Libeʹria, stat i Västafrika; 111 000 km2, 4,8 miljoner invånare (2019). Liberia gränsar

(13 av 92 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Liberia består av en 25–35 km bred, sandig kustslätt med marskland som innanför sig har ett ca 30 km brett kullområde. Därefter vidtar

(23 av 158 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Topografin i Liberia är mycket variationsrik. Innanför en 25–35 km bred, sandig kustslätt med marskland, instängda laguner och klippiga uddar

(20 av 136 ord)

Klimat

Liberia har tropiskt regnskogsklimat med monsunkaraktär. Regntiden infaller under maj–oktober och

(11 av 74 ord)

Växtliv

Äldre regnskog uppskattas numera täcka endast ca 35 % av landets yta och utbreder sig främst i de östra och

(20 av 133 ord)

Djurliv

Den krympande regnskogsarealen har även minskat djurpopulationerna. Ännu finns dock bl.a. schimpans, röd

(13 av 88 ord)

Naturskydd

Landet har en nationalpark, Sapo i sydöst, med låglandsregnskog och träskmarker

(11 av 42 ord)

Befolkning

År 2019 hade Liberia en genomsnittlig befolkningstäthet av 43 invånare per km2. Befolkningen är dock ojämnt fördelad; 20 procent bor inom ett 655 km2 stort område (motsvarande cirka 0,6 procent av den totala ytan) kring huvudstaden Monrovia. Migrationen mot de urbana områdena är omfattande. År 2019 uppskattades 51 procent bo i urbana områden. Inbördeskrigen (1989–96

(55 av 404 ord)

Språk

De inhemska språken i Liberia utgörs av ett trettiotal Niger–Kongospråk, hörande

(11 av 44 ord)

Religion

Liksom i många andra länder i Västafrika har de inhemska afrikanska religionerna en

(13 av 87 ord)

Utbildning

Skolväsendet består av en 6-årig primärskola och en 6-årig sekundärskola, den senare uppdelad på två cykler. Skolgången

(17 av 119 ord)

Sociala förhållanden

Befolkningen i Liberia drabbades hårt av inbördeskrigen 1989–96 och 1999–2003, inte minst de många som tvingades fly från sina hem. År 2007 levde 95 % av befolkningen i fattigdom (under 2 US-dollar/dag). Bara drygt hälften av invånarna på landsbygden har

(40 av 270 ord)

Näringsliv

Liberias ekonomi är till stor del inriktad på primärproduktion och påverkas därför mycket av variationer i världsmarknadspriserna.Beroende på bland annat fallande

(21 av 150 ord)

Jordbruk och fiske

Jordbrukssektorn sysselsätter merparten av den arbetande befolkningen. Naturgummi, kaffe och kakao

(11 av 42 ord)

Skogsbruk

Liberia har stora skogsreserver, omfattande cirka 3 miljoner ha. Avverkningen för

(11 av 57 ord)

Mineral

År 1951 öppnades den första järnmalmsgruvan vid Bomi Hills, och sedan dess har mineralsektorn varit betydelsefull för Liberias ekonomi. Under 1960-talet ersatte järnmalm gummi som den viktigaste exportvaran,

(28 av 199 ord)

Energi

Trä och träkol är den viktigaste energikällan för huvuddelen av befolkningen; olja och

(13 av 90 ord)

Industri

Industrisektorn domineras av mindre tillverkningsföretag, såsom små mekaniska verkstäder, sågverk och

(11 av 46 ord)

Utrikeshandel

Liberia hade under 1980-talet överskott i sin handelsbalans. Exporten domineras av primärprodukter

(12 av 85 ord)

Kommunikationer

År 2010 omfattade vägnätet 10 600 km, varav 2 000 klassades som huvudvägar. En ny väg

(16 av 97 ord)

Massmedier

Tidningsutgivningen i Liberia har en lång tradition – Västafrikas första tidning, Liberia Herald,

(13 av 89 ord)

Statsskick och politik

Efter att i flera decennier ha präglats av diktatur och inbördeskrig

(11 av 21 ord)

Statsskick

Enligt Liberias författning, som trädde i kraft 1986, ska makten delas av tre självständiga instanser: en

(16 av 112 ord)

Politik

Den 18 augusti 2003 slöts ett fredsavtal som avslutade ett inbördeskrig som hade pågått sedan december 1989 med några års avbrott. I enlighet med fredsöverenskommelsen tillsattes en övergångsregering och ett provisoriskt parlament. Allmänna val till presidentposten och parlamentets båda kamrar genomfördes hösten 2005. De resulterade i ett

(47 av 324 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Liberia vilar på inhemsk lagstiftning, lokal sedvanerätt och en

(11 av 53 ord)

Mänskliga rättigheter

Liberia är ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder. Landet härjades 1989–2003 av två inbördeskrig (se Historia) vilka kännetecknades av enorma grymheter mot civila och omfattande förödelse. Brott mot mänskliga rättigheter, som massmord och våldtäkt, var mycket vanliga under inbördeskrigen och allra mest utsatta var barnen som tvångsrekryterades som

(50 av 355 ord)

Försvar

Försvaret uppgår (2008) till 2 400 man organiserade i tre bataljoner. Försvarsmaterielen blev till stora delar förstörd under inbördeskriget. År 1995 slöts ett

(23 av 157 ord)

Konst och konsthantverk

Den traditionella konsten och det traditionella konsthantverket i Liberia är i huvudsak knutna till de

(15 av 106 ord)

Musik

Den vokalt dominerade musiken kännetecknas av responsoriala melodiska strukturer, polyrytmik och en kollektivt framförd del med komplicerad flerstämmighet (ofta uppbyggd på ostinatoteknik) som mynnar ut i expressiv och akrobatisk dans. Dylik musik är

(33 av 232 ord)

Historia

I början av 1820-talet organiserade det filantropiska sällskapet American Colonization Society en koloni vid Liberias kust i syfte att repatriera frigivna slavar från USA till Afrika. Kolonin fick 1824 namnet Liberia, och huvudstad blev Monrovia (uppkallad efter USA:s president James Monroe). Liberia blev 1847 självständig republik med en författning som efter amerikansk förebild byggde på maktdelning. Fram till 1892 beräknas cirka 16 400 svarta före detta slavar ha invandrat från USA:s sydstater. Till detta kom 5 700 afrikaner som befriats från slavskepp

(82 av 1082 ord)

Medverkande

 • Agnes Andersson
 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Christer Krokfors
 • David Westerlund
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Lennart Weibull
 • Mari Granath
 • Michael Bogdan
 • Olof Axelsson
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
J.A. Sayer m.fl. (utgivare), The Conservation Atlas of Tropical Forests: Africa (1992);
W. Serle m.fl., The Collins Field Guide to the Birds of West Africa (1977).
Befolkning och etnografi:
A. Daniels, Monrovia Mon Amour: A Visit to Liberia (1992);
K. Zetterström, The Yamein Mano of Northern Liberia (1976).
Historia:
D.E. Dunn & S.E. Holsoe, Historical Dictionary of Liberia (1985);
C. Krokfors, Liberia, Sierra Leone, Länder i fickformat 307 (1996);
K.P. Magyar & E. Conteh-Morgan (utgivare), Peacekeeping in Africa: ECOMOG in Liberia (1998);
A. McDaniel, Swing Low, Sweet Chariot: The Mortality Cost of Colonizing Liberia in the Nineteenth Century (1995);
A. Sesay (utgivare), Post-War Regimes and State Reconstruction in Liberia and Sierra Leone (2009);
C.M. Wilson, Liberia: Black Africa in Microcosm (1971).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Liberia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/liberia