Indien, förbundsrepublik i södra Asien; 3,2 miljoner km2, 1 400 miljoner

(11 av 71 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Flagga

Flaggan fastställdes 1947. I en första version (röd–vit–grön) förekom flaggan från 1906, och

(13 av 88 ord)

Inledning

I norra Indien höjer sig Himalayas höga bergmassiv, och längst i söder bildar den indiska platån den triangelformade halvö som är så dominerande i den allmänna bilden av Indien. Den

(30 av 212 ord)

Administrativ indelning

Indien är en federation av 29 delstater och 7 territorier. De

(11 av 30 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Indien har tre topografiska huvudregioner med helt olika landformstyp och geologisk utvecklingshistoria. Längst i norr höjer sig Himalayas höga bergmassiv och längst i söder bildar den indiska platån den triangelformade halvö som är så dominerande i den allmänna bilden av Indien. Den tredje regionen är det nordindiska slättlandet , en vattenrik och bördig del av Indien, även om den också rymmer områden med öken- och stäppkaraktär.

Huvuddelen av Indiens berggrund ingick i sydkontinenten Gondwana, vilken splittrades upp för ca

(79 av 552 ord)

Klimat

Större delen av Indien har tropiskt klimat med utpräglad regntid och torrtid. Det kallas också monsunklimat, eftersom det är sommar- respektive vintermonsunen som dominerar.

Monsunerna används också som indelningsgrund för de fyra årstiderna. Den

(34 av 240 ord)

Växt- och djurliv

Indiens djurliv är rikt. Artrikedomen hänger samman med de väsentligt skilda biotoper som finns i landet, med allt från Himalayas berg, via regnskog i Assam, till torrskogar, sumpmarker och ren öken. Härtill kommer det speciella djurlivet på Andamanerna och Nikobarerna samt en mycket artrik marin fauna i och kring de indiska kusternas korallrev (begränsad utbredning), mangroveskogar och omgivande hav.

Sydvästra Indien

Längs Malabarkusten utmed Indiska oceanen i sydvästra Indien förekommer mangrovevegetation samt tropisk regnskog med stort inslag av palmer, bambu,

(80 av 1654 ord)

Naturskydd

Indien har en välutvecklad naturvårdsorganisation, ledd av Department of Environment, Forest

(11 av 36 ord)

Befolkning

(1 av 1 ord)

Demografi

Indien är världens näst efter Kina folkrikaste land. Skillnaden dem emellan minskar, eftersom folkökningen är betydligt långsammare i Kina. Befolkningsexperter räknar med att Indien senast 2030 ska ha fler invånare än Kina.

Indien har hittills saknat löpande befolkningsregister och de demografiska uppgifterna har samlats in vid de totala folkräkningarna, som genomförts vart tionde år sedan 1901. Folkräkningen 2011 föregicks av en kartläggning av alla bostäder, varefter dessa besöktes av folkräknare (cirka 2,5 miljoner), som samlade in uppgifter om samtliga boende.

(80 av 566 ord)

Etnografi

Genom historien har vågor av invandrande folk bosatt sig på den indiska subkontinenten och gett upphov till den väldiga etniska smältdegel som Indien utgör. Trots vissa signifikanta utseendemässiga skillnader mellan olika folkgrupper ses tidigare försök till rasmässig kategorisering som föga meningsfulla. Däremot är indelningen i skilda språkfamiljer användbar. Den viktigaste gränsen går mellan de indoariska språken, som dominerar i norr, och de dravidiska språken i söder. Språket är av mycket stor betydelse för gruppers och regioners kulturella identitet. Indien är

(80 av 1004 ord)

Språk

Man brukar räkna med att mellan 300 och 400 olika språk talas i Indien, även om vissa av dem lika väl kan rubriceras som dialekter. De nationella eller

(28 av 196 ord)

Religion

Mångfalden av religioner och olika särriktningar i Indien är ett resultat av en flertusenårig historisk process som inbegriper hela den indiska subkontinenten. De nu existerande politiska gränserna har dragits med just religionstillhörigheten som främsta kriterium. Medan Pakistan konstituerades som en islamisk stat fick Indien en sekulär författning. Staten är alltså konfessionellt obunden och neutral. Den s.k. ”kommunalistiska” tendensen att låta de olika religionernas anhängare framträda som antagonistiska intressegrupper har dock spelat en viktig roll i det moderna Indiens politiska historia.

(80 av 951 ord)

Utbildning

Skolväsendet var eftersatt under det brittiska kolonialväldet, men efter självständigheten har det allmänna skolsystemet byggts ut. Likaså har universitet och högre utbildning expanderat kraftigt.

Utbildning är en gemensam angelägenhet för delstaterna och centralregeringen och upptog 2004 ca 4 % av bruttonationalprodukten. Skolsystemet har fyra nivåer: primärskola (5 år), högre primärskola (3 år), sekundärskola (2 år) och högre sekundärskola (2 år). De flesta delstaterna har skolplikt

(65 av 427 ord)

Sociala förhållanden

(1 av 1 ord)

Välfärd och fattigdom

Den goda ekonomiska tillväxten sedan början av 1990-talet har medfört att levnadsvillkoren förbättrats för många miljoner indier, särskilt i städerna. Andelen som lever i fattigdom har minskat och många fattiga har numera åtminstone vissa möjligheter att förbättra sin situation. Officiellt har andelen fattiga minskat

(44 av 309 ord)

Familjeliv och jämställdhet

Det genomsnittliga antalet barn per familj har nästan halverats under de senaste årtiondena och i fem av delstaterna är genomsnittet två barn, ungefär som i Sverige. Minskningen beror främst på att flickorna i allt större utsträckning får utbildning och på att det finns mer information om och lättare tillgång till preventivmedel. Men i områden där detta fortfarande är ovanligt är syskonskarorna betydligt större, som i fattiga delstater i norr.

Kvinnor och män har numera samma politiska och rättsliga rättigheter, men

(80 av 772 ord)

Arbetsmarknad och socialförsäkringar

Mer än 90 % av sysselsättningen finns inom icke-organiserade sektorer där människorna har mycket ringa socialt skydd. I dessa grupper ingår de allra flesta lantarbetare, småbrukare och anställda i små företag, de periodvis arbetslösa och de undersysselsatta samt många miljoner hushållsanställda. De saknar skydd vid oförutsedda händelser, trots att deras insatser beräknas svara för mer än 60 % av landets BNP.

Inom den formella, organiserade sektorn finns 7–9 % av arbetskraften. Dessa täcks av sociala försäkringar, med ersättning

(78 av 533 ord)

Sjukvård och sjukförsäkringar

Hälso- och sjukvård har inte utvecklats i samma takt som ekonomin. I statens totala budget utgör hälsosektorn bara ca 1 % av BNP. Räknat per capita blir det mycket litet i jämförelse med andra länder. Läkartätheten (6 läkare/10 000 invånare) och tillgången till sjuksköterskor och barnmorskor (10/10 000 invånare) och sjuksängar är

(52 av 346 ord)

Näringsliv och ekonomi

Indien är ett av de länder som haft den högsta ekonomiska tillväxten under de senaste två

(16 av 112 ord)

Självständigheten

Då Indien blev självständigt 1947 var det ett mycket fattigt jordbruksland med en obetydlig industrisektor. Huvudsakligen tillverkades produkter

(18 av 125 ord)

Avreglering och ökad öppenhet

I slutet av 1980-talet började långsamt en avreglering och liberalisering, och 1991 kan anges som en brytpunkt för utvecklingspolitiken. Sedan dess har regeringarnas uttalade mål varit att landet alltmer

(29 av 201 ord)

Växande medelklass

En växande medelklass innebär en allt större efterfrågan från hundratals miljoner

(11 av 64 ord)

Ojämn ekonomisk utveckling

Näringslivet har dock under de senaste tjugo åren inte förändrats lika genomgripande som i Kina. De indiska regeringarnas stora program har genomförts i små steg och endast i begränsad omfattning. Den viktigaste

(32 av 227 ord)

Jordbruk

Den ekonomiska tillväxt och breddning av näringslivet som ägt rum de senaste årtiondena har medfört att Indien inte längre kan betraktas som ett jordbruksland. År 2019 kom 15 procent av landets BNP från jordbruk, skogsbruk och fiske, men fortfarande arbetar mer än hälften av alla sysselsatta inom jordbruket. Detta är i stora delar av landet ett småskaligt, till stor del självhushållande åkerbruk som drivs på traditionellt sätt. Samtidigt finns i områden med goda odlingsförutsättningar och närhet till marknaden ett modernt

(80 av 906 ord)

Skogsbruk

Skogsbruket svarar för mindre än en procent av sysselsättning och BNP och det täcker en ringa del av landets behov av råvaror till skogsindustrin. Men de flesta indier är synnerligen beroende av skogen som resurs. Landet har världens största konsumtion av ved, och cirka 80 procent av landsbygdshushållen och hälften av stadshushållen använder endast sådant bränsle. Den ursprungliga skogen är mycket artrik och därifrån hämtas också till exempel naturgummi, medicinalväxter, taktäckningsmaterial och rökelse. Nära hälften av intäkterna från skogen beräknas

(80 av 690 ord)

Fiske

Indiska oceanen runt Indiens kuster har stora tillgångar på fisk och skaldjur, och fiske är en näring som visat stark tillväxt under senare år. Den årliga produktionsökningen 2010–12 var 7 procent, och fisket svarar för 1–2 procent av landets BNP. Havs- och sötvattenfiske ger drygt 2/3 av alla fångster, medan återstoden kommer från fiskodlingar i dammar

(56 av 397 ord)

Mineral

Indien har stora tillgångar på åtskilliga mineral som är mycket viktiga i ett industrisamhälle, framför allt järnmalm, bauxit, krom, titan och mangan. Fram till 1990-talet var gruvbrytningen huvudsakligen småskalig och drevs ineffektivt och med traditionella metoder. Den liberalisering av näringslivet som följde innebar att alltmer utländskt ägande tilläts, varigenom man fick in kapital, teknologi och företagarexpertis. Sedan 2006 är utländskt helägande tillåtet inom all gruvverksamhet med undantag av utvinning av uran. Helt eller delvis statligt ägda gruvor svarar emellertid fortfarande

(80 av 627 ord)

Energi

Det senaste årtiondets snabba ekonomiska utveckling har ökat pressen på Indiens energisektor, och en fortsatt tillväxt förutsätter en utökad och säkrare tillgång på elenergi. Sedan slutet av 00-talet har problemen med elförsörjningen ökat och elavbrott hör till vardagen. Omkring 300 miljoner indier saknar dock fortfarande elektricitet. Utvinningen av såväl kol som olja och naturgas ökar inte alls i önskvärd takt. Detta medför att det för varje år krävs allt större import av energiråvaror, vilket i växande grad belastar handelbalansen. Indien

(80 av 861 ord)

Industri och service

Industrin har sedan mitten av 1990-talet uppvisat en kraftigare tillväxt i Indien än i nästan alla andra större länder. Industriproduktionen växte 2000–07 med mer än 9 procent årligen. Efter en nedgång till knappt 4 procent kom den åter upp till den tidigare nivån 2010 för att sedan åter dämpas. Industrin svarade 2010 för närmare två tredjedelar av exportinkomsterna.

Fram till 1990-talet skedde det allra mesta av den industriella tillverkningen inom ett antal stora, statliga, råvarubearbetande företag och inom några mycket

(80 av 1105 ord)

Utrikeshandel

Sedan början av 1990-talet har utrikeshandeln fått allt större betydelse i Indiens ekonomi. De mycket höga importtullarna sänktes stegvis och låg i slutet på 00-talet på i genomsnitt 10 procent. I takt med näringslivets breddning och utvecklingen av en konkurrenskraftig industri växte exporten kraftigt med en årlig ökning på i genomsnitt drygt 20 procent

(54 av 382 ord)

Turism

Indien har stora möjligheter att utveckla sin turism, men på grund av bristande resurser och delvis också på grund

(19 av 134 ord)

Transporter

Indiens transportsystem är relativt väl utbyggda, men de senaste årtiondenas kraftiga ekonomiska tillväxt har satt dem under press och transportsektorn har blivit en besvärlig flaskhals i näringslivet.

Järnvägarna har mycket stor betydelse för både persontrafik och för transporter av tungt gods. Statliga Indian Railways har Asiens mest omfattande järnvägsnät och det är det fjärde längsta i världen, totalt 68 500 km. Därav är en tredjedel elektrifierad, medan övriga sträckor har dieseldrift. Dagligen reser mer än 20 miljoner människor med tåg, till

(81 av 729 ord)

Massmedier

Indiens medielandskap har förändrats i snabb takt sedan år 2000. Avreglering av radio- och TV-monopolen, ny teknik inom

(18 av 126 ord)

Internet och mobiltelefoni

Indien är inne i en extrem tillväxtfas när det gäller tillgång till internet. Det som driver utvecklingen är

(18 av 122 ord)

Radio och TV

De första radiosändningarna började 1927 och TV-sändningar inleddes 1959. Fram till år 2000 var TV och radio statskontrollerade.

(18 av 123 ord)

Dagspress och magasin

Marknaden för tryckta tidningar har expanderat kraftigt under senare år och Indien är det land i världen där flest dagstidning trycks varje dag, ca 110 miljoner ex. 2012. Det finns drygt 4 000 dagstidningar och hindi är det vanligaste tidningsspråket,

(40 av 274 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Indien är en suverän, demokratisk och sekulariserad federal republik med parlamentariskt styrelsesätt och allmän och lika rösträtt. Grundlagen trädde i kraft 26 januari 1950 och innehöll för det traditionella indiska samhället artfrämmande begrepp som majoritetsbeslut, allas likhet inför lagen, tanke-, yttrande- och mötesfrihet, religionsfrihet och sekulariserat samhälle, förbud mot diskriminering på grund av religion, kön eller kast samt lika rättigheter för män och kvinnor. Såväl i republiken centralt

(68 av 481 ord)

Politik

Det dominerande partiet i indisk politik har länge varit Indian National Congress (INC, ’Kongresspartiet’) som har sina rötter i självständighetsrörelsen. Kongresspartiet har haft regeringsmakten i Indien under flera långa perioder: 1947–77, 1980–89, 1991–96 samt senast 2004–14. De flesta av partiets ledare har tillhört Nehru–Gandhidynastin.

I valet 2014

(47 av 347 ord)

Rättsväsen

De viktigaste rättskällorna i Indien utgörs av inhemsk lagstiftning, införd delvis före och delvis efter självständigheten, samt de delar av engelsk common law

(23 av 160 ord)

Brott och straff

Antalet brott har ökat kraftigt i Indien, parallellt med den ekonomiska utvecklingen. Under perioden 1998–10 ökade alla brott sammanlagt med 25 %. Det gäller såväl våldsbrott som ekonomiska brott och databrott. Våldsbrotten blev ungefär 50 % fler under perioden. Under de senaste åren har antalet mord minskat något medan andra våldsbrott, till

(52 av 354 ord)

Mänskliga rättigheter

Det finns stora skillnader inom Indien rörande respekten för de mänskliga rättigheterna. Landet har förvisso ett utvecklat och i stort fungerande rättssystem och många indier har fått förbättrade levnadsvillkor, men regionala klyftor och skillnader mellan olika grupper i det befolkningstäta och såväl etniskt, religiöst som regionalt splittrade Indien

(48 av 342 ord)

Försvar

Spänningen i regionen mellan främst Indien och Pakistan, men även gentemot Kina, är drivkraften i Indiens utformning av såväl landets strategiska kärnvapen som de konventionella stridskrafterna. Oroligheterna i Kashmir fortgår men har dämpats sedan våren 2003 genom tillbakadragande av trupper, fulla diplomatiska förbindelser med Pakistan och andra spänningsminskande åtgärder.

En femte samtalsrunda mellan Indien och Pakistan påbörjades 2008

(58 av 408 ord)

Litteratur

De indoariska språkens äldsta litteraturhistoria indelas i en vedisk period och en klassisk

(13 av 89 ord)

Tidig och klassisk litteratur

Den äldsta litteraturen i Indien är den vediska med de religiösa vedatexterna som kärna, men också omfattande brahmanatexterna, vilka utlägger den vediska ritualen samt upanishaderna, som har filosofisk karaktär. Under den långa tidrymd då vedatexterna traderades muntligt i den officiella religionsutövningen, och fick den fastlagda form som de nedtecknades i, torde det ha funnits en rik folklig berättartradition, också den med stark förankring i religionen. Den samlades

(67 av 477 ord)

Medelindisk litteratur

Även på de olika prakritdialekterna nedtecknades efter hand en litteratur som nära knöt an till

(15 av 106 ord)

Nyindisk litteratur

Den rikaste litteraturen på de nyindiska språken i den indoariska gruppen återfinns på hindi och bengali, men även maithili, gujarati, marathi och panjabi har gamla litterära traditioner. Flera dialekter av hindi har gjort sig gällande som litteraturspråk. Avadhi, och framför allt braj bhasha, var litterära prestigespråk fram till 1900-talet. Ursprungligen dominerades hindilitteraturen av hjältediktning med ett starkt religiöst tonfall. Som det

(61 av 430 ord)

Indisk litteratur på engelska

I 150 år har engelskan fungerat som litterärt språk i Indien jämsides med de olika indiska språken. Man skrev tidigt lyrik, epik och essäer på engelska, däremot mera sällan dramatik. De första poeterna Henry Derozio, Michael Madhusudan Dutt och Toru Dutt inspirerades alla av europeisk romantik. Mera nationalistiskt inriktade var Rabindranath Tagore, som fick Nobelpriset 1913, och

(57 av 402 ord)

Drama och teater

Indiens teaterkonst kan uppdelas i tre områden: traditionell sanskrit-teater, regionala teaterspel

(11 av 19 ord)

Traditionell teater

Den traditionella teatern har sitt ursprung i religiös dans och musik, hinduistiska ritualer, muntlig berättartradition och en omfattande förekomst av dockteater, skuggspel och marionetteater. Den viktigaste inspirationskällan för indisk dramatik i historisk tid har varit de episka verken Mahabharata och Ramayana. Sanskrit-teatern är

(43 av 306 ord)

Regionala folkliga teaterspel

Regionala folkliga teaterspel började ta form när den klassiska sanskritteatern dog ut vid de norra hoven runt 1200-talet. Traditionerna levde delvis vidare

(22 av 155 ord)

Moderna teater

Den moderna teatern initierades från västerlandet i samband med att britternas kolonialmakt befästes vid slutet av 1700-talet, då teater enligt London-modell uppfördes främst för

(24 av 165 ord)

Film

Redan 1896 visades filmer av Lumière i Mumbai (Bombay), och 1899 gjordes de första indiska dokumentärerna. År 1913 producerades de första indiska långfilmerna, ”Raja Harishcandra” och ”Bhasmasur Mohini”, båda av Dadasaheb Phalke (1870–1944), ofta kallad den indiska filmens fader. Under stumfilmstiden gjordes totalt cirka 1 280 filmer i Indien, varav den mest betydande anses vara ”The Light of Asia” (1925), om Buddhas liv, av Himanshu Rai (1892–1940).

År 1931 kom den första indiska ljudfilmen, ”Alam Ara”. Ljudfilmens genombrott fick flera konsekvenser.

(81 av 1139 ord)

Konst

Den indiska konsttraditionen är starkt religiöst förankrad. Att underlätta människans kommunikation med det gudomliga har

(15 av 104 ord)

Tidiga kulturer

Klippmålningar med djurmotiv daterade 8000–5000 f.Kr., finns i Vindhyabergens sandstensmassiv. Under induskulturen (ca 2500–1700 f.Kr.) uppträder de första kända skulpturerna; perioden kännetecknas generellt av en hög konstnärlig nivå (se induskulturen).

Efter induskulturens upplösning utfördes under en lång period skulptur i förgängligt material, vilket förklarar avsaknaden av fynd från tiden fram till Mauryaperioden (322–185 f.Kr.), då

(55 av 390 ord)

Medeltid och nyare tid

Från den efterklassiska perioden (550–800), som kännetecknas av politisk splittring och kulturell regionalisering, finns bevarade unika rester av buddhistiska väggmålningar i de berömda buddhistiska Ajantagrottorna, och i Shivatemplet på ön Elefanta nära Mumbai (Bombay) finns en monumental skulptur (700-talet) symboliserande

(40 av 284 ord)

Kolonialtid och senare

Efterhand som det brittiska Ostindiska kompaniet vann terräng engagerades indiska konstnärer i arbetet på att skildra subkontinentens etnografi och naturalhistoria. Dessa company-paintings har sina föregångare i mogultidens miniatyrer men

(29 av 202 ord)

Arkitektur

Den indiska arkitekturen är rik och varierad. En mångfald av religiösa

(11 av 52 ord)

Induskulturen

I dag ligger bara några av induskulturens platser i Indien, i

(11 av 33 ord)

Buddhismen

Den äldsta bevarade arkitekturen utgörs av grottor och monolitiska byggnader. Deras utformning visar att de föregåtts av träkonstruktioner. I de första stora buddhistiska predikorummen, caitya, i Bhaja och Pitalkhora från ca 100 f.Kr., liksom i Karle

(36 av 251 ord)

Hinduismen

Ett träd och en gudabild är den vanligaste markeringen av en hinduisk kultplats, och de enklaste och äldsta templen bestod av en ensam cella med portik. Efter hand placerades denna byggnad på en plattform, portiken växte ut till en omgivande kolonnad, och taket kröntes av ett torn; ett tidigt exempel är Durgatemplet i Aihole, från slutet av 400-talet. Också skulpturutsmyckningen blev rikare och täckte snart både enskilda

(67 av 475 ord)

Islam

Bland de muslimska erövrarnas första monument finns Qutb Minar i Delhi, ett nästan 30 m högt torn med kufisk och arabisk skrift från 1200-talet. Lokala stenmästare har arbetat här liksom i moskéerna i Ahmadabad, där man både återanvänt äldre material och

(41 av 292 ord)

Kolonialtiden

En viss påverkan från Indiens olika kulturer kan avläsas i de första europeiska kolonierna. Men efter hand profilerar invandrarna gärna sin egenart i arkitekturen. Fästningsstäder som de portugisiska Daman och

(30 av 212 ord)

Modernismen

Då Indien 1947 fått politisk självständighet sökte man förnyad kontakt med västerlandet. Det första

(14 av 98 ord)

Musik

I dagens Indien lever, utvecklas och omformas en stor mångfald musikformer. Musikens vetenskap och teori, sangita shastra, har utformats i en mängd skrifter från Bharatanatyashastra (cirka 500 e.Kr) fram till våra dagar, och som shastriya sangita, klassisk (eller ’vetenskaplig’) musik, räknas den musik som följer reglerna för raga.

Den klassiska musiken har förgrenats i två distinkta men nära besläktade traditioner, en sydindisk och en nordindisk. Båda odlar solistisk musik i små ensembler bestående av solist (vokalist eller instrumentalist), ett ackompanjerande

(80 av 670 ord)

Populärmusik

Den indiska populärmusiken har sedan 1930-talet dominerats av filmsånger, vilka utgör en unik musikgenre kallad filmi, förknippad med hindifilmens centrum i Mumbai, det så kallade Bollywood (vilket inte längre är det största centret men det mest inflytelserika).  

Tiden från slutet av 1940-talet, då Indien blev självständigt, till och med 1960-talet betecknas som filmmelodiernas guldålder; då etablerades filmi-stilen genom en sammansmältning av flera

(64 av 445 ord)

Indisk musik i världen

Trots att indisk religion och litteratur har intresserat intellektuella i västvärlden under flera hundra år var den indiska musiken tämligen okänd fram till 1950-talet. Några enstaka kompositörer, som Gustav Holst (operan ”Savitri”, 1908), Olivier Messiaen (”Turangalîlasymfonin”, 1946–48) och John Cage (”Sonatas and Interludes”, 1946–48) hämtade inspiration från indisk kultur, men mer från poesi och filosofi än direkt från musik.

Sarodspelaren Ali Akbar Khan (1922–2009) gav 1955 den

(67 av 478 ord)

Dans

Ett för indiskt kulturliv utmärkande drag är det allvar med vilket danskonsten utövas och betraktas, dess genom årtusenden prominenta ställning bland konstarterna och dess oerhörda rikedom av stilar och former. Detta har sin grund i att dans sedan äldsta tider har en central ställning som symbol i religionsfilosofin. En indisk skapelselära berättar att världsalltet kom till genom att Gud uppfann

(60 av 424 ord)

Mat

För Indiens mattraditioner, se indisk mat.

(6 av 6 ord)

Förhistoria

Sannolikt har Indiska halvön varit kontinuerligt befolkad under mycket lång tid; närvaron av Homo erectus sträcker sig troligen ca 700 000–230 000 år bakåt. En kombination av relativ fyndfattigdom, dateringssvårigheter och

(31 av 206 ord)

Induskulturen (ca 2500–ca 1700 f.Kr.)

Denna Indiens första stadskultur utvecklade ett eget skriftsystem, vilket dock ännu

(11 av 70 ord)

Historia

Indien är ett land med tidig skriftlig dokumentation. Källorna är emellertid dunkla och måste tolkas hypotetiskt fram till den tid då islamisk historieskrivning vann insteg. För

(26 av 183 ord)

Vedisk tid (ca 1700–ca 600 f.Kr.)

På induskulturens undergång, troligen under 1700-talet f.Kr., följde en relativt fyndfattig period, i Doabområdet mellan Ganges och Yamuna kännetecknad av en gulaktig, senare

(23 av 162 ord)

Magadhaperioden (ca 600 f.Kr.–ca 320 f.Kr.)

Under 500- och 400-talen f.Kr. började större statsbildningar framträda; mest betydande var det nordindiska Magadhariket, vars härskardynastier också förknippats med buddhismens framväxt. Detta

(23 av 162 ord)

Maurya- och Kushanarikena (ca 320 f.Kr.–ca 400 e.Kr.)

Magadhariket störtades ca 320 f.Kr. av Candragupta, som snabbt utvidgade sitt område. Väldet nådde sin största omfattning under Candraguptas sonson Ashoka, som bl.a. bedrev en uttalat buddhistisk politik i syfte att hålla sitt välde samman. Det var

(37 av 258 ord)

Guptatiden (320–510 e.Kr.)

Under 200-talet e.Kr. blev återigen de nordöstra delarna av Indien dominerande. Kring Pataliputra (Patna) uppkom i

(16 av 110 ord)

Harshaväldet och de smärre förislamiska rikena (ca 500–1000 e.Kr.)

I mellersta Indien växte under 500–600-talen ett rike fram under Pulakeshin av calukyadynastin, som kom i konflikt med Pallavariket

(19 av 134 ord)

Islamiska riken

På 700-talet hade araberna erövrat Sind, området kring sydligaste delen av Indus, men den egentliga islamiska erövringen av Indien skedde från omkring 1000. Den turkiska dynastin ghaznaviderna behärskade till mitten av 1100-talet Punjab men fördrevs av en afghansk furstefamilj, ghuriderna, som utvidgade det islamiska riket till att omfatta hela norra Indien, där Delhi blev huvudstad. Armén bestod till stor del av turkiska slavar från Centralasien. En slavgeneral, Qutb al-Din Aybak, utropade sig 1206 till sultan och 1211 tillträde en annan,

(80 av 567 ord)

Storindien

Medan muslimska riken behärskade norra Indien blomstrade hinduism och traditionell kultur i Sydindien. Efter Calukya- och Pallavarikenas storhetstid ca 600–1000 e.Kr. dominerades Sydindien av Cholariket, som på 1000-talet omfattade Sydindien, delar av mellersta

(33 av 225 ord)

Europeisk kolonialism

Indiens roll i världsekonomin hade vuxit successivt under 1500- och 1600-talen. Kryddor, sidentyger, indisk bomull, opium och indigo var några av de varor som efterfrågades i Europa. De arabiska köpmännens monopol på handeln över Indiska oceanen bröts omkring 1500 av portugisiska flottor. Portugiserna skaffade sig med våld fotfäste i bland annat Goa och slöt allianser med sydindiska riken. Hundra år senare mötte de västerländsk konkurrens i brittiska, nederländska och senare också franska handelskompanier. Bland furstestaterna och härskarsläkterna i Indien pågick

(80 av 734 ord)

Indisk nationalism

Britternas rasfördomar och överlägsenhetskänsla hade indierna tidigare mött med underdånighet. Under 1800-talet växte emellertid reformtankar fram inom den lilla indiska medelklassen, som bland annat inspirerades av reformrörelsen Brahmo Samaj. Denna byggde på Rammohan Rays tankar om monoteism och av kristendomen influerad humanism med hinduismen som grund. Politiskt krävde Ray en förbättrad författningsmässig ställning för indierna. En annan reformrörelse, Arya Samaj, grundad av Dayananda Sarasvati, ansåg hinduismen som överlägsen andra religioner och var både antikristen och antimuslimsk. Arya Samaj fick stor

(80 av 840 ord)

Det självständiga Indien

Det politiskt medvetna Indien är en produkt av mötet mellan årtusendegamla hinduiska och månghundraåriga muslimska traditioner samt västerländska liberala och sekulariserade samhällsteorier, som påverkat Indien under 150 år. Indien blev det brittiska samväldets första republik och en demokratisk modell för kolonierna i Asien och Afrika, samtidigt som större delen av Indiens befolkning levde i över en halv miljon byar präglade av traditionellt levnadssätt, traditionella värdenormer och snäva lokala och sekteristiska lojaliteter. Byborna hade vaga uppfattningar om nationell enhet och parlamentarism.

(80 av 1590 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Annika Lisshagen
 • Bengt G. Karlsson
 • Britta Olinder
 • Christina Nygren
 • Erik af Edholm
 • Gert Holmertz
 • Gunilla Gren-Eklund
 • Göran Andersson
 • Ingemar Grandin
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Johanna Broman Åkesson
 • Jonas Gruvö
 • Jonas Hellman
 • Karl-Reinhold Hællquist
 • Lilavati Häger
 • Magnus Sylvén
 • Margareta Petersson
 • Michael Bogdan
 • Michael Nordberg
 • Michael Tapper
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Nils Ragnar Jeansson
 • Solveig Mårtensson
 • Staffan Lindberg
 • Sten Åke Nilsson
 • Sven Behrens
 • Tomas Germundsson
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Allmänt:
J. Myrdal & G. Kessle, Indien väntar (1980);
F. Robinson (utgivare), The Cambridge Encyclopedia of India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka (1989);
O.H.K. Spate & A.T.A. Learmonth, India and Pakistan: a General and Regional Geography (1968).
Djurliv:
S. Ali & S.D. Ripley, Compact Handbook of the Birds of India and Pakistan (2:a upplagan 1987);
G.B. Corbet & J.E. Hill, The Mammals of the Indomalayan Region (1992);
R.E. Hawkins (utgivare), Encyclopaedia of Indian Natural History (1987);
S. Israel & T. Sinclair (utgivare), Insight Guides. Indian Wildlife. Sri Lanka, Nepal (1987);
M. Woodcock, Collins Handguide to the Birds of the Indian Sub-continent (1980).
Naturskydd:
M.J.B. Green (utgivare), IUCN Directory of South Asian Protected Areas (1990).
Befolkning och etnografi:
E.V. Daniel, Fluid Signs: Being a Person the Tamil Way (1984);
L. Dumount, Homo Hierarchicus (engelsk översättning, 2:a upplagan 1980);
C. von Fürer-Haimendorf, Tribes of India (1982);
R. Inden, Imagining India (1990);
R.S. Khare, The Untouchable as Himself (1984);
C. Maloney, Peoples of South Asia (1974).
Sociala förhållanden:
L. Berg m.fl. (utgivare), Möt Indien (1987).
Statsskick och politik:
P. Brass, ”The Politics of India Since Independence” The New Cambridge History of India, 4:1 (1990);
R.L. Hardgrave, Jr. & S.A Kochanek, India. Government and Politics in a Developing Nation (1986);
W.H. Morris-Jones, The Government and Politics of India (3:e upplagan 1987).
Litteratur:
R.J. Crane, Inventing India: A History of India in English-language Fiction (1992);
J. Gonda (utgivare), A History of Indian Literature 1–10 (1973–87);
K.R. Srinivasa Iyengar, Indian Writing in English (5:e uppl 1985);
V. Kirpal (utgivare), The New Indian Novel in English (1990);
M. Winternitz, Geschichte der indischen Literatur 1–3 (1905–22, engelsk översättning A history of Indian literature 1–3 (1981–85).
Drama och teater:
R. van M. Baumer & J.R. Brandon (utgivare), Sanskrit Drama in Performance (1981);
F.P. Richmond m.fl. (utgivare), Indian Theatre: Traditions of Performance (1990).
Film:
K. Moti Gokulsing & Wimal Dissanayake, Indian Popular Cinema: A Narrative of Cultural Change (2:a upplagan 2004);
Dinesh Raheja & Jitendra Kothari, Indian Cinema: The Bollywood Saga (2004);
T.M. Ramachandran (utgivare), 70 Years of Indian Cinema (1913–1983) (1985);
K. Valicha, The Moving Image: A Study of Indian Cinema (1988).
Konst:
R. Craven, A concise History of Indian Art (1976);
H. Goetz, Indiens konst genom femtusen år (svensk översättning 1961);
D. Seckel, Buddhistisk konst (svensk översättning 1966).
Arkitektur:
Percy Brown, Indian Architecture: Buddhist and Hindu periods (1956);
Percy Brown, Indian Architecture: The Islamic Period (1964);
T.R. Metcalf, An Imperial Vision (1989);
Sten Åke Nilsson, European Architecture in India, 1750–1850 (1968).
Musik:
P. Manuel, Popular Musics of the Non-Western World (1988);
B.C. Wade, Music in India (1979).
Dans:
Lilavati, Indiens klassiska danskonst (1987);
R. Singha & R. Massey, Indian Dances (1967).
Förhistoria:
B. & R. Allchin, The Birth of Indian Civilization (1968);
S. Piggott, Prehistoric India to 1000 B.C. (1950);
B.K. Thapar, Recent Archaeological Discoveries in India (1985).
Historia:
Kanishka Chowdhury, The New India: Citizenship, Subjectivity and Economic Liberalization (2011);
Sumit Ganguly & Rahul Mukherji, India Since 1980 (2011);
S. Harrison m.fl. (utgivare), India and Pakistan: The First Fifty Years (1999);
Gordon Johnson (utgivare), The New Cambridge History of India (1987–);
Gordon Johnson, Cultural Atlas of India (1993);
S. Khilnani, The Idea of India (1997);
H. Kulke & D. Rothermund, A History of India (5:e upplagan 2010);
J. Schwartzberg (utgivare), A Historical Atlas of South Asia (2:a upplagan 1992);
Jeremy Seabrook & Imran Ahmed Siddiqui, People Without History: India’s Muslim Ghettoes (2011);
S. Wibeck, Indiens historia (2012);
S. Wolpert, A New History of India (8:e upplagan 2008).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Indien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/indien