Kenya [ke:ʹnja; engelskt uttal keʹnjə eller ki:ʹnjə], stat i östra Afrika; 580 000 km2, 53,5

(15 av 103 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Kenya är till största delen ett högland, genomskuret av Östafrikanska riftsystemet. Större delen av

(14 av 96 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Kenyas äldsta berggrund påträffas längst i väster, vid Victoriasjön. Bergarterna här bildades tidigt under prekambrium. Området är till övervägande del småkulligt. På gränsen mot Uganda ligger den slocknade vulkanen Mount Elgon (4 321 m ö.h.), som

(36 av 234 ord)

Klimat

Kenyas klimat präglas dels av monsunvindarna från Indiska oceanen, dels av

(11 av 74 ord)

Växtliv

Floran omfattar mellan 8 000 och 9 000 arter kärlväxter. Längs kusten finns strandnära korallrev med en hel del marina fanerogamer, t.ex. Cymodoceʹa ciliaʹta (familjen Cymodoceaʹceae, närstående bandtångsväxter) och rik algflora. Här och där i skyddade lägen förekommer mangrove, dominerad

(40 av 265 ord)

Djurliv

Faunan är mycket rik, med många typiska afrikanska däggdjur. Det finns drygt 100 arter större däggdjur, bl.a. ca 40 arter hovdjur. I de tropiska skogarna kring berg och vattendrag

(29 av 201 ord)

Naturskydd

År 2010 hade Kenya 21 nationalparker, varav tre marina. Några av

(11 av 40 ord)

Befolkning

Kenya hade 2020 en genomsnittlig befolkningstäthet av 92 invånare per km2. Beroende på ekologiska förhållanden och tillgången på brukningsbar jord är dock befolkningen ojämnt fördelad; cirka 75 procent bor på 10 procent av landets yta. Ungefär hälften av befolkningen återfinns i sydvästra Kenya, i området runt Victoriasjön samt

(48 av 348 ord)

Språk

I Kenya talas omkring 55 inhemska språk, som kan indelas i tre grupper representerande tre av

(16 av 111 ord)

Religion

Kristendomen etablerades tidigt i Kenya och omfattar i dag ca 80 % av befolkningen. Av dessa är drygt hälften protestanter (inklusive medlemmar i Anglican Church of Kenya) och resten katoliker. År 2010 fanns över hundra trossamfund av olika karaktär. Bland dessa är pingströrelsen en av de

(46 av 319 ord)

Utbildning

Skolgången i Kenya var länge präglad av det brittiska systemet, men har till sin struktur och sina

(17 av 120 ord)

Sociala förhållanden

I Kenya finns ett statligt system för pensionsersättningar och socialvårdsinsatser. Sjukvård bedrivs i statlig regi, men också genom olika missionssällskap, privata

(21 av 143 ord)

Näringsliv

Jordbruk utgör den huvudsakliga sysselsättningen och inkomstkällan för majoriteten av befolkningen, men även servicenäringen och tillverkningsindustrin är av betydelse. Landets ekonomiska tillväxt från självständigheten till slutet av

(27 av 186 ord)

Jordbruk

Trots att det råder brist på god jordbruksmark och endast 7 procent av den totala ytan klassificeras som högproduktiv dominerar jordbruket landets ekonomi. Vid sidan av plantager och kvarvarande storjordbruk,

(30 av 209 ord)

Skogsbruk

Stora delar av Kenyas tidigare skogsbestånd har röjts för att ge

(11 av 72 ord)

Fiske

Huvuddelen av landets fiskeri är sötvattensfiske och bedrivs i Victoriasjön och

(11 av 35 ord)

Mineral

Mineralutvinningen i Kenya är begränsad. Flusspatfyndigheter i Kerioflodens dalgång har dock

(11 av 61 ord)

Energi

Landets energibehov täcks till största delen av vattenkraftverk, fem i Tanafloden

(11 av 41 ord)

Industri

Trots att Kenya är det industriellt mest utvecklade landet i Östafrika

(11 av 76 ord)

Utrikeshandel

Sedan slutet av 1980-talet är turismen den viktigaste inkomstkällan för utländsk valuta. Kenya uppvisar

(14 av 97 ord)

Turism och gastronomi

Turismen är landets viktigaste inkomstkälla för utlandsvaluta och antalet utländska besökare har de senaste decennierna ökat kraftigt; 2006 uppgick antalet utländska turister till ca 1,7 miljoner. De politiska oroligheterna 2008 innebar en avsevärd minskning, men näringen har hämtat sig snabbt. De flesta besökarna kommer från Tyskland och Storbritannien, men turister från Asien blir allt fler. Högsäsong för turismen i Kenya är

(61 av 433 ord)

Kommunikationer

Vägnätet i Kenya är väl utbyggt och håller god standard i de mer tättbefolkade områdena.

(15 av 104 ord)

Massmedier

Det kenyanska medielandskapet är ett av de mest blomstrande och innovativa i Afrika. Den författning som antogs 2010 stärkte tryck- och yttrandefriheten och förbjuder statlig inblandning i privatägda medier. Författningen föreskriver också att statligt ägda medier ska vara opartiska.

Ägandet domineras av fem

(43 av 302 ord)

Statsskick och politik

Efter att i praktiken ha varit en enpartistat från självständigheten 1960

(11 av 35 ord)

Statsskick

En ny författning antogs genom en folkomröstning i augusti 2010. Två tredjedelar av väljarna stödde förslaget som innebar en kraftig decentralisering av makten i Kenya.

Presidentens makt begränsades och en rad befogenheter har i och med författningsändringen överförts till folkvalda provinsförsamlingar. Rättsväsendet reformerades i grunden, bland annat genom införandet av en

(51 av 364 ord)

Politik

De allmänna val som genomfördes i december 2002 satte punkt för KANU:s långa maktinnehav. Efter flera års splittring inom oppositionen hade ett tiotal partier slutit sig samman i valalliansen National Alliance Party of Kenya (NAK) bara fem månader före valen. Tillsammans med avhoppare från KANU bildade NAK kort före valen National Rainbow Coalition (NARC), som utsåg den före detta vicepresidenten Mwai Kibaki till sin presidentkandidat. I presidentvalet segrade Kibaki med drygt 62 procent av rösterna mot 31 procent för KANU:s kandidat Uhuru

(82 av 559 ord)

Rättsväsen

Utöver den under självständighetstiden införda inhemska lagstiftningen och ett antal äldre

(11 av 78 ord)

Mänskliga rättigheter

De etniska och politiska spänningarna under 00-talet resulterade i en ökad våldsnivå i samhället och en mängd allvarliga övergrepp. Tusentals människor fick sätta livet till eller fördrevs

(27 av 190 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2006) 24 000 man värvad trupp och är organiserat i

(12 av 71 ord)

Litteratur, drama och teater

Vid sidan av en muntlig tradition på inhemska språk som kikuyu och swahili har en engelskspråkig litteratur vuxit fram, inledd av Jomo Kenyattas polemiska

(24 av 171 ord)

Konst och konsthantverk

Till Kenyas traditionella konst räknas yttringar från olika etniska grupper. Swahilikulturen är känd för sina vitkalkade byggnader med snidade dörrposter i

(21 av 145 ord)

Arkitektur

De stora slätterna mellan kusten och Great Rift Valley bebos av framförallt nomader, bland vilka massajerna är de mest kända. Massajerna

(21 av 144 ord)

Musik

Musikaliskt sett råder betydande skillnader mellan de bantutalande grupperna vid kusten och i landets centrala delar och de nilotiska folken i nordväst. Dessutom har swahilifolket sedan lång tid tillbaka levt i muslimsk tradition, varför musikaliska kännetecken av arabiskt ursprung är tydliga. Trots detta är afrikanska drag mera framträdande än de arabiska. Musikutövningen betraktas allmänt som en upphöjd form av poetiskt språk, och sången beledsagas vanligtvis av

(66 av 466 ord)

Förhistoria

Kenyas arkeologi är en av kontinentens rikaste och bäst utforskade. Fynd från mycket tidiga bosättningar har

(16 av 110 ord)

Historia

Det nuvarande Kenya blev tidigt en mötesplats för invandrande bantufolk, niloter, nilohamiter och kushiter. Inlandet var fram till 1800-talet okänt utanför Kenya, medan kustområdena varit kända genom århundraden för sina handelsförbindelser med bl.a. södra Arabien. Elfenben och slavar var de viktigaste handelsvarorna på karavanrutten mellan Victoriasjön och Mombasa. Handeln stärkte bl.a. den politiska makten för luo vid Victoriasjön, och i öster kunde även kikuyu dra nytta av karavanhandeln och expandera norrut, västerut och söderut. Där hejdades de av de boskapsskötande

(80 av 1599 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Berit Sahlström
 • Bernhard Helander
 • Britta Olinder
 • Curt Dahlgren
 • David Westerlund
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Hartmut Schmetzer
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Jens Weise Olesen
 • Jessica Christoffersen
 • Jonas Gruvö
 • Lars-Erik Åse
 • Michael Bogdan
 • Olof Axelsson
 • Paul Sinclair
 • Per Lassen
 • Ragnar Hall
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
E.M. Lind & M.E.S. Morrison, East African Vegetation (1974).
Litteratur, drama och teater:
A.S. Gérard (utgivare), European-Language Writing in Sub-Saharan Africa 1–2 (1986).
Historia:
B. Berman, Control and Crisis in Colonial Kenya (1990);
W. Itote, General China: Mau Mau belyst inifrån (1967);
T. Kanogo, Squatters and the Roots of Mau Mau (1987);
K. Kyle, The Politics of the Independence of Kenya (1999);
Godwin R. Murunga (utgivare), Kenya: The Struggle for Democracy (2007);
W.R. Ochienǵ (utgivare), Themes in Kenyan History (1990);
B.A. Ogot, Historical Dictionary of Kenya (1981).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kenya. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kenya