(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Tidig medeltid

Den omfattande handeln i romarriket avtog under senromersk tid. Detta berodde bl.a. på ökad statlig kontroll, på inskränkningar i friheten att utöva näringen samt på ekonomiska och sociala följder av en omfattande krigföring. Efter Västroms sammanbrott 476 e.Kr. var handeln med såväl de östliga riksdelarna som med provinserna i norr begränsad.

Forskningen har ifrågasatt om denna nedgång fortsatte in i den europeiska

(62 av 436 ord)

Högmedeltiden

Inte förrän efter 1000, då en period med stabilare politiska förhållanden initierades, började handelsutbytet i Europa att växa, samtidigt som korstågen (1100- och 1200-talen) efter hand fick starka kommersiella inslag. Befolkningsökningen var stark och efterfrågan på konsumtionsvaror steg, framför allt från städerna i västra Europa.

Förbättringar inom skeppsbyggnad och sjöfart samt av handelns organisation bidrog starkt till expansionen. Den sjöburna handeln mellan medelhavsområdet, med dess lyxbetonade varor, och östersjöområdet, vars handel präglades av livsförnödenheter, växte efter ca

(77 av 548 ord)

Protoindustriell tid

Under senmedeltiden och 1500-talet förändrades förutsättningarna för ekonomisk utveckling i Europa radikalt. Vetskapen om att Östasiens kryddproducerande länder kunde nås sjövägen runt Afrika och att väldiga landmassor fanns på andra sidan Atlanten innebar en vändpunkt för handeln. Västeuropa blev centrum för en kommersiell revolution. Tyngdpunkten försköts ytterligare från Medelhavet norrut. I den framväxande nya handelsstrukturen kom ett antal västeuropeiska länder att bilda basen i ett atlantiskt handelsmönster och ett asiatiskt kolonialvälde. En kolonial handel med vittgående följder för berörda områden började

(80 av 1157 ord)

Handeln i Europa sedan industrialismens genombrott

Både franska och brittiska handelsblockader under Napoleonkrigen hindrade självfallet handelns utveckling, men tvingade den också in i nya kontaktmönster. Storbritanniens handel med Ryssland ökade, och det störda utbytet med centraleuropeiska länder kompenserades med ökad kolonialhandel.

I allt högre grad ifrågasattes merkantilismens ekonomiska program. Adam Smith kritiserade såväl kolonialism som bullionistiska principer och Ricardo klargjorde vinsterna med en fri handel. År 1846 avskaffades spannmålstullarna i Storbritannien, 1849 upphävdes

(67 av 472 ord)

Mellankrigstiden

Den viktigaste effekten av krigshändelserna var en förskjutning av den ekonomiska makten i riktning mot Amerika. År 1913 svarade Amerika för ca 22 % av världshandeln och Europa för 58 %. År 1920 hade den amerikanska andelen stigit till 32 %, medan den europeiska sjunkit till 49 %. Europa lyckades

(46 av 323 ord)

Efterkrigstiden

Den europeiska handeln startade efter andra världskriget från en ännu lägre nivå än efter det första. År 1948 var dess andel av världshandeln ca 35 %, att jämföra med 45 % 1938. Mellan samma år ökade Amerikas andel från 27 % till 41 %. Dessutom skedde under de första efterkrigsåren en dramatisk geografisk förskjutning inom europeisk handel. De länder som kom att hamna inom den sovjetiska intressesfären skars av från tidigare handelspartners västerut och inlemmades i ett bilateralt handelsutbyte med Sovjetunionen och det övriga

(80 av 602 ord)

Omvälvningen 1989–90

År 1989 inleddes en ny era i europeisk utrikeshandel. De socialistiska regimernas fall i Östeuropa innebar

(16 av 111 ord)

Medverkande

  • Claes-Göran Alvstam
  • Rune Bunte
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Europeisk handel sedan medeltiden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/handel/europeisk-handel-sedan-medeltiden