fotosyntes (nylatin photosyʹnthesis), den process genom vilken växter, alger och fototrofa

(11 av 47 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förbrukning och bildning av ämnen vid fotosyntesen

Vid växters och cyanobakteriers fotosyntetiska fixering av kol (omvandling av oorganiskt kol till organiskt) oxideras vatten till syrgas. Det var detta syre som höll mössen vid liv i Priestleys historiska experiment när det syre som fanns i den ursprungliga luften tagit slut genom mössens andning (se Upptäcktshistoria

(47 av 334 ord)

Fotosyntesens strukturella organisation

Hos växterna (Plantae) och eukaryota alger sker fotosyntesen i färgade (oftast gröna) växtdelar i de cellorganeller som kallas kloroplaster. Kloroplasterna begränsas utåt av ett dubbelt membran och är uppfyllda av sammanhängande membranblåsor, tylakoider.

Tylakoidmembranerna innehåller olika slags proteinmolekyler. Till många av dessa är molekyler av grönt klorofyll (a och b) och gula karotenoider bundna, vilket ger växten dess färg. I tylakoiderna äger uppfångandet av ljusenergi rum, liksom oxidationen av vatten till syrgas.

image/jpeg

fotosyntes (bild 1). Växternas blad är organ

(80 av 736 ord)

Ekologisk anpassning av fotosyntessystemet

Skildringen ovan kan sägas vara ett slags grundprocess, vilken på olika sätt modifierats hos organismer med speciella levnadssätt. Beträffande ljusinfångningen har många växter extra antennpigment, så kallade accessoriska pigment, förutom klorofyll. Sålunda är vissa karotenoider, till exempel brunalgernas fukoxantol, mycket effektiva ljusinfångare, från vilka energin leds vidare till reaktionscentra, och på samma sätt fungerar fykobiliproteiner hos cyanobakterier, rödalger och kryptomonader.

Systemet för koldioxidbindning kan också vara starkt modifierat. Speciellt förtjänar C4-växterna och CAM-växterna omnämnande. Direkt bindning genom Calvincykeln

(78 av 552 ord)

Fotorespiration

Förknippad med växternas fotosyntes, som ju innebär ett avgivande av syrgas, är en process, fotorespirationen, som innebär upptagande av syrgas. Rubisco-enzymet är inte specifikt för

(25 av 177 ord)

Reglerings- och skyddsmekanismer

Fotosyntesens olika delsteg skulle inte förlöpa med lämplig hastighet och ”gå i takt” med varandra utan

(16 av 108 ord)

Fotosyntesens globala roll som klimatreglerande process

Genom att avlägsna koldioxid ur atmosfären minskar fotosyntesen växthuseffekten och ger

(11 av 40 ord)

Upptäcktshistoria

Aristoteles (300-talet f.Kr.) ansåg att växterna skaffar sig allt det material som är nödvändigt för växtkroppens tillväxt ur jorden. I mitten av 1600-talet planterade

(24 av 166 ord)

Artificiell fotosyntes

I Sverige och andra länder pågår omfattande forskning för att under

(11 av 59 ord)

Medverkande

  • Lars Olof Björn
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fotosyntes. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fotosyntes