(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Halland är ett västligt randområde till Sydsvenska höglandet och inrymmer både kust- och inlandskaraktär. Även i nord–sydlig riktning visar landskapet variation i terrängavseende. Storformerna har främst samband med den storskaliga geologiska utvecklingen i Sydsverige, medan detaljerna i landskapet bestämts av de kvartära nedisningarna. Åtminstone tre topografiska huvudregioner kan urskiljas: kustslätten, inlandsplatån och spricklandskapet i norr.

Kustslätten, med relativa höjder under 25 m, är en svagt lutande landremsa från Hallandsåsens norra förkastningsbrant

(70 av 500 ord)

Klimat

Halland har ett utpräglat kustklimat. De från väster kommande lågtrycken ger

(11 av 67 ord)

Växtliv

De tre ur botanisk synvinkel dominerande dragen i det halländska landskapet är kusten, slättbygden och skogsbygden. Hallands flora har flera olika växtelement, såväl atlantiska som östliga, nordliga och sydliga.

Flygsanden på kustslätten var förr ett ständigt hot, och man har på olika sätt försökt binda den, bl.a.

(47 av 333 ord)

Djurliv

Av det högre djurlivet intar fåglarna en central plats i Halland. Det har sammanlagt observerats ca 340 fågelarter, varav ungefär 145 häckar. Hav och kust ger föda åt såväl häckande arter, t.ex. ejder, småskrake, gravand, strandskata, större strandpipare, tobisgrissla, måsfåglar och tärnor, som åt rastande flyttfåglar, främst vadare och änder. På strandängarna

(52 av 368 ord)

Naturskydd

80 naturreservat, 5 naturvårdsområden, 13 områden med skydd för landskapsbilden och

(11 av 58 ord)

Kulturlandskap

De stora dragen i Hallands landskapsbild lades fast under 1800-talets stora omvandling: uppodling på slätten och systematisk skogsplantering i landskapets inre delar. Den helåkerbygd som man i dag möter längs Europaväg 6/20 och järnvägen är ett ungt fenomen.

(38 av 269 ord)

Medverkande

  • Mats Widgren
  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/halland/naturlandskap-och-kulturlandskap