luftförorening, gasformigt eller partikelburet ämne som till följd av mänsklig verksamhet uppträder i förhöjd halt i atmosfären och som kan få skadlig inverkan på levande organismer eller

(27 av 187 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Spridning och nedfall

Merparten av de föroreningar som släpps ut från jordytan brukar inledningsvis spridas inom ett 1–2 km tjockt luftlager närmast marken. Speciellt vintertid hejdas den vertikala spridningen ibland redan på något eller några hundratal meters höjd av en inversion, dvs. ett luftskikt där temperaturen ökar med höjden. En sådan inversion bildar ett ”lock” under vilket föroreningar från en stad eller ett

(60 av 423 ord)

Skadeverkningar

I städer och industriområden har utsläpp från skorstenar eller avgasrör i många fall åstadkommit hälsovådliga halter av luftföroreningar. Särskilt under 1960- och 70-talen släpptes stora mängder bly ut från biltrafiken, eftersom bensinen då innehöll tillsatser av blyföreningar. Stadsluften kunde på den tiden innehålla bly i halter som i dag anses innebära risk för neurologiska skador, inte minst hos barn. På grund av omfattande förbränning av svavelhaltig eldningsolja kunde luften i svenska tätorter

(72 av 502 ord)

Åtgärder mot utsläppen

Att utsläppen och halterna av många slags luftföroreningar i dag är betydligt lägre i Sverige än vad de var några årtionden tillbaka i tiden beror bl.a. på att rökgasrening har införts vid större industrier och förbränningsanläggningar. Äldre anläggningar utan rening har lagts ned, och många enskilda eldstäder i bostadshus har ersatts av stora fjärrvärmeverk

(54 av 380 ord)

Medverkande

  • Claes Bernes

Litteraturanvisning

Luften i Sverige 2009, utgiven av Naturvårdsverket (2011);
Luftguiden: Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, utgiven av Naturvårdsverket (2011);
Steg på vägen: Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, utgiven av Naturvårdsverket (2012).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, luftförorening. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/luftförorening