elektron [-o:ʹn] (av engelska electric och -on i jon), den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd, upptäckt och identifierad 1897 av britten J.J. Thomson. Den är en av byggstenarna i atomen och därmed i all materia. Elektronens ungefärliga massa är 9,109·10–31 kg och dess laddning 1,602·10–19 coulomb.

Upptäckten av elektronen utgör kulmen på en lång utveckling under 1800-talet och samtidigt inledningen till den nya fysiken, kvantfysiken, som började utvecklas omkring

(72 av 522 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Laddning

Thomsons experiment gav, som nämnts, endast förhållandet mellan elektronens laddning och massa. Under åren 1909–11 lyckades Robert A. Millikan tillsammans med sin medarbetare Harvey Fletcher (1884–1981) absolutbestämma elektronens laddning med hög precision. Vid experimentet använde man små oljedroppar som sprutades in i apparaturen genom ett munstycke. Vid insprutningen

(48 av 336 ord)

Spinn och magnetiskt moment

Elektronen har förutom massa och laddning en egenskap, spinn, som saknar klassisk analogi. Ordet associerar till en rotationsrörelse runt en axel likt en spinnande snurra, men

(26 av 183 ord)

Diracs elektronteori

I och med kvantmekanikens tillkomst omkring år 1925 fick man en god teori för atomära system, vilken

(17 av 116 ord)

Elektronens dubbelnatur

Einstein visade genom sin förklaring av den fotoelektriska effekten att ljus,

(11 av 74 ord)

Elektronens g-faktor

År 1947 fann I.I. Rabi och hans medarbetare vid Columbiauniversitetet i USA vid noggranna mätningar av väteatomens hyperfinstruktur med den nya atomstråleresonansmetoden att det experimentella värdet för elektronens g-faktor avvek från det teoretiskt funna med mer än vad som svarade mot den uppskattade osäkerheten hos såväl teori

(47 av 336 ord)

Elektronens antipartikel – positronen

Elektronen har en antipartikel, positronen, med samma massa som elektronen och

(11 av 70 ord)

Medverkande

  • Ingvar Lindgren

Litteraturanvisning

G.K.T. Conn & H.D. Turner, The Evolution of the Nuclear Atom ( 1965);
Ekstroem & Wineland, ”The Isolated Electron”, Scientific American 1980;
I. Lindgren, ”Nobelpriset 1989”, Kosmos 1990.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, elektron. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/elektron