(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källorna

Skriftliga källor rörande jordbruket i Sverige finns tidigast från 1200-talet, i lagar och brev, och därefter i enstaka räkenskaper. Det arkeologiska

(21 av 144 ord)

Produktionsinriktning

Av grundläggande intresse är förhållandet mellan jordbrukets båda huvudgrenar, boskapsskötsel och åkerbruk.

(12 av 82 ord)

Produktion och befolkningsutveckling

Produktionens totala omfattning i förhållande till befolkningsutvecklingen har inte varit jämnt stigande. I stället har perioder av expansion avlösts av stagnation eller agrarkris. Perioden från omkring 1000 fram till 1300-talet är en expansionsperiod med ökad odling och

(37 av 260 ord)

Produktivitetsutveckling

Produktiviteten i åkerbruket mättes i äldre tid i korntal, dvs. skörden i förhållande till utsädet. Medeltidens normalkorntal kan ha legat omkring 3, dvs. skörden var tre gånger så stor som utsädet. De första säkra beläggen får vi i östsvenska räkenskaper från slutet av medeltiden. Under 1500-talet stiger korntalen i

(49 av 344 ord)

Teknikutveckling

Den tekniska omvandlingen tenderar att samla sig till avgörande språng. En central orsak är att enskilda tekniska nyheter bildar sammanhängande komplex, där en ny typ av plöjningsredskap hör samman med ett nytt odlingssystem

(33 av 233 ord)

Regional variation

Den regionala variationen inom den materiella kulturen styrdes av ekologiska förutsättningar men också av att massproduktionens standardisering saknas under den förindustriella epoken. Det fanns en rad skillnader i redskap och metoder. Gränserna mellan dem samlar

(35 av 244 ord)

Marknad och regional arbetsdelning

Skilda produktionsinriktningar har en ekologisk bakgrund, men en reell arbetsdelning mellan olika regioner kräver en marknad. Långväga transporter av livsmedel var under medeltiden främst begränsade till dyrbara varor som smör. Under

(31 av 217 ord)

Organisation

Jordbruksdriften har under hela den historiska perioden haft familjejordbruket som den grundläggande produktionsenheten (jämför agrarsamhälle). Gods med stordrift beräknas att inte ens under sin största utbredning, på 1600-talet, ha omfattat

(30 av 214 ord)

Medverkande

  • Janken Myrdal
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Det svenska jordbrukets historia (fram till 1900). http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jordbruk/det-svenska-jordbrukets-historia-fram-till-1900