Indien är ett av de länder som haft den högsta ekonomiska tillväxten under de senaste två

(16 av 112 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Självständigheten

Då Indien blev självständigt 1947 var det ett mycket fattigt jordbruksland med en obetydlig industrisektor. Huvudsakligen tillverkades produkter

(18 av 125 ord)

Avreglering och ökad öppenhet

I slutet av 1980-talet började långsamt en avreglering och liberalisering, och 1991 kan anges som en brytpunkt för utvecklingspolitiken. Sedan dess har regeringarnas uttalade mål varit att landet alltmer

(29 av 201 ord)

Växande medelklass

En växande medelklass innebär en allt större efterfrågan från hundratals miljoner

(11 av 64 ord)

Ojämn ekonomisk utveckling

Näringslivet har dock under de senaste tjugo åren inte förändrats lika genomgripande som i Kina. De indiska regeringarnas stora program har genomförts i små steg och endast i begränsad omfattning. Den viktigaste

(32 av 227 ord)

Jordbruk

Den ekonomiska tillväxt och breddning av näringslivet som ägt rum de senaste årtiondena har medfört att Indien inte längre kan betraktas som ett jordbruksland. År 2019 kom 15 procent av landets BNP från jordbruk, skogsbruk och fiske, men fortfarande arbetar mer än hälften av alla sysselsatta inom jordbruket. Detta är i stora delar av landet ett småskaligt, till stor del självhushållande åkerbruk som drivs på traditionellt sätt. Samtidigt finns i områden med goda odlingsförutsättningar och närhet till marknaden ett modernt

(80 av 906 ord)

Skogsbruk

Skogsbruket svarar för mindre än en procent av sysselsättning och BNP och det täcker en ringa del av landets behov av råvaror till skogsindustrin. Men de flesta indier är synnerligen beroende av skogen som resurs. Landet har världens största konsumtion av ved, och cirka 80 procent av landsbygdshushållen och hälften av stadshushållen använder endast sådant bränsle. Den ursprungliga skogen är mycket artrik och därifrån hämtas också till exempel naturgummi, medicinalväxter, taktäckningsmaterial och rökelse. Nära hälften av intäkterna från skogen beräknas

(80 av 690 ord)

Fiske

Indiska oceanen runt Indiens kuster har stora tillgångar på fisk och skaldjur, och fiske är en näring som visat stark tillväxt under senare år. Den årliga produktionsökningen 2010–12 var 7 procent, och fisket svarar för 1–2 procent av landets BNP. Havs- och sötvattenfiske ger drygt 2/3 av alla fångster, medan återstoden kommer från fiskodlingar i dammar

(56 av 397 ord)

Mineral

Indien har stora tillgångar på åtskilliga mineral som är mycket viktiga i ett industrisamhälle, framför allt järnmalm, bauxit, krom, titan och mangan. Fram till 1990-talet var gruvbrytningen huvudsakligen småskalig och drevs ineffektivt och med traditionella metoder. Den liberalisering av näringslivet som följde innebar att alltmer utländskt ägande tilläts, varigenom man fick in kapital, teknologi och företagarexpertis. Sedan 2006 är utländskt helägande tillåtet inom all gruvverksamhet med undantag av utvinning av uran. Helt eller delvis statligt ägda gruvor svarar emellertid fortfarande

(80 av 627 ord)

Energi

Det senaste årtiondets snabba ekonomiska utveckling har ökat pressen på Indiens energisektor, och en fortsatt tillväxt förutsätter en utökad och säkrare tillgång på elenergi. Sedan slutet av 00-talet har problemen med elförsörjningen ökat och elavbrott hör till vardagen. Omkring 300 miljoner indier saknar dock fortfarande elektricitet. Utvinningen av såväl kol som olja och naturgas ökar inte alls i önskvärd takt. Detta medför att det för varje år krävs allt större import av energiråvaror, vilket i växande grad belastar handelbalansen. Indien

(80 av 861 ord)

Industri och service

Industrin har sedan mitten av 1990-talet uppvisat en kraftigare tillväxt i Indien än i nästan alla andra större länder. Industriproduktionen växte 2000–07 med mer än 9 procent årligen. Efter en nedgång till knappt 4 procent kom den åter upp till den tidigare nivån 2010 för att sedan åter dämpas. Industrin svarade 2010 för närmare två tredjedelar av exportinkomsterna.

Fram till 1990-talet skedde det allra mesta av den industriella tillverkningen inom ett antal stora, statliga, råvarubearbetande företag och inom några mycket

(80 av 1105 ord)

Turism

Indien har stora möjligheter att utveckla sin turism, men på grund av bristande resurser och delvis också på grund

(19 av 134 ord)

Utrikeshandel

Sedan början av 1990-talet har utrikeshandeln fått allt större betydelse i Indiens ekonomi. De mycket höga importtullarna sänktes stegvis och låg i slutet på 00-talet på i genomsnitt 10 procent. I takt med näringslivets breddning och utvecklingen av en konkurrenskraftig industri växte exporten kraftigt med en årlig ökning på i genomsnitt drygt 20 procent

(54 av 382 ord)

Medverkande

  • Nils Ragnar Jeansson
  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv och ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/indien/näringsliv-och-ekonomi