Ecuador [ekʉado:ʹr], stat i nordvästra Sydamerika, vid ekvatorn; 283 500 km2, 17,5 miljoner invånare (2020). Till Ecuador

(17 av 117 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Ecuador genomkorsas i nord–sydlig riktning av Andernas bergskedjor. Den smalare södra delen av landet uppfylls helt av bergen, medan de

(20 av 139 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Som en topografisk ryggrad sträcker sig Andernas bergskedjor genom hela Ecuador i nord–sydlig riktning. Den smalare södra delen av landet uppfylls helt av bergen, medan de mellersta och norra delarna har breda låglandsområden både i väster och öster.

Norr om den djupt

(42 av 293 ord)

Klimat

Trots Ecuadors läge vid ekvatorn blir klimatet inte enhetligt tropiskt, eftersom det starkt påverkas av landets skiftande höjdförhållanden och av den kalla, nordgående

(23 av 159 ord)

Växt- och djurliv

Landet är mycket artrikt vad gäller såväl växter som djur. Det finns 18 000–20 000 arter kärlväxter, ca 1 450 arter fåglar (inklusive övervintrare och tillfälliga besökare), sannolikt över 150 arter av vardera grod- och kräldjur samt i synnerhet en mycket artrik fisk- respektive insektsfauna.

I de kustnära (in till 50–100 km från havet) områdena från 2° sydlig bredd till den peruanska gränsen är vegetationen mestadels öken-

(67 av 451 ord)

Naturskydd

År 2010 fanns det 24 nationalparker i Ecuador. Galápagosöarna var till

(11 av 76 ord)

Befolkning

Landet har en för regionen snabb befolkningstillväxt och en mycket ung befolkning. Den genomsnittliga befolkningstätheten är 62 invånare per km2 (2020). Omkring 65 procent av befolkningen bor i städer, av vilka de största är Guayaquil (2,3

(36 av 255 ord)

Språk

Vid sidan av spanska, som är officiellt språk och talas av

(11 av 70 ord)

Religion

Efter självständigheten 1822 kom protestantiska bibelsällskap och kyrkor, bl.a. metodister, presbyterianer

(11 av 66 ord)

Utbildning

Ecuador har officiellt en obligatorisk och avgiftsfri sexårig grundskola för åldrarna 6–14 år. I praktiken blir skolgången mycket sporadisk

(19 av 134 ord)

Sociala förhållanden

Stora delar av 2008 års konstitution ägnades åt att definiera civila och sociala rättigheter samt

(15 av 101 ord)

Arbetsmarknad

Arbetslösheten i landet har sjunkit drastiskt sedan 1990-talet. 2016 uppgick den officiella arbetslösheten till 5 procent av den arbetsföra befolkningen. De flesta människor arbetar inom jordbruk eller fiskenäring (23,5 procent), vilket kan förklaras av Ecuadors omfattande export av bananer, kaffe, kakao och räkor. Detta kan jämföras med 1969, då 63 procent av befolkningen arbetade inom samma sektor. Även industrin, i hög grad baserad

(63 av 443 ord)

Välfärd och fattigdom, sjukvård och socialförsäkring

Fattigdomen har minskat drastiskt sedan början av 2000-talet då närmare 65 procent av befolkningen levde i fattigdom. År 2016 var motsvarande siffra 22,9 procent. Landets växande medelklass är främst urban och består av affärsmän, byråkrater, mellanchefer, militärer av mellanrang, läkare, lärare, advokater och andra

(44 av 309 ord)

Familjeförmåner

I Ecuador får modern 12 veckors betald föräldraledighet, varav två tas ut före födseln.

(14 av 96 ord)

Näringsliv

Trots rika resurser är Ecuador ett förhållandevis fattigt land. Landets ekonomi är mycket beroende av ett fåtal exportvaror (olja och bananer)

(21 av 144 ord)

Jordbruk och skogsbruk

Trots att jordbruksprodukter utgör en minskande del av landets export är fortfarande jordbruksnäringen en viktig näring. Cirka 9 procent av arealen är uppodlad. Jorden brukas huvudsakligen som storgods (haciendas), främst i kustområdet men också i höglandet,

(36 av 255 ord)

Fiske

Fiskenäringen har de senaste decennierna fått allt större ekonomisk betydelse. Den

(11 av 64 ord)

Mineral och energi

Förutom av något guld är mineralutvinningen obetydlig. Smärre fyndigheter av bland annat silver, koppar och järn finns. Olja är landets ekonomiskt viktigaste tillgång.

(23 av 160 ord)

Industri

Sedan Ecuador 1972 blivit en oljeexporterande stat har de nya inkomsterna delvis använts till att främja landets industri. 1970-talets starka utveckling upphörde dock

(23 av 160 ord)

Utrikeshandel

För Ecuadors ekonomi spelar utrikeshandeln en väsentlig roll. Landets exportvaror är ofta utsatta för stora variationer i prisnivå,

(18 av 123 ord)

Turism

Ecuador är ett av de populäraste turistmålen i Sydamerika, och turismen har blivit en av landet viktigaste inkomstkällor. Vanligtvis besöks landet av drygt 1 miljon turister om året.

(28 av 195 ord)

Kommunikationer

Topografi och andra hinder har hämmat transportledernas utbyggnad. Järnvägsnätet omfattar inte fullt 1 000 km, varav hälften utgörs av linjen Quito–Guayaquil. Bäst

(22 av 146 ord)

Massmedier

Attacker och hot mot journalister förekommer trots att press- och yttrandefriheten garanteras i landets konstitution. Det är inte ovanligt med självcensur och förtal är en brottslig handling som kan resultera

(30 av 208 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Politiskt och konstitutionellt hör Ecuador till de mest instabila länderna i Latinamerika. Landet har haft inte mindre än 18 olika författningar

(21 av 147 ord)

Politik

Partiväsendet i Ecuador har länge varit instabilt och partierna är små. De historiskt ledande politiska krafterna i landet, högerpartiet Partido Social Cristiano (PSC), populistpartiet Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) och vänsterpartiet Izquierda Democrática (ID) sveptes alla undan när Rafael Correas Alianza País (AP) kom till makten 2006.

Correas presidentskap 2007–17 innebar ökad politisk

(52 av 364 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Ecuador är av övervägande spanskt ursprung och domineras av

(11 av 51 ord)

Mänskliga rättigheter

Ecuador präglas av etnisk mångfald och stor social ojämlikhet. Trots generellt höjd levnadsstandard kvarstår djupa klyftor i välstånd och välfärd. Urfolken och afroecuadorianerna är i särskilt hög grad drabbade av fattigdom.

Korruption inom polis- och domstolsväsendet

(36 av 255 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om 12

(12 av 81 ord)

Litteratur

En av 1600-talets stora krönikörer, biskopen Gaspar de Villaroel, kommer från Ecuador. Han kritiserade Spaniens orättvisa behandling av kolonin och pläderade för att den skulle skötas av dem som bodde där. En innehållsrik om än fantasifull beskrivning av Ecuador gav fader Juan de Velasco 1789 med sin ”Historia del reino de Quito” (’Riket Quitos historia’). Vid samma tid framträdde en barockpoet, jesuitpatern Juan Bautista de Aguirre, med dikter som uppvisar en

(71 av 505 ord)

Drama och teater

Flera av Ecuadors romanförfattare och poeter har även skrivit för teatern. Jorge Icaza reste i sin ungdom

(17 av 120 ord)

Arkitektur

Från ca 3000 f.Kr. började valdiviakulturen som en av de första kulturerna på den amerikanska kontinenten

(16 av 109 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Klassisk musik

Den västerländska konstmusiken odlades från början av 1500-talet vid de kyrkliga

(11 av 72 ord)

Folkmusik och populärmusik

Folkmusiken i Ecuador avspeglar de regionala befolkningsgrupperna. Jívarofolkets sånger har ett treklangsbaserat tonförråd, medan urfolkens och mestisernas musik i bergsområdet präglas av

(22 av 154 ord)

Förhistoria

Ecuador tillhör liksom Colombia den intermediära regionen mellan högkulturerna i Mexico och Peru. Fynd av paleoindianska

(16 av 112 ord)

Historia

Från 1400-talets senare hälft utgjorde Ecuador en nordlig del av inkariket (jämför inka), och på grund av områdets rikedomar blev Quito rikets andra huvudstad. Detta föranledde så småningom en delning av inkariket i en del med centrum

(37 av 263 ord)

Det självständiga Ecuador

Det självständiga Ecuadors historia präglades under de kommande hundra åren av striden mellan konservativa och liberala politiker och generaler. De konservativa, som var starkt kyrkovänliga, hämtade sin styrka ur Quitos och La Sierras elit. De antiklerikala liberalerna fann stöd hos Guayaquils och La Costas besuttna klasser. Landet pendlade mellan anarki och mer ordnade perioder under olika så kallade caudillos (jämför caudillism).

Mest berömd bland de konservativa ledarna var den militanta katoliken Gabriel García Moreno (1821–75). Bland liberalerna utmärkte

(78 av 552 ord)

Ecuador under 2000-talet

1999 råkade valutan ut för hård spekulationspress, och regeringens motåtgärder provocerade bara fram strejker och oroligheter. När president Mahuad i januari 2000 beslöt att helt ersätta den nationella valutan sucre med US dollar kulminerade den politiska oron med att huvudstaden fylldes av tusentals demonstranter som efter några dagar tvingade presidenten att avgå.

I spåren efter Ecuadors tumultartade 1990-tal hade missnöjet med de sittande regeringarna alltmer tagit etnisk form och koncentrerades i landets allt starkare urfolksorganisationer, främst CONAIE. Det var tack vare

(81 av 754 ord)

Medverkande

 • Alf Hornborg
 • Anders Jönsson
 • Arne Jakobsson
 • Dag Retsö
 • Germán Perotti
 • Göran Andersson
 • Hans Hamber
 • Hernán Horna
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • Jonna Pettersson
 • Kjell A. Johansson
 • Lars Magnus Hedin
 • Lennart Weibull
 • Manfred Hofmann
 • Martin Jonsson
 • Mauricio Rojas
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Nils-Anders Lindström
 • Noel Broadbent
 • Pedro van der Lee
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Allmänt:
O. Hurtado, Portrait of a Nation: Culture and Progress in Ecuador (2010);
A. Rossing, Ecuador: Folk och fakta (1990).
Växt- och djurliv:
T.Y. Butler, The Birds of Ecuador and the Galapagos Archipelago (1979);
W.E. Duellman, The Biology of an Equatorial Herpetofauna in Amazonian Ecuador (1978);
G. Harling, ”The Vegetation Types of Ecuador – A Brief Survey” i Kai Larsen & B. Holm-Nielsen (utgivare), Tropical Botany (1979);
G. Harling & L. Andersson, Flora of Ecuador (1973–).
Befolkning och etnografi:
F. Salomon, Native Lords of Quito in the Age of the Incas: The Political Economy of North Andean Chiefdoms (1986);
N. E. Whitten Jr,Amazonian Ecuador: An Ethnic Interface in Ecological, Social and Ideological Perspectives (1978).
Statsskick och politik:
O. Hurtado, Political Power in Ecuador (1980);
J.D. Martz, Ecuador: Conflicting Political Culture and the Quest for Progress (1972).
Litteratur:
C. Andrade y Cordero, Ruta de la poesía ecuatoriana contemporánea (1951);
F. & L. Barriga López, Diccionario de la literatura ecuatoriana (2:a upplagan 1980);
B. Carrión, El nuevo relato ecuatoriano (1958);
K.H. Heise, El grupo de Guayaquil (1975).
Drama och teater:
R. Descalzi, Historia crítica del teatro ecuatoriano 1–6 (1968): K. A. Johansson, ”Djungelteater för folket i Ecuador”, Studiekamraten 1967.
Förhistoria och historia:
A.W. Bork & G. Maier, Historical Dictionary of Ecuador (1973);
D.W. Lathrap, Ancient Ecuador: Culture, Clay and Creativity 3000–300 B.C. (1975);
L.A. Newson, Life and Death in Early Colonial Ecuador (1995);
R.B. Tyrer, The Demographic and Economic History of the Audiencia of Quito (1976).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Ecuador. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ecuador