Laos, stat på Sydöstasiatiska halvön; 236 800 km2, 7,5 miljoner invånare (2023). Mekong, halvöns största flod, bildar större delen av

(20 av 129 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Laos norra del är bergig, medan det väster om bergskedjan utbreder sig platåer och slätter, vilka sänker sig mot floden

(20 av 142 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Merparten av Laos är högland, särskilt i den norra delen där en serie branta ryggar med skarpa kammar i nordöst–sydvästlig riktning uppfyller

(22 av 152 ord)

Klimat

Laos har ett tropiskt monsunklimat med regntid under maj–oktober, då sydvästmonsunen

(11 av 66 ord)

Växtliv

Man har uppskattat att Laos tidigare täcktes till ca 70 % av skogar, men numera har dessa decimerats kraftigt, bl.a. genom avverkning.

(22 av 144 ord)

Djurliv

Faunan liknar den i övriga Indokina men är relativt sett fattigare. I regnskogarna finns halvapor och apor, bl.a.

(18 av 126 ord)

Naturskydd

Från att helt ha saknat naturskyddade områden avsatte Laos 17 s.k.

(11 av 24 ord)

Befolkning

Laos är det land i Sydöstasien som har den lägsta befolkningstätheten; 2020 var den i genomsnitt 30 invånare per km2. Tätast befolkad är Mekongdalen längs gränsen till Thailand, medan framför allt bergstrakterna i norr och öster är glesbefolkade.

Till följd av återflyttning av laotiska flyktingar från Thailand översteg folkökningen 3 procent per år under 1990-talet. Internationella flyttningar har numera liten betydelse.

Laos har låg urbanisering, och cirka 65 procent av invånarna bor fortfarande på landsbygden. Den enda större staden

(79 av 565 ord)

Språk

Huvudspråket lao (laotiska) talas av cirka 4,5 miljoner eller över hälften av invånarna. Det hör till

(16 av 113 ord)

Religion

I dag (2013) uppges drygt halva befolkningen vara buddhister av theravadaskolan, vilken har ca 4 000 tempel, 20 000 munkar och 400 nunnor i landet.

Buddhismen kan spåras tillbaka till 1300-talet, då Laos enades av kung Fa Ngum. Denne tog emot ett antal munkar som medförde palitexter och en buddhastaty från Sri Lanka; statyn kallades Pra-Bang och kom även att ge namn åt Laos kungliga huvudstad, Luang Prabang. Denna variant av buddhism omfattas framför allt av den etniska gruppen lao, som till

(82 av 672 ord)

Utbildning

Under krigsåren fanns stora hinder för en sammanhängande skolgång, men snart efter krigsslutet förbättrades utbildningssystemet avsevärt. I mitten av 1990-talet började knappt 70 % av barnen i den obligatoriska skolan.

(30 av 207 ord)

Sociala förhållanden

Hälsotillstånd och välfärd har förbättrats under de senaste tre årtiondena men Laos är fortfarande ett av de fattigaste länderna i Öst- och Sydöstasien. År 2008 bedömde man att 19 % av invånarna var kroniskt undernärda, främst barn på landsbygden. I det avseendet hade ingenting förbättrats under den föregående tioårsperioden. Drygt 70 procent lever av jordbruk i

(56 av 384 ord)

Näringsliv

Sedan folkrepubliken utropats i Laos började förberedelserna för övergången till socialistisk ekonomi, vilken skulle genomföras under första femårsplanen 1981–85. Stagnerande produktion och en rad andra svårigheter medförde dock att takten i omdaningen dämpades. Under andra femårsplanen, 1985–90, utvecklades främst jordbruk och infrastruktur. Skogsbruk och exportinriktad,

(45 av 320 ord)

Jordbruk och fiske

Jordbruksproduktionen ökade 2005–08 med 2,5 procent per år, vilket var en långsammare tillväxt än inom industri och service. Mindre än 1/10 av landet anses vara möjligt att odla och för nuvarande används cirka 4 procent av all mark för jordbruk och boskapsskötsel. Odlingsinriktning och avkastning varierar kraftigt mellan landets olika delar till följd av främst topografi, transportförhållanden, närhet till marknaden och omfattningen av utländskt

(64 av 447 ord)

Skogsbruk

En växande produktion av träkol, olaglig avverkning och ett svedjejordbruk med allt kortare omloppstider reducerade skogsarealen i allt snabbare takt under slutet av 1900-talet. Enligt regeringens uppskattning minskade andelen skogsmark från 47 procent av landets areal 1992 till

(38 av 270 ord)

Mineral

Laos är rikt på åtskilliga mineral och gruvnäringen svarade 2007–10 för en växande andel av landets export. Fram till 2003 utvanns i betydande skala endast kalksten,

(26 av 184 ord)

Energi

Det bergiga Laos har mycket stor vattenenergipotential och i städerna täcks det allra mesta av energibehovet av vattenel. Produktionen av el mer

(22 av 154 ord)

Industri

Tillverkningsindustrin står för drygt 5 procent av BNP. Den allra största delen därav är lätt industri som tillverkar enkla konsumtionsvaror. Viktigast för sysselsättningen är livsmedelsindustrin medan den ekonomiskt

(28 av 194 ord)

Utrikeshandel

Helt tillförlitliga uppgifter om utrikeshandelns omfattning och inriktning går inte att få. Särskilt i norr är gränstrakterna mycket svårframkomliga och de kan inte kontrolleras mot smuggling, till exempel av ädelstenar. Olaglig handel torde förekomma med alla de fem grannländerna.

Fram till mitten

(42 av 293 ord)

Kommunikationer

Ett heltäckande transportnät saknas i Laos. Åtskilliga bergsbyar kan än så länge inte nås med fordon, och därtill är många mindre vägar oframkomliga efter kraftiga regn. I mitten av 00-talet saknade drygt en femtedel av landets befolkning helt eller periodvis vägförbindelser. Den växande utrikeshandeln

(44 av 314 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Laos är mycket liten. De två största tidningarna är

(11 av 75 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Demokratiska folkrepubliken Laos utropades 1975. Enligt författningen från 1991 är presidentmakten

(11 av 25 ord)

Politik

Nationalförsamlingen utsåg kommunistpartiledaren Bounnhang Vorachit till landets president 2016. Han ersatte

(11 av 62 ord)

Rättsväsen

Vid sin tillblivelse ärvde Laos en franskinspirerad lagstiftning, kombinerad med lokal

(11 av 62 ord)

Mänskliga rättigheter

Medborgarnas oförmåga att påverka politik och regering är landets mest betydande människorättsproblem. I det kommunistiska Laos är Laotiska revolutionära folkpartiet det enda tillåtna partiet. Partiet kontrollerar alla delar av

(29 av 206 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på allmän värnplikt med en första tjänstgöring om minst 18 månader,

(14 av 94 ord)

Litteratur

Laos orala diktning har fått sina främsta uttryck i phagna souphasit, korta ordspråk på rim, och i lam, berättande ballad, den mest omtyckta diktformen. Motiven i

(26 av 179 ord)

Konst och arkitektur

Laos konst och arkitektur är en provinsiell utlöpare av den thailändska och består huvudsakligen av hinayanabuddhistisk arkitektur och skulptur.

(19 av 131 ord)

Musik

Solosång och växelsång, i vilka språktoner och mer eller mindre intrikata poesiformer spelar en framträdande roll, är viktiga inslag både hos minoritets- och majoritetsfolken.

(24 av 168 ord)

Förhistoria

Att döma av de fåtaliga dokumenterade arkeologiska fynden från Laos följde dess äldsta kulturer den allmänna utvecklingen i Sydöstasien. I norr antyder

(22 av 154 ord)

Historia

Laos, den befolkningsmässigt minsta, militärt svagaste och ekonomiskt minst utvecklade staten på Sydöstasiens fastland, är också den av historiker minst studerade. Dagens gränser är snarare en följd av historiska tillfälligheter än av geopolitisk logik. De skär tvärs igenom olika folkgrupper, som alla har sin egen historia.

Århundradena efter Kr.f. invandrade taitalande folk från södra Kina. Denna invandring utökades, troligen mellan 800- och 1100-talen, av lao-folket, vars ättlingar i dag utgör ca 55 % av befolkningen och som lever i låglandet. Höglandet

(81 av 848 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Bundhit Pien-Ampai
 • Curt Dahlgren
 • David Ståhl
 • Gunilla Gren-Eklund
 • Göran Andersson
 • Hans Sjöberg
 • Håkan Lundström
 • Ing-Britt Trankell
 • Jan von Konow
 • Jan-Olof Svantesson
 • Jessica Christoffersen
 • Lars Berglund
 • Lena Örnberg
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Ragnar Hall
 • Ramses Amer
 • Solveig Mårtensson
 • Sven Behrens
 • Søren Ivarsson
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
D. Tayanin & K. Lindell, Hunting and Fishing in a Kammu Village (1991);
Grant Evans, Lao Peasants under Socialism (1990);
Grant Evans, The Politics of Ritual and Remembrance: Laos since 1975 (1998);
K.-G. Izikowitz, Lamet: Hill Peasants in French Indochina (1951).
Litteratur:
C. Archaimbault, Contribution à l’étude d’un cycle de légendes lau (1980).
Konst och arkitektur:
P. Rawson, The Arts of Southeast Asia (1967).
Musik:
A. Danielou, La Musique du Cambodge et du Laos (1957);
Terry E. Miller, Traditional Music of the Lao (1985).
Historia:
P. Levy, Histoire du Laos (1974);
M. Stuart-Fox, A History of Laos (1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Laos. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/laos