(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Råvaror och lokalisering

Framväxten av den svenska järnhanteringen gynnades av god tillgång på lätt åtkomliga råvaror samt på energikällor i nära anslutning till dem. För framställning av ett slaggbemängt

(26 av 184 ord)

Kapitalbehov och organisation

Kapitalbehovet och kraven på genomtänkt organisation växte kraftigt från det första till det tredje produktionsledet. Bergsmän, ofta en elit inom bondeståndet, skötte från början de båda första leden men trängdes efterhand delvis undan därifrån. De företagare som själva stod för såväl masugnsdrift som hammarsmide ledde de mest komplicerade verksamheter som förekom i det svenska

(54 av 383 ord)

Statens roll

Under slutet av 1500-talet och de första decennierna av 1600-talet deltog staten aktivt i själva produktionen vid s.k. kronobruk. Därefter arrenderades dessa ut eller såldes av. Kronans omsorger tog från mitten av 1600-talet i stället formen av en alltmer ingående reglering av hela näringen. Denna merkantilistiskt färgade politik låg i linje med statliga ansträngningar på många håll i

(58 av 411 ord)

Marknader

Då en mycket stor del av svensk järnhanterings produkter såldes till utlandet finns det goda möjligheter att

(17 av 121 ord)

Export och konkurrens

Mot slutet av medeltiden hade svenskt järn i huvudsak förts till södra kusten av Östersjön för vidare bearbetning där. Efter hand kom förädlingen att drivas längre inom Sverige och mer direkta förbindelser att tas med konsumenter i Västeuropa.

Vid mitten av 1600-talet var nederländska –

(45 av 315 ord)

Reformering av tillverkningen

Den ökade internationella konkurrensen ledde till att Jernkontorets ledning stimulerade försök att förbilliga det svenska järnet och förbättra dess kvalitet. Rationaliseringarna innebar att brittiska metoder – puddling och valsning (dock med ved, inte koks, för upphettning) – prövades i Sverige mellan 1810 och 1825. Resultatet blev att de inte kunde överföras hit i industriell skala.

Ihärdiga försök gjordes

(58 av 413 ord)

Medverkande

  • Rolf Adamson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Järnhanteringen i Sverige. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/järn/järnhanteringen-i-sverige