diskriminering (av latin discriʹmino ’avskilja’), särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika. Man brukar skilja mellan värdeneutral diskriminering och positiv diskriminering respektive negativ diskriminering. I dagligt tal avser man med diskriminering den

(42 av 287 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Internationella konventioner

Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är envar berättigad att åtnjuta alla de fri- och rättigheter som omfattas av förklaringen utan åtskillnad av något slag såsom i fråga om ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt

(41 av 286 ord)

Nationell lagstiftning

Grundregeln i regeringsformens (RF) andra kapitel (rättighetskapitlet) säger att en lag eller annan föreskrift inte får innebära att en medborgare missgynnas därför att ”han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör minoritet”. Inte heller får någon missgynnas på grund av kön, om syftet inte är att åstadkomma jämlikhet mellan män och kvinnor.

Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (Europakonventionen) blev en del av svensk lag 1995. Där stadgas att fri- och rättigheter ska tryggas för alla oberoende av kön,

(80 av 747 ord)

Forskning

Forskningen om diskriminering är i första hand inriktad på dess orsaker. Eftersom det är svårt att empiriskt studera själva de diskriminerande handlingarna söker

(23 av 160 ord)

Medverkande

  • Erland Bergman
  • Peter Nobel

Litteraturanvisning

M. Darvishpour & C. Westin (utgivare), Migration och etnicitet (2008);
G. Gunner & E. Namli, Allas värde och lika rätt (2005);
H. G. Göransson, S. Flemström & M. Slorach, Diskrimineringslagen (2009);
A. Numhauser-Henning (utgivare), Perspektiv på likabehandling och diskriminering (2000);
H.I. Roth, Diskriminering (2008).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, diskriminering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diskriminering