerades landet alltmer internationellt. Mellan traditionell buddhism och modern socialism ökade motsättningarna liksom mellan militärmakten och den folkliga oppositionen. År 1988

(80 av 700 ord)

Medverkande

 • Alvar Ellegård
 • Anders Jönsson
 • Anna Greta Ståhle
 • Bo Gyllensvärd
 • Curt Dahlgren
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Ing-Britt Trankell
 • Ingemar Grandin
 • Jesper Bengtsson
 • Jessica Christoffersen
 • Jonas Gruvö
 • Karl-Reinhold Hællquist
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Peter Schalk
 • Ragnar Hall
 • Shu-Chin Hysing
 • Siegfried Lienhard
 • Solveig Mårtensson
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Natur:
B. King m.fl., A Field Guide to the Birds of South-East Asia (1976);
B.E. Smythies, The Birds of Burma (1953).
Befolkning och etnografi:
E.R. Leach, Political Systems of Highland Burma (1976);
F.K. Lehman, The Structure of Chin Society: A Tribal People of Burma Adapted to a Non-Western Civilization (1963);
M. Nash, The Golden Road to Modernity:Village Life in Contemporary Burma (1965);
M.E. Spiro, Burmese Supernaturalism (1978).
Religion:
”Burmese Religion”, The Encyclopedia of Religion (1987);
H. Bechert & R. Gombrich (utgivare), The World of Buddhism (1984);
C.-M. Edsman, Asiens huvudreligioner av idag (1971).
Historia:
Aung San Suu Kyi, The Voice of Hope (1997);
Jesper Bengtsson, Aung San Suu Kyi: En kamp för frihet (2011);
M. Gravers, Nationalism as Political Paranoia in Burma (2:a upplagan 1999);
Chie Ikeya, Refiguring Women: Colonialism and Modernity in Burma 2011);
B. Lintner, Burma in Revolt: Opium and Insurgency since 1948 (1994);
R.H. Taylor, The State of Burma (1987).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Burma. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/burma