(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Landet

Finlands öden under historisk tid har präglats av landets ställning mellan öst och väst, i statligt avseende mellan å ena sidan Sverige, å andra sidan Novgorod, storfurstendömet Moskva, kejsardömet Ryssland och Sovjetunionen. I religiöst avseende har Finland befunnit sig på gränslinjen mellan den västliga, katolska, senare lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan, i geopolitiskt, ekonomiskt och kulturellt avseende mellan Stockholm och Sankt Petersburg/Leningrad. Även om det västliga inflytandet dominerat och Finland tidigt inlemmades i den västliga kultursfären har gränsställningen och

(80 av 614 ord)

Folket

Tidigare daterade forskningen invandringen av finnar från söder och sydost till århundradena kring vår tideräknings början, men i dag räknar man med en betydligt längre befolkningskontinuitet med inslag från öst och väst. Genom den svenska invandringen på 1100- och 1200-talen uppstod sammanhängande svenska bosättningsområden längs kusten i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland, och en språkgräns framträdde som fram till 1800-talet var relativt

(62 av 440 ord)

Medeltiden

Finland omnämns första gången på svenska runstenar och i ryska krönikor från 1100-talet. Finland inlemmades i det svenska riket genom erövringståg. Traditionellt räknar man med tre korståg. Det första, vars historicitet är osäker, skall i mitten av 1100-talet ha företagits till sydvästra Finland av Erik den helige och den engelskfödde biskop Henrik, senare

(53 av 378 ord)

Perioden 1523–1809

Under 1500-talet ökade Finlands betydelse inom riket. Genom Gustav Vasas förvaltningsreformer knöts slottslänen och fögderierna i Finland närmare kronan. Krigen mot Ryssland, som med längre eller kortare avbrott pågick ända till freden i Stolbova 1617, gjorde Finland till ett viktigt basområde. Konflikterna hade fortsättningsvis sin grund i de stridiga tolkningarna av Nöteborgsfreden. Efter en serie gränsintermezzon utbröt krig 1555. Det avslutades på gamla villkor med freden i Moskva 1557, som dock lämnade gränsfrågan öppen.

I mitten av 1500-talet genomfördes en

(80 av 989 ord)

Storfurstendömet 1809–1917

Genom freden i Fredrikshamn i september 1809 avträdde Sverige sex län, som inte bildade en politisk, ekonomisk, eller förvaltningsmässig enhet men som blev det efter föreningen med Ryssland. Redan före fredsslutet hölls från mars till juli en lantdag i Borgå där Alexander I i huvudsak reglerade relationerna till sina nya undersåtar.

Det ryska riket utgjorde vid denna tid ingen enhetsstat utan var sammansatt av folk och områden med egna lagar och särförvaltning. Det var sålunda inte exceptionellt att storfurstendömet Finland fick

(80 av 2075 ord)

Första republiken 1918–39

Republiken Finland stabiliserades under perioden från självständighetsförklaringen till freden i Dorpat (Tartu) 1920 under former som kom att prägla decennierna fram till andra världskriget, en tid som ibland kallats första republikens tid.

Den ryska bolsjevikregeringen, Sverige och Frankrike erkände självständigheten i början av 1918, men i Finland fanns fortfarande omkring 40 000 man ryska trupper och den ryska östersjöflottans enheter i Helsingfors. Bolsjevikregeringen var ovillig att dra tillbaka dessa trupper då kriget fortfarande pågick, men på borgerligt håll fruktade man att

(80 av 1088 ord)

Andra världskriget

Finland drogs in i andra världskriget som en följd av överenskommelsen mellan Tyskland och Sovjetunionen (Molotov–Ribbentrop-pakten) i augusti 1939. Vid de sovjetisk–finländska förhandlingar som från oktober 1939 fördes i Moskva krävde Sovjetunionen en gränsförskjutning på Karelska näset och arrendering av Hangö eller öar utanför Hangö udd mot territoriell kompensation i Östkarelen. Finland avvisade kraven dels eftersom man av militära och psykologiska orsaker inte ansåg sig kunna acceptera landavträdelser, dels för att

(71 av 507 ord)

Efterkrigstiden

Fram till fredsslutet övervakades förhållandena i Finland av en allierad kontrollkommission under generalöverste Andrej Zjdanov. Krigsskadestånden, som erlades i varor, tvingade fram en utbyggnad av industrin, särskilt metallindustrin, som senare kunnat finna avsättning för sina produkter på exportmarknader i öst och väst. Placeringen av den förflyttade befolkningen skedde genom en omfattande jordreform, som i sina huvudprinciper kunde bygga på mellankrigstidens kolonisation och som medförde uppkomsten av en mängd nya småbruk.

Fredsavtalet fastslog en övre gräns för de olika vapenslagen i

(80 av 1186 ord)

Medverkande

  • Guy-Erik Isaksson
  • Max Engman
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finland/historia