försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten. Haltökningen innebär att surheten stiger

(15 av 104 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bakgrund och orsak

Försurning orsakas framför allt av tilltagande utsläpp av sura eller försurande luftföroreningar, främst svaveldioxid och kväveoxider som i atmosfären kan omvandlas till svavelsyra respektive salpetersyra. Svaveldioxidutsläpp uppkommer främst vid förbränning av svavelhaltiga bränslen såsom stenkol och eldningsolja, men också vid smältning av sulfidmalmer och vid framställning av pappersmassa

(48 av 336 ord)

Åtgärder och nuläge

I Sverige vidtogs redan i slutet av 1960-talet åtgärder för att begränsa utsläppen av svaveldioxid. Inledningsvis var åtgärderna avsedda att minska ämnets skadeverkningar i utsläppskällornas närmaste grannskap. Till dessa skadeverkningar hörde korrosion av metallföremål, nedbrytning av byggnadsdetaljer av kalksten

(39 av 272 ord)

Försurning av mark

I stora delar av Nord- och Centraleuropa sjönk pH-värdet i mark och markvatten under senare hälften av 1900-talet. Särskilt stora pH-förändringar uppmättes i skogsmark i sydvästra Sverige, men även i Mellansverige, Sydnorge samt delar av Tyskland blev markförsurningen kraftig.

Nedfallet av sura luftföroreningar var en viktig orsak till markförsurningen, men markens surhet påverkas också av vegetationen. Träd och andra växter tar via rötterna upp näring i form av baskatjoner (främst kalium, kalcium och magnesium), vilket de kompenserar genom att avge

(80 av 740 ord)

Försurning av sjöar och vattendrag

Försurningen av marken har i sin tur påverkat sjöar och vattendrag. I svenska vatten låg pH-värdet sannolikt kring 7 (neutralt) eller däröver omedelbart efter den senaste istiden. I urbergsområdena sjönk det sedan långsamt i och med att lättvittrat material i markens ytskikt förbrukades och en del av markens baskatjonförråd togs upp av den tillväxande vegetationen. Ännu kring 1950 torde sjöarnas pH-värden dock i de flesta fall ha legat över 6.

Vid det laget hade nederbörden börjat bli surare, men vittrings- och jonbytesprocesserna

(82 av 689 ord)

Försurning av havsvattnet

I början av 2000-talet ökade uppmärksamheten kring det faktum att även haven har försurats. Sedan förindustriell tid har havsvattnets genomsnittliga pH-värde sjunkit med ca 0,1 enheter, vilket motsvarar en höjning av vätejonhalten med

(33 av 235 ord)

Medverkande

  • Claes Bernes

Litteraturanvisning

Bara naturlig försurning, utgiven av Naturvårdsverket (2007);
Pia Andersson (utgivare), Marine Acidification (2008);
C. Bernes (utgivare), Försurning och kalkning av svenska vatten (1991).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, försurning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/försurning